Ogłoszenia

Ogłoszenie nowości wydawniczej

Na łamach magazynu „Filozofuj!”, ilustrowanego dwumiesięcznika popularyzującego filozofię, tworzymy rubrykę „Nowości wydawnicze”, w której zamieszczać będziemy wykaz filozoficznych nowości wydawniczych za okres dwóch miesięcy poprzedzających wydanie magazynu.  Zachęcamy Państwa do przesyłania informacji o wydanych przez Państwa książek i czasopism.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Do naj­now­sze­go nume­ru (4/2017: Zro­zu­mieć emo­cje), któ­ry uka­że się 3 sierp­nia, przyj­mu­je­my infor­ma­cje o książ­kach wyda­nych w maju i czerw­cu 2017. Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji: do 24 lip­ca do godz. 10.

Do nume­ru 5/2017: Edu­ka­cja moral­na, któ­ry uka­że się 22 wrze­śnia, przyj­mu­je­my infor­ma­cje o książ­kach wyda­nych w lip­cu i sierp­niu 2017. Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji: do 31 sierpnia.

Do nume­ru 6/2017: Trans­hu­ma­nizm, któ­ry uka­że się 15 listo­pa­da, przyj­mu­je­my infor­ma­cje o książ­kach wyda­nych we wrze­śniu i paź­dzier­ni­ku 2017. Ter­min prze­sy­ła­nia infor­ma­cji: do 31 października.

W infor­ma­cji o książ­ce win­ny się zna­leźć: okład­ka, peł­ny opis biblio­gra­ficz­ny oraz not­ka o książ­ce do 500 znaków.

Infor­ma­cja uka­że się tak­że jako wpis na portalu.

Koszt zamiesz­cze­nia takie­go ogło­sze­nia to 25 zł + VAT.

Maga­zyn „Filo­zo­fuj!” posia­da dwie wer­sje: dru­ko­wa­ną i elek­tro­nicz­ną. Wer­sja dru­ko­wa­na uka­zu­je się w nakła­dzie 3800 egz. i jest dostęp­na w sprze­da­ży w ok. 1320 salo­ni­kach pra­so­wych w całej Pol­sce m.in. w Empi­ku, Ruchu, Świe­cie Pra­sy, Inme­dio, Inme­dio Cafe, Relay, Hubiz, 1-minu­te, Vir­gin i Disco­ver oraz wie­lu księ­gar­niach i księ­gar­nio-kawiar­niach. Wer­sja elek­tro­nicz­na jest dostęp­na na por­ta­lu w zakład­ce „Wyda­nia”. Uka­zu­je się ona 4 tygo­dnie po wer­sji dru­ko­wa­nej i udo­stęp­nia­na jest nie­od­płat­nie. Obie wer­sje cie­szą się dużym i sta­le rosną­cym zainteresowaniem.

* UWAGA! Redak­cja zastrze­ga sobie pra­wo do przy­ję­cia lub odrzu­ce­nia ogło­sze­nia, a tak­że skra­ca­nia notek do usta­lo­ne­go limi­tu ilo­ści znaków.


Reklama na łamach „Filozofuj!” i w serwisie zob. > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy