Konferencje Patronaty

O egzystencji w Poznaniu

W dniach 9–10 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”, poświęcona zagadnieniu ludzkiej egzystencji. Wydarzenie to jest organizowane przez Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy z Kołem Studentów Filozofii UAM. „Filozofuj!” objęło je swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Oblicza sprawiedliwości

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 1 czerwca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Charak­ter kon­fer­encji jest inter­dyscy­pli­narny, ona sama zaś ma za zadanie zestaw­ie­nie oraz porów­nanie stanowisk wyróż­ni­anych w naukach human­isty­cznych i społecznych, a szczegól­nie w obrę­bie filo­zofii, lit­er­atur­oz­naw­st­wa oraz wiedzy o sztuce. Tem­atem prze­wod­nim ma być życie ludzkie, jego kondy­c­ja i los. Owe zagad­nienia są pode­j­mowane w ramach wielu nurtów myślowych, obrady i dyskus­je mają więc umożli­wić wymi­anę poglądów z różnych per­spek­tyw, typów reflek­sji czy kon­cepcji i trady­cji filo­zoficznych.

Porus­zone mają zostać m.in. następu­jące tem­aty:

  • przemi­janie i czas życia;
  • ludz­ka spraw­c­zość i czas sen­su;
  • escha­tolo­gia, jej dzisiejszy sta­tus, per­spek­ty­wy i zada­nia;
  • cel i znacze­nie osobowego ist­nienia;
  • dawny i współczes­ny namysł nad swois­toś­cią, przez­nacze­niem i dąże­ni­a­mi ludzkiego bytu;
  • his­to­ryczny charak­ter idei człowieka a dziejowość i przy­god­ność fenomenów egzys­tenc­jal­nych.

Zagad­nie­nie egzys­tencji moż­na anal­i­zować na wiele różnych sposobów: od wykład­ni skon­cen­trowanych na bezpod­stawnoś­ci jed­nos­tkowego ist­nienia, jego zagad­kowoś­ci i tru­dach aż do opisów ukazu­ją­cych sta­bilne fun­da­men­ty samorozu­mienia i pod­miotowych dokon­ań. Debaty w sekc­jach doty­czyć będą szeregu kon­trow­er­syjnych i spornych zagad­nień, a pośród nich m.in. teorii, według której sam człowiek to jedynie wytwór dyskur­su pewnej epo­ki, a więc i jego sprawy – tros­ki i osiąg­nię­cia – mają charak­ter prze­jś­ciowej opowieś­ci.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: humanizm@amu.edu.pl do 25 mar­ca 2017 r.

Opła­ta kon­fer­en­cyj­na wynosi 250 zło­tych. Ist­nieje możli­wość wykupi­enia miejs­ca nocle­gowego w hotelu aka­demickim Jowi­ta. Maksy­mal­ny czas wys­tąpi­enia to 20 min­ut. Przewidziana jest pub­likac­ja pokon­fer­en­cyj­na. Należy pamię­tać, że orga­ni­za­torzy mają pra­wo do selekcji nadesłanych refer­atów.

Do komite­tu orga­ni­za­cyjnego należą: prof. Ewa Piotrows­ka (Zakład Antropologii Filo­zoficznej Insty­tu­tu Filo­zofii UAM, Prze­wod­niczą­ca Pol­skiego Towarzyst­wa Antropologii Filo­zoficznej), dr hab. Mar­iusz Moryń (Zakład Antropologii Filo­zoficznej Insty­tu­tu Filo­zofii UAM i Pol­skie Towarzyst­wo Antropologii Filo­zoficznej) oraz mgr Dami­an Kałużny (Insty­tut Filo­zofii UAM).

Opra­cow­ał: Michał Walkows­ki


Insty­tut Filo­zofii UAM, ul. Sza­marzewskiego 89c, 60–568 Poz­nań

9 — 10 czer­w­ca 2017

Strona inter­ne­towa orga­ni­za­torów  Wydarze­nie na Face­booku
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Wesprzyj nasz projekt

Polecamy