Filmy Ontologia Wykłady

Prof. Andrzej Niemczuk: Dialog między optymizmem a pesymizmem

Czy optymizm i pesymizm to stanowiska filozoficzne dające się obiektywnie uzasadnić, czy też są one jedynie subiektywnymi postawami względem świata? Inaczej mówiąc, czy spór między optymizmem i pesymizmem da się prowadzić na gruncie filozofii, czy też tylko na gruncie psychologii?

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Wykład został wygło­szo­ny 18 listo­pa­da 2014 r. pod­czas obcho­dów XII Świa­to­we­go Dnia Filo­zo­fii w Lubli­nie, któ­ry odby­wał się pt. „Filo­zo­fia, lite­ra­tu­ra, film”.


Dr hab. Andrzej Niem­czuk, prof. UMCS jest kie­row­ni­kiem Zakła­du Filo­zo­fii Współ­cze­snej UMCS. We wcze­snych latach 90. był kil­ku­let­nim człon­kiem Lubel­skiej Komi­sji Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej. Zaję­cia dydak­tycz­ne na stu­diach filo­zo­ficz­nych pro­wa­dzi z zakre­su histo­rii filo­zo­fii współ­cze­snej oraz aksjo­lo­gii (wykła­dy i konwersatoria).


Zob. też wykład prof. Prze­my­sła­wa Guta na ten sam temat.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.