Aktualności

Odsłonięcie pomnika Prof. Tadeusza Kotarbińskiego przed Uniwersytetem Łódzkim

Przed budynkiem rektoratu Uniwersytetu Łódzkiego odsłonięty został pomnik upamiętniający postać wybitnego polskiego filozofa – profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Wydarzenie to miało miejsce 3 października, w 36. rocznicę śmierci myśliciela – pierwszego rektora wyżej wspomnianej uczelni, założyciela Instytutu Filozofii oraz prezesa Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Prof. Tade­usz Kotar­biń­ski, jako pierw­szy rek­tor Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, ode­grał wiel­ką rolę w for­mo­wa­niu się tej uczel­ni poprzez wyty­cze­nie głów­nych kie­run­ków, w jakich mia­ła się ona roz­wi­jać. Na uro­czy­stym otwar­ciu rek­tor uni­wer­sy­te­tu prof. Anto­ni Różal­ski zazna­czył, że był on wiel­kim uczo­nym, czło­wie­kiem pogod­nym i przy­kła­dem tego, jak god­nie żyć. Na cere­mo­nii głos zabrał rów­nież prze­wod­ni­czą­cy Rady Miej­skiej w Łodzi Tomasz Kac­przak oraz prze­wod­ni­czą­cy komi­sji kul­tu­ry w Radzie Miej­skiej prof. Grze­gorz Matu­szak. Autor pro­jek­tu rzeź­by, Woj­ciech Gry­nie­wicz, cenio­ny jest za zapro­jek­to­wa­nie takich pomni­ków, jak Ławecz­ka Tuwi­ma czy Pomnik Ofiar Komunizmu.

Kotar­biń­ski uro­dził się w War­sza­wie 31 mar­ca 1886 r. Od począt­ku swo­je­go życia zwią­za­ny był ze sztu­ką (ojciec malarz i mat­ka pia­nist­ka), choć w prze­ci­wień­stwie do swo­ich dwóch bra­ci nie poszedł śla­da­mi ojca. Stu­dia filo­zo­ficz­ne ukoń­czył we Lwo­wie pod kie­run­kiem prof. Kazi­mie­rza Twar­dow­skie­go. Krót­ko po powro­cie do sto­li­cy uzy­skał sto­pień pro­fe­so­ra na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, nato­miast pod koniec II woj­ny świa­to­wej został rek­to­rem Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go, spra­wu­jąc jed­no­cze­śnie nad­zór nad kate­drą filo­zo­fii w War­sza­wie. War­to wspo­mnieć rów­nież o funk­cji pre­ze­sa, jaką peł­nił w Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, a tak­że człon­ko­stwie w wie­lu towa­rzy­stwach nauko­wych – nie tyl­ko w naszym kra­ju, ale rów­nież poza jego gra­ni­ca­mi. Prof. Tade­usz Kotar­biń­ski został ponad­to kil­ka­krot­nie odzna­czo­ny, mię­dzy inny­mi Orde­rem Budow­ni­czych Pol­ski Ludo­wej i Krzy­żem Koman­dor­skim z Gwiaz­dą Orde­ru Odro­dze­nia Polski.

Był twór­cą reizmu – kon­cep­cji, któ­ra – w wer­sji onto­lo­gicz­nej – gło­si, że ist­nie­ją tyl­ko cza­so­prze­strzen­ne obiek­ty kon­kret­ne, wyklu­cza zaś ist­nie­nie real­ne obiek­tów abs­trak­cyj­nych: cech, rela­cji, zbio­rów itd. Wyra­że­nia języ­ko­we odno­szą­ce się do tych ostat­nich są wyra­że­nia­mi zastęp­czy­mi, skró­to­wy­mi wypo­wie­dzia­mi odno­szą­cy­mi się do rzeczy.

Kotar­biń­ski był rów­nież pro­pa­ga­to­rem ety­ki laic­kiej oraz auto­rem poję­cia „opie­ku­na spo­le­gli­we­go”. Ponad­to był on zaan­ga­żo­wa­ny w two­rze­nie teo­rii spraw­ne­go dzia­ła­nia, czy­li prak­se­olo­gii. Wszyst­ko to zwią­za­ne jest z pra­ca­mi filo­zo­fa nad moral­no­ścią i ety­ką, któ­re w gło­szo­nych przez nie­go poglą­dach doty­czy­ły zarów­no ate­istów, jak wie­rzą­cych. Z tego wzglę­du zale­ża­ło mu na roz­dzie­le­niu ety­ki i religii.

Od roku 2015 na Uni­wer­sy­te­cie Łódz­kim auto­rom dzieł wybit­nych z zakre­su sze­ro­ko rozu­mia­nych nauk huma­ni­stycz­nych przy­zna­wa­na jest nagro­da, któ­rej patro­nem został prof. Tade­usz Kotarbiński.

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­szam do głęb­sze­go zapo­zna­nia się z poglą­da­mi gło­szo­ny­mi przez filo­zo­fa, a przy oka­zji poby­tu w Łodzi do spa­ce­ru na uli­cę Naru­to­wi­cza 68, celem zoba­cze­nia pomni­ka pro­fe­so­ra Tade­usza Kotarbińskiego.

Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylewska

Zdję­cie pomni­ka: Rafał Try­ścień
Zdję­cie rek­to­ra­tu UŁ: Wiki­me­dia Commons

Źró­dło: Nauka w Pol­sce — ser­wis PAP

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Szko­ła Lwow­ska — to też nasi nauczy­cie­le na Uni­wer­sy­te­cie Gdańskim.
    Dzię­ku­je­my za pomnik. Prof Sośnic­ki też powi­nien mieć pomnik. Dla­cze­go jego pra­ce nauko­we nie są kopio­wa­ne i dostęp­ne dla nas? Ja mam pra­cę prof Kotar­biń­skie­go, dzię­ku­ję za pamięć o tych wspa­nia­łych ludziach.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy