Filozofia w szkole Z kraju i ze świata

Podlasie filozofuje dzięki kadrze Uniwersytetu w Białymstoku

Na Podlasiu rusza projekt: „Filozoficzne forum aktywności społecznej Uniwersytetu w Białymstoku”. Wzbogaci on podstawę programową wybranych szkół ponadgimnazjalnych o problematykę filozoficzną. Dzięki kadrze filozofów z Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku do lipca 2019 r. dotrze on do 180 uczniów woj. podlaskiego.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Mło­dzież pod­czas zajęć ma się uczyć popraw­ne­go argu­men­to­wa­nia, kry­tycz­ne­go, samo­dziel­ne­go myśle­nia, logi­ki i heu­ry­sty­ki – jak poda­je Por­tal Miej­ski Bia­ły­stok Online.

Orga­ni­za­to­rzy mają nadzie­ję, że przed­się­wzię­cie zwięk­szy tak­że „zaan­ga­żo­wa­nie [insty­tu­cji aka­de­mic­kich] w pro­ce­sy roz­wo­ju spo­łe­czeń­stwa na róż­nych pozio­mach: eko­no­micz­nym, cywi­li­za­cyj­nym, moral­nym i etycznym”.

Pro­jekt umoż­li­wi­ło uzy­ska­nie przez Uni­wer­sy­tet ponad 88 tys. zł w kon­kur­sie „Edu­ka­cja Filo­zo­ficz­na” (pisa­li­śmy o nim na naszym por­ta­lu) w ramach Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. O pro­gra­mie „Edu­ka­cja Filo­zo­ficz­na” pisa­li­śmy na naszym portalu.

Opra­co­wa­nie: Iza­be­la Sankowska

Źró­dło: białystokonline.pl


Gorą­co zachę­ca­my szko­ły i uczel­nie do dzie­le­nia się z naszy­mi Czy­tel­ni­ka­mi swo­imi doświad­cze­nia­mi z prze­bie­gu pro­gra­mu „Edu­ka­cja Filo­zo­ficz­na”. Tek­sty na ten temat moż­na słać na nasz adres redak­cyj­ny: redakcja@filozofuj.eu.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy