Konferencje

Poznanie poprzez obraz – konferencja „Obraz – poznanie – społeczeństwo”

W dniach 18–20 października w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą już po raz czwarty odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu: „Co i jak poznajemy przez obrazy?”. Tym razem organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do podjęcia tematu  „Obraz – poznanie – społeczeństwo. Od filozofii obrazu do socjologii wizualnej”. „Filozofuj!” jest patronem medialnym wydarzenia.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kon­fe­ren­cja jest orga­ni­zo­wa­na przez Zakład Filo­zo­fii Kul­tu­ry na Wydzia­le Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS w Lubli­nie. Jej pod­sta­wo­wym celem jest ana­li­za zja­wisk skła­da­ją­cych się na tzw. zwrot iko­nicz­ny, któ­ry aktu­al­nie doko­nu­je się w naszej kul­tu­rze, oraz reflek­sja nad tym, jak wyglą­da recep­cja rze­czy­wi­sto­ści odwo­łu­ją­ca się do obra­zów, a nie tyl­ko słów czy pojęć. Do dys­ku­sji zapro­sze­ni są przed­sta­wi­cie­le róż­nych dys­cy­plin aka­de­mic­kich, w tym m.in.: filo­zo­fii, socjo­lo­gii, kogni­ty­wi­sty­ki, histo­rii sztu­ki, lite­ra­tu­ro­znaw­stwa czy nawet muzy­ko­lo­gii. Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: „Wyda­je się, że te histo­rycz­ne pro­ce­sy doma­ga­ją się dziś nowe­go rozu­mie­nia, nowej her­me­neu­ty­ki, szcze­gól­nie że iko­nos­fe­ra zda­je się odzy­ski­wać w naszej kul­tu­rze wła­ści­we sobie miej­sce. Pew­ne jest, iż bada­nia takie powin­ny być pro­wa­dzo­ne w wie­lu prze­ni­ka­ją­cych się płasz­czy­znach i na grun­cie wie­lu dys­cy­plin, dążąc do prze­ła­my­wa­nia barier pomię­dzy filo­zo­fią, socjo­lo­gią, kogni­ty­wi­sty­ką, teo­rią sztu­ki, este­ty­ką, teo­rią lite­ra­tu­ry, czy reflek­sją samych arty­stów. Ten – postu­lo­wa­ny tu – inter­dy­scy­pli­nar­ny wysi­łek wart jest pod­ję­cia, gdyż może zaowo­co­wać nowy­mi teo­ria­mi, otwie­ra­ją­cy­mi nowe hory­zon­ty poznawcze”.

Kon­fe­ren­cja odbę­dzie się w dniach 18–20 paź­dzier­ni­ka w Domu Dzien­ni­ka­rza w Kazi­mie­rzu Dol­nym nad Wisłą. Wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni czyn­nym udzia­łem w tym wyda­rze­niu zapro­sze­ni są do prze­sła­nia for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go wraz abs­trak­tem wystą­pie­nia do dnia 24 wrze­śnia. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce wszel­kich spraw orga­ni­za­cyj­nych moż­na zna­leźć na stro­nie inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­rów: http://obrazy.umcs.pl. Ser­decz­nie zapraszamy!

Patro­ni medialni:

Filo­zo­fuj!”

Pol­skie Radio Lublin

Koziolek.pl


Dom Dzien­ni­ka­rza, Kazi­mierz Dol­ny nad Wisłą
18–20 paź­dzier­ni­ka 2017
Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy