Konferencje

Poznanie poprzez obraz – konferencja „Obraz – poznanie – społeczeństwo”

W dniach 18–20 października w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą już po raz czwarty odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: „Co i jak poznajemy przez obrazy?”. Tym razem organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do podjęcia tematu  „Obraz – poznanie – społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej”. „Filozofuj!” jest patronem medialnym wydarzenia.

Najnowszy numer: Oblicza sprawiedliwości

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 1 czerwca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Kon­fer­enc­ja jest orga­ni­zowana przez Zakład Filo­zofii Kul­tu­ry na Wydziale Filo­zofii i Socjologii UMCS w Lublin­ie. Jej pod­sta­wowym celem jest anal­iza zjawisk składa­ją­cych się na tzw. zwrot ikon­iczny, który aktu­al­nie dokonu­je się w naszej kul­turze, oraz reflek­s­ja nad tym, jak wyglą­da recepc­ja rzeczy­wis­toś­ci odwołu­ją­ca się do obrazów, a nie tylko słów czy pojęć. Do dyskusji zaproszeni są przed­staw­iciele różnych dyscy­plin aka­demic­kich, w tym m.in.: filo­zofii, socjologii, kog­ni­ty­wisty­ki, his­torii sztu­ki, lit­er­atur­oz­naw­st­wa czy nawet muzykologii. Jak piszą orga­ni­za­torzy: „Wyda­je się, że te his­to­ryczne pro­cesy doma­ga­ją się dziś nowego rozu­mienia, nowej hermeneu­ty­ki, szczegól­nie że ikonos­fera zda­je się odzyski­wać w naszej kul­turze właś­ci­we sobie miejsce. Pewne jest, iż bada­nia takie powin­ny być prowad­zone w wielu przenika­ją­cych się płaszczyz­nach i na grun­cie wielu dyscy­plin, dążąc do przełamy­wa­nia bari­er pomiędzy filo­zofią, socjologią, kog­ni­ty­wistyką, teorią sztu­ki, este­tyką, teorią lit­er­atu­ry, czy reflek­sją samych artys­tów. Ten – pos­tu­lowany tu – inter­dyscy­pli­narny wysiłek wart jest pod­ję­cia, gdyż może zaowocow­ać nowy­mi teo­ri­a­mi, otwier­a­ją­cy­mi nowe hory­zon­ty poz­naw­cze”.

Kon­fer­enc­ja odbędzie się w dni­ach 18–20 październi­ka w Domu Dzi­en­nikarza w Kaz­imierzu Dol­nym nad Wisłą. Wszyscy zain­tere­sowani czyn­nym udzi­ałem w tym wydarze­niu zaproszeni są do przesła­nia for­mu­la­rza zgłoszeniowego wraz abstrak­tem wys­tąpi­enia do dnia 24 wrześ­nia. Szczegółowe infor­ma­c­je doty­czące wszel­kich spraw orga­ni­za­cyjnych moż­na znaleźć na stron­ie inter­ne­towej orga­ni­za­torów: http://obrazy.umcs.pl. Serdecznie zaprasza­my!

Patroni medi­al­ni:

Filo­zo­fuj!”

Pol­skie Radio Lublin

Koziolek.pl


Dom Dzi­en­nikarza, Kaz­imierz Dol­ny nad Wisłą
18–20 październi­ka 2017
Strona inter­ne­towa wydarzenia

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Wesprzyj nasz projekt

Polecamy