Filozofia w szkole Konferencje

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Społeczno-Medyczny Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej i Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej zapraszają na kolejną edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”, która odbędzie się w dniach 4–5 kwietnia 2017 roku. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie swoim patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kon­fe­ren­cja ma cha­rak­ter otwar­ty i kie­ro­wa­na jest zarów­no do filo­zo­fów jak i peda­go­gów, psy­cho­lo­gów, socjo­lo­gów oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych podej­mo­wa­ną tema­ty­ką. Jej pod­sta­wo­wym celem jest stwo­rze­nie prze­strze­ni dla wymia­ny reflek­sji, wyni­ków badań oraz doświad­czeń zdo­by­tych w prak­ty­ce nauczy­ciel­skiej i administracyjnej.

Ubie­gło­rocz­na edy­cja kon­fe­ren­cji kon­cen­tro­wa­ła się na tema­cie pod­sta­wy pro­gra­mo­wej ety­ki i filo­zo­fii, a tak­że na zależ­no­ściach zacho­dzą­cych mię­dzy filo­zo­fią, ety­ką i reli­gią, tak w wymia­rze nauko­wym, jak i dydak­tycz­nym. W tym roku orga­ni­za­to­rzy zachę­ca­ją wszyst­kich do pod­ję­cia reflek­sji nad zagad­nie­niem tak zwa­nych etyk zawo­do­wych. Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji będą mie­li oka­zję przed­sta­wić oraz wysłu­chać wyni­ków badań doty­czą­cych mię­dzy inny­mi poszcze­gól­nych kodek­sów zawo­do­wych. Poza tym, w kon­tek­ście aktu­al­nych reform w sys­te­mie edu­ka­cji, war­to pochy­lić się tak­że nad histo­rycz­nym, filo­zo­ficz­nym oraz socjo­lo­gicz­nym uję­ciem eto­su nauczyciela.

Dodat­ko­wo, kon­fe­ren­cja będzie zna­ko­mi­tą oka­zją do podzie­le­nia się swo­imi reflek­sja­mi na temat meto­do­lo­gii oraz dydak­ty­ki ety­ki zawo­do­wej. Wią­że się to bez­po­śred­nio z – mają­cą już swo­je sta­łe miej­sce w obrę­bie badań nauko­wych – dydak­ty­ką filo­zo­fii, sta­no­wią­cą źró­dło cie­ka­wej inspi­ra­cji dla czyn­nych nauczy­cie­li filo­zo­fii oraz ety­ki. Trze­ci krąg tema­tycz­ny sta­no­wi filo­zo­fia edu­ka­cji jako osob­na dzie­dzi­na filozoficzna.


 Zespół Szkół Eko­no­micz­nych im. K. Ada­miec­kie­go, Ale­ja Józe­fa Pił­sud­skie­go 5, 41–300 Dabro­wa Górnicza

4–5 kwiet­nia 2017 roku

 Link do stro­ny pro­fi­lu wyda­rze­nia na Facebooku

Opra­co­wał: Mate­usz Tofilski

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy