Ogłoszenia

Ogłoszenie nowości wydawniczej

Na łamach magazynu „Filozofuj!”, ilustrowanego dwumiesięcznika popularyzującego filozofię, tworzymy rubrykę „Nowości wydawnicze”, w której zamieszczać będziemy wykaz filozoficznych nowości wydawniczych za okres dwóch miesięcy poprzedzających wydanie magazynu.  Zachęcamy Państwa do przesyłania informacji o wydanych przez Państwa książek i czasopism.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 23 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Do numeru 6/2017: Tran­shu­man­izm, który ukaże się 15 listopa­da, przyj­mu­je­my infor­ma­c­je o książkach wydanych we wrześniu i październiku 2017. Ter­min przesyła­nia infor­ma­cji: do 31 październi­ka.

Do numeru 1/2018: Pię­kno, który ukaże się 15 sty­cz­nia, przyj­mu­je­my infor­ma­c­je o książkach wydanych we listopadzie i grud­niu 2017. Ter­min przesyła­nia infor­ma­cji: do 31 grud­nia.

W infor­ma­cji o książce win­ny się znaleźć: okład­ka, pełny opis bib­li­ograficzny oraz not­ka o książce do 500 znaków.

Infor­ma­c­ja ukaże się także jako wpis na por­talu.

Koszt zamieszczenia takiego ogłoszenia to 25 zł + VAT.

Mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!” posi­a­da dwie wer­sje: drukowaną i elek­tron­iczną. Wer­s­ja drukowana ukazu­je się w nakładzie 3800 egz. i jest dostęp­na w sprzedaży w ok. 1320 salonikach pra­sowych w całej Polsce m.in. w Empiku, Ruchu, Świecie Prasy, Inmedio, Inmedio Cafe, Relay, Hubiz, 1-minute, Vir­gin i Dis­cov­er oraz wielu księ­gar­ni­ach i księ­gar­nio-kaw­iar­ni­ach. Wer­s­ja elek­tron­icz­na jest dostęp­na na por­talu w zakład­ce „Wyda­nia”. Ukazu­je się ona 4 tygod­nie po wer­sji drukowanej i udostęp­ni­ana jest nieod­płat­nie. Obie wer­sje cieszą się dużym i stale ros­ną­cym zain­tere­sowaniem.

* UWAGA! Redakc­ja zas­trze­ga sobie pra­wo do przyję­cia lub odrzuce­nia ogłoszenia, a także skra­ca­nia notek do ustalonego lim­i­tu iloś­ci znaków.


Reklama na łamach „Filozofuj!” i w serwisie zob. > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy