Konferencje Patronaty

O egzystencji w Poznaniu

W dniach 9–10 czerwca 2017 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa „O egzystencji. Między filozofią a literaturą”, poświęcona zagadnieniu ludzkiej egzystencji. Wydarzenie to jest organizowane przez Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii UAM i Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy z Kołem Studentów Filozofii UAM. „Filozofuj!” objęło je swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Meandry percepcji

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 28 kwietnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Cha­rak­ter kon­fe­ren­cji jest inter­dy­scy­pli­nar­ny, ona sama zaś ma za zada­nie zesta­wie­nie oraz porów­na­nie sta­no­wi­sk wyróż­nia­ny­ch w nauka­ch huma­ni­stycz­ny­ch i spo­łecz­ny­ch, a szcze­gól­nie w obrę­bie filo­zo­fii, lite­ra­tu­ro­znaw­stwa oraz wie­dzy o sztu­ce. Tema­tem prze­wod­nim ma być życie ludz­kie, jego kon­dy­cja i los. Owe zagad­nie­nia są podej­mo­wa­ne w rama­ch wie­lu nur­tów myślo­wy­ch, obra­dy i dys­ku­sje mają więc umoż­li­wić wymia­nę poglą­dów z róż­ny­ch per­spek­tyw, typów reflek­sji czy kon­cep­cji i tra­dy­cji filo­zo­ficz­ny­ch.

Poru­szo­ne mają zostać m.in. nastę­pu­ją­ce tema­ty:

  • prze­mi­ja­nie i czas życia;
  • ludz­ka spraw­czo­ść i czas sen­su;
  • escha­to­lo­gia, jej dzi­siej­szy sta­tus, per­spek­ty­wy i zada­nia;
  • cel i zna­cze­nie oso­bo­we­go ist­nie­nia;
  • daw­ny i współ­cze­sny namy­sł nad swo­isto­ścią, prze­zna­cze­niem i dąże­nia­mi ludz­kie­go bytu;
  • histo­rycz­ny cha­rak­ter idei czło­wie­ka a dzie­jo­wo­ść i przy­god­no­ść feno­me­nów egzy­sten­cjal­ny­ch.

Zagad­nie­nie egzy­sten­cji moż­na ana­li­zo­wać na wie­le róż­ny­ch spo­so­bów: od wykład­ni skon­cen­tro­wa­ny­ch na bez­pod­staw­no­ści jed­nost­ko­we­go ist­nie­nia, jego zagad­ko­wo­ści i tru­da­ch aż do opi­sów uka­zu­ją­cy­ch sta­bil­ne fun­da­men­ty samo­roz­u­mie­nia i pod­mio­to­wy­ch doko­nań. Deba­ty w sek­cja­ch doty­czyć będą sze­re­gu kon­tro­wer­syj­ny­ch i spor­ny­ch zagad­nień, a pośród nich m.in. teo­rii, według któ­rej sam czło­wiek to jedy­nie wytwór dys­kur­su pew­nej epo­ki, a więc i jego spra­wy – tro­ski i osią­gnię­cia – mają cha­rak­ter przej­ścio­wej opo­wie­ści.

Zgło­sze­nia nale­ży prze­sy­łać na adres: humanizm@amu.edu.pl do 25 mar­ca 2017 r.

Opła­ta kon­fe­ren­cyj­na wyno­si 250 zło­ty­ch. Ist­nie­je moż­li­wo­ść wyku­pie­nia miej­sca noc­le­go­we­go w hote­lu aka­de­mic­kim Jowi­ta. Mak­sy­mal­ny czas wystą­pie­nia to 20 minut. Prze­wi­dzia­na jest publi­ka­cja pokon­fe­ren­cyj­na. Nale­ży pamię­tać, że orga­ni­za­to­rzy mają pra­wo do selek­cji nade­sła­ny­ch refe­ra­tów.

Do komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go nale­żą: prof. Ewa Pio­trow­ska (Zakład Antro­po­lo­gii Filo­zo­ficz­nej Insty­tu­tu Filo­zo­fii UAM, Prze­wod­ni­czą­ca Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Antro­po­lo­gii Filo­zo­ficz­nej), dr hab. Mariu­sz Moryń (Zakład Antro­po­lo­gii Filo­zo­ficz­nej Insty­tu­tu Filo­zo­fii UAM i Pol­skie Towa­rzy­stwo Antro­po­lo­gii Filo­zo­ficz­nej) oraz mgr Damian Kałuż­ny (Insty­tut Filo­zo­fii UAM).

Opra­co­wał: Michał Wal­kow­ski


Insty­tut Filo­zo­fii UAM, ul. Sza­ma­rzew­skie­go 89c, 60–568 Poznań

9 — 10 czerw­ca 2017

Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów  Wyda­rze­nie na Face­bo­oku
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chce­sz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przej­dź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy