Etyka Konferencje

O kompetencji moralnej w Poznaniu – konferencja Moral competence

W dniach 29–30 września 2017 roku w Poznaniu odbędzie się wyjątkowa konferencja Moral competence: A brand new research topic in cognitive psychology, ethics and law połączona z warsztatami z Konstanckiej Metody Dyskusji Dylematu (KMDD) rozpoczynającymi się 26 września. Magazyn „Filozofuj!” objął całe wydarzenie patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Wraz z roz­wo­jem neu­ro­nau­ki i nauk kogni­tyw­nych zde­cy­do­wa­nie na popu­lar­no­ści zyska­ła ewo­lu­cyj­na teo­ria moral­no­ści oraz tzw. embo­died per­cep­tion (per­cep­cja ucie­le­śnio­na), zwią­za­ne z auto­ma­tycz­ny­mi, nie­świa­do­mi pro­ce­sa­mi poznaw­czy­mi. Odpo­wie­dzią na ten trend może być pochy­le­nie się nad zagad­nie­niem kom­pe­ten­cji moral­nej. Jak piszą orga­ni­za­to­rzy kon­fe­ren­cji: „Czy sądy i decy­zje moral­ne rodzą się bez­wied­nie i auto­ma­tycz­nie? Przed laty ety­ką wstrzą­snął »mer­da­ją­cy psi ogon«. Led­wie ock­nę­ła się po tym, jak Den­nett pod­wa­żył wol­ną wolę. Dzi­siaj cios za cio­sem zada­je ety­ce »embo­died cogni­tion«. Czy kom­pe­ten­cja moral­na oca­li ety­kę? Czym jest i jak dzia­ła?”.

Odpo­wie­dzi na te pyta­nia moż­na szu­kać mię­dzy inny­mi w teo­rii prof. Geo­r­ga Lin­da na temat kom­pe­ten­cji kogni­tyw­no-moral­nych i dys­kur­syw­nych. Poka­zu­je on w niej, że reduk­cjo­nizm do nicze­go nie pro­wa­dzi, a kom­pe­ten­cja moral­na dzia­ła na wie­lu pozio­mach, nie­świa­do­mie i świa­do­mie. W koń­cu „w pew­nych sytu­acjach wpra­wa i auto­ma­tyzm przy­da­ją się bar­dziej niż dłu­go­trwa­łe wywo­dy w sty­lu Kan­ta. Nie lek­ce­waż­my jed­nak wywo­dów: wie­le kon­flik­tów, dyle­ma­tów i nowych wyzwań wyma­ga rze­tel­ne­go namy­słu! Kon­fe­ren­cja Moral com­pe­ten­ce: A brand new rese­arch topic in cogni­ti­ve psy­cho­lo­gy, ethics and law wkra­cza w samo epi­cen­trum tej świa­to­wej deba­ty”. Zatem jest to świet­na oka­zja do wymia­ny poglą­dów i otwar­tej dys­ku­sji na temat ludz­kiej moral­no­ści oraz jej funk­cjo­no­wa­nia w codzien­no­ści, dla­te­go wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni są na nią bar­dzo ser­decz­nie zapro­sze­ni.

Kon­fe­ren­cja jest czę­ścią orga­ni­zo­wa­nych w Pozna­niu warsz­ta­tów KMDD, któ­rych auto­rem jest wła­śnie prof. Lind. Jest to pro­fe­sjo­nal­ny tre­ning mają­cy na celu wzmoc­nie­nie naszych kom­pe­ten­cji kogni­tyw­no-moral­nych oraz dys­kur­syw­nych, co prze­kła­da się na codzien­ne życie. Dys­ku­sje według Kon­stanc­kiej Meto­dy Dys­ku­sji Dyle­ma­tu (KMDD) mogą przy­dać się w szko­le, urzę­dzie, na uni­wer­sy­te­cie czy w kor­po­ra­cji. Sesje warsz­ta­tów dają spo­sob­ność dosko­na­le­nia umie­jęt­no­ści nie­za­leż­ne­go rozu­mo­wa­nia oraz argu­men­ta­cji, a tak­że popraw­ne­go prze­pro­wa­dza­nia dys­ku­sji. Uczest­ni­cy warsz­ta­tów nabie­ra­ją moty­wa­cji do zabie­ra­nia gło­su w dys­ku­sji, a jed­no­cze­śnie sta­ją się bar­dziej uważ­ni w jej trak­cie, zysku­jąc tym samym poczu­cie odpo­wie­dzial­no­ści za wła­sne sło­wa.

W pro­gra­mie warsz­ta­tów:

  • dys­ku­sja KMDD®;
  • nauka kon­stru­owa­nia i przed­sta­wia­na pro­fe­sjo­nal­nych, edu­ka­cyj­nych dyle­ma­tów;
  • bar­dzo dużo prak­ty­ki;
  • zaple­cze nauko­we i meto­do­lo­gia KMDD® oraz Testu Osą­du Moral­ne­go (MCT®);
  • ewa­lu­acja meto­dą MCT®;
  • moż­li­wość udzia­łu w sym­po­zjum pre­zen­tu­ją­cym naj­now­sze bada­nia nad kom­pe­ten­cją moral­ną i jej roz­wo­jem;
  • odkry­cie, że moral­ność i ety­ka to tak­że kwe­stia zdol­no­ści sądze­nia, podej­mo­wa­nia decy­zji, argu­men­to­wa­nia, a nie same war­to­ści, nor­my i śle­pe pod­po­rząd­ko­wa­nie się naka­zom i zaka­zom;
  • odkry­cie, że naj­trud­niej­szym wyzwa­niem dla nasze­go moral­ne­go umy­słu są dyle­ma­ty moral­ne;
  • odkry­cie, że możesz wzmoc­nić swój moral­ny umysł i wzmac­niać swo­ją posta­wę moral­ną wśród innych;
  • odkry­cie, że pro­ces moral­ny toczy się pod­świa­do­mie i świa­do­mie.

Opra­co­wał: Mate­usz Tofil­ski


: UAM Poznań, Col­le­gium Maius, ul. Fre­dry 7
: 29–30 wrze­śnia 2017 (kon­fe­ren­cja); 26–29 wrze­śnia 2017 (warsz­ta­ty KMDD)
Stro­na inter­ne­to­wa orga­ni­za­to­rów

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy