Aktualności Filozofia umysłu

Prawna autonomia sztucznej inteligencji?

Parlament Europejski rozważa utworzenie nowych zapisów prawnych dotyczących odpowiedzialności robotów za wyrządzone szkody czy spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Projekt wzbudził liczne kontrowersje i wywołał dyskusję na temat podmiotowości sztucznej inteligencji.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Głów­ny wątek roz­wa­żań na temat rezo­lu­cji w pra­wie cywil­nym doty­czy aspek­tu etycz­ne­go. Euro­par­la­ment doma­ga się, aby Komi­sja Euro­pej­ska ure­gu­lo­wa­ła zapi­sy, któ­re pozwo­li­ły­by na buj­ny roz­wój sek­to­ra robo­ty­ki, ale tak­że uwzględ­ni­ły kwe­stie odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne wypad­ki spo­wo­do­wa­ne przez auto­ma­ty. Par­la­men­ta­rzy­ści chcą wpro­wa­dzić w życie pomysł o obo­wiąz­ko­wych ubez­pie­cze­niach samo­cho­dów, któ­re nie są pro­wa­dzo­ne przez czło­wie­ka, a tym samym utwo­rzyć fun­dusz pokry­wa­ją­cy ewen­tu­al­ne odszko­do­wa­nia za wypad­ki spo­wo­do­wa­ne przez takie samo­cho­dy.

Co za tym idzie, euro­po­sło­wie doma­ga­ją się nada­nia naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nym maszy­nom oso­bo­wo­ści praw­nej, aby pono­sze­nie odpo­wie­dzial­no­ści było moż­li­we z mocy pra­wa cywil­ne­go. Ten wła­śnie fakt budzi wśród wie­lu kon­tro­wer­sje. Ale jak mówi Tade­usz Zwief­ka, euro­de­pu­to­wa­ny z ramie­nia Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej: „Unia Euro­pej­ska powin­na być w głów­nym nur­cie dys­ku­sji o ewen­tu­al­nych roz­wią­za­niach praw­nych, a mając za sobą tra­dy­cje posza­no­wa­nia praw czło­wie­ka i ety­ki w nauce, musi­my zasta­no­wić się nad trud­ny­mi pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej za dzia­ła­nia robo­tów. Nie może­my uda­wać, że pro­blem nie ist­nie­je, a to spra­woz­da­nie jest pierw­szym poważ­nym gło­sem w dys­ku­sji w dzie­dzi­nie robo­ty­ki”.

Rezo­lu­cja ma na celu zwró­ce­nie uwa­gi na szyb­ko roz­wi­ja­ją­cy się postęp tech­nicz­ny, a co za tym idzie, koniecz­ne jest dosto­so­wy­wa­nie wie­lu sfer życia publicz­ne­go i eko­no­micz­ne­go do nowych stan­dar­dów. W związ­ku z tym powstał pomysł, aby stwo­rzyć euro­pej­ską agen­cję ds. robo­ty­ki i sztucz­nej inte­li­gen­cji, któ­ra mia­ła­by na celu regu­la­cję spraw tech­nicz­nych oraz pomoc w roz­wa­ża­niu kwe­stii etycz­nych. Euro­po­sło­wie pod­da­li tak­że pod roz­wa­gę pomysł utwo­rze­nia etycz­ne­go kodek­su postę­po­wa­nia dla inży­nie­rów i wyko­naw­ców maszyn.

W gło­so­wa­niu nad rezo­lu­cją wzię­ło udział 604 posłów, z któ­rych 396 popar­ło zasad­ność utwo­rze­nia prze­pi­sów regu­lu­ją­cych kwe­stię praw­ną robo­tów, 123 posłów było prze­ciw­ko, a pozo­sta­li wstrzy­ma­li się od gło­su.

Do zadań Komi­sji Euro­pej­skiej nale­ży teraz decy­zja o przy­ję­ciu lub odrzu­ce­niu rezo­lu­cji przy­ję­tej w Stras­bur­gu przez Par­la­ment Euro­pej­ski. W przy­pad­ku odmo­wy jej przy­ję­cia Komi­sja Euro­pej­ska będzie zobli­go­wa­na, aby uza­sad­nić swo­je sta­no­wi­sko.

Opra­co­wa­ła: Lilia­na Rad­kie­wicz

Źró­dło: Biz­nes Onet

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Wia­do­mo, że przyj­dzie taki czas. Jak nie teraz to w naj­bliż­szej przy­szło­ści. War­to może, aby euro­po­sło­wie zapo­zna­li się wcze­śniej z lite­ra­tu­rą Lema, któ­ry o tym spo­ro pisał 🙂

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy