Aktualności

Odsłonięcie pomnika Prof. Tadeusza Kotarbińskiego przed Uniwersytetem Łódzkim

Przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego odsłonięty został pomnik upamiętniający postać wybitnego polskiego filozofa – profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Wydarzenie to miało miejsce 3 października, w 36. rocznicę śmierci myśliciela – pierwszego rektora wyżej wspomnianej uczelni, założyciela Instytutu Filozofii oraz prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Najnowszy numer: Kim jest osoba?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 1 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Prof. Tadeusz Kotar­bińs­ki, jako pier­wszy rek­tor Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, ode­grał wielką rolę w for­mowa­niu się tej uczel­ni poprzez wyty­cze­nie głównych kierunk­ów, w jakich miała się ona rozwi­jać. Na uroczystym otwar­ciu rek­tor uni­w­er­syte­tu prof. Antoni Różal­s­ki zaz­naczył, że był on wielkim uczonym, człowiekiem pogod­nym i przykła­dem tego, jak god­nie żyć. Na cer­e­monii głos zabrał również prze­wod­niczą­cy Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak oraz prze­wod­niczą­cy komisji kul­tu­ry w Radzie Miejskiej prof. Grze­gorz Matuszak. Autor pro­jek­tu rzeź­by, Woj­ciech Gryniewicz, ceniony jest za zapro­jek­towanie takich pom­ników, jak Ławecz­ka Tuwima czy Pom­nik Ofi­ar Komu­niz­mu.

Kotar­bińs­ki urodz­ił się w Warsza­w­ie 31 mar­ca 1886 r. Od początku swo­jego życia związany był ze sztuką (ojciec malarz i mat­ka pianist­ka), choć w prze­ci­wieńst­wie do swoich dwóch braci nie poszedł ślada­mi ojca. Stu­dia filo­zoficzne ukończył we Lwowie pod kierunk­iem prof. Kaz­imierza Twar­dowskiego. Krótko po powro­cie do stol­i­cy uzyskał stopień pro­fe­so­ra na Uni­w­er­syte­cie Warsza­wskim, nato­mi­ast pod koniec II wojny świa­towej został rek­torem Uni­w­er­syte­tu Łódzkiego, sprawu­jąc jed­nocześnie nadzór nad kat­e­drą filo­zofii w Warsza­w­ie. Warto wspom­nieć również o funkcji preze­sa, jaką pełnił w Pol­skiej Akademii Nauk, a także członkost­wie w wielu towarzyst­wach naukowych – nie tylko w naszym kra­ju, ale również poza jego grani­ca­mi. Prof. Tadeusz Kotar­bińs­ki został pon­ad­to kilka­krot­nie odz­nac­zony, między inny­mi Orderem Budown­iczych Pol­s­ki Ludowej i Krzyżem Koman­dorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Pol­s­ki.

Był twór­cą reiz­mu – kon­cepcji, która – w wer­sji onto­log­icznej – głosi, że ist­nieją tylko cza­so­przestrzenne obiek­ty konkretne, wyk­lucza zaś ist­nie­nie realne obiek­tów abstrak­cyjnych: cech, relacji, zbiorów itd. Wyraże­nia językowe odnoszące się do tych ostat­nich są wyraże­ni­a­mi zastępczy­mi, skró­towy­mi wypowiedzi­a­mi odnoszą­cy­mi się do rzeczy.

Kotar­bińs­ki był również prop­a­ga­torem ety­ki laick­iej oraz autorem poję­cia „opieku­na spolegli­wego”. Pon­ad­to był on zaan­gażowany w tworze­nie teorii sprawnego dzi­ała­nia, czyli prak­se­ologii. Wszys­tko to związane jest z pra­ca­mi filo­zo­fa nad moral­noś­cią i etyką, które w głos­zonych przez niego poglą­dach doty­czyły zarówno ateistów, jak wierzą­cych. Z tego wzglę­du zależało mu na rozdzie­le­niu ety­ki i religii.

Od roku 2015 na Uni­w­er­syte­cie Łódzkim autorom dzieł wybit­nych z zakre­su sze­roko rozu­mi­anych nauk human­isty­cznych przyz­nawana jest nagro­da, której patronem został prof. Tadeusz Kotar­bińs­ki.

Wszys­t­kich zain­tere­sowanych zapraszam do głęb­szego zapoz­na­nia się z poglą­da­mi głos­zony­mi przez filo­zo­fa, a przy okazji poby­tu w Łodzi do spaceru na ulicę Naru­tow­icza 68, celem zobaczenia pom­ni­ka pro­fe­so­ra Tadeusza Kotar­bińskiego.

Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka

Zdję­cie pom­ni­ka: Rafał Tryś­cień
Zdję­cie rek­toratu UŁ: Wiki­me­dia Com­mons

Źródło: Nau­ka w Polsce — ser­wis PAP

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Szkoła Lwows­ka — to też nasi nauczy­ciele na Uni­w­er­syte­cie Gdańskim.
    Dzięku­je­my za pom­nik. Prof Sośnic­ki też powinien mieć pom­nik. Dlaczego jego prace naukowe nie są kopi­owane i dostęp­ne dla nas? Ja mam pracę prof Kotar­bińskiego, dzięku­ję za pamięć o tych wspani­ałych ludzi­ach.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy