Audio Audycje Filozofia dla dzieci

O filozofowaniu z dziećmi i naszym magazynie w radiu TOK FM

Gościem programu Weekendowy Poranek pod red. Karoliny Głowackiej w radiu TOK FM była nasza redakcyjna koleżanka Dorota Monkiewicz-Cybulska. Tematem audycji było filozofowanie z dziećmi oraz umiejętności, jakie dzięki temu nabywają, a także nasz magazyn. Zachęcamy do wysłuchania.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Audy­cja w Radio TOK FM zosta­ła wyemi­to­wa­na w sobo­tę 18 lute­go o godz. 7.30.

Trze­ba spoj­rzeć na dziec­ko jako na mądrą, myślą­cą isto­tę. Jeże­li dziec­ko pyta „dla­cze­go”, to moż­na mu powie­dzieć  „A jak myślisz?”, a nie od razu poda­wać mu na tacy rozwiązanie

– prze­ko­ny­wa­ła Doro­ta Monkiewicz-Cybulska.

Dzie­ci, któ­re są zachę­ca­ne do samo­dziel­ne­go myśle­nia wyra­sta­ją na świa­do­mych doro­słych, odpor­nych na indok­try­na­cję. Umie­jęt­ność rozu­mo­wa­nia jest dla nich cen­nym kapi­ta­łem na przyszłość.

Filo­zo­fo­wać z dzieć­mi moż­na rów­nież we wła­snym domu, przy oka­zji zabaw czy lek­tur. To prost­sze, niż by się mogło wydawać…

Wysłu­chaj audycji:

Audycję  można wysłuchać także > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy