Audycje Popularyzacja

Nasza redakcja w Radiu Gdańsk o numerze na temat prawdy

21 października gościliśmy w Radiu Gdańsk, u jak zawsze znakomitej, Pani Redaktor Iwony Borawskiej. Rozmawialiśmy głównie na temat prawdy ale także m.in. o Letniej Szkole „Filozofuj!” i wkładzie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej w dorobek światowej nauki. Posłuchajcie.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Posłuchaj audycji.


W stu­diu Radia Gdańsk spo­tka­li­śmy się w skła­dzie: Woj­ciech Czap­kow­ski, Celi­na Gło­gow­ska, dr Artur Szut­ta i  dr Nata­sza Szut­ta. Gości­ła nas red. Iwo­na Boraw­ska a spo­tka­nie nagry­wał Ste­fan Kotiuk. Roz­ma­wia­li­śmy o praw­dzie, m.in o tym, czy obo­wią­zek jej mówie­nia jest bez­względ­ny a tak­że o innych pro­ble­mach poru­sza­nych na łamach nr. 9„Filozofuj!”, np. o ety­ce ezoterycznej.

img_4366
img_4364
img_4361
img_4360
img_4359

Poza tym opo­wie­dzie­li­śmy o ini­cja­ty­wach towa­rzy­szą­cych wyda­wa­niu cza­so­pi­sma i pro­wa­dze­niu por­ta­lu: o deba­tach Klu­bów „Filo­zo­fuj!”, Let­niej Szko­le „Filo­zo­fuj!”, warsz­ta­tach dla uczniów i nauczy­cie­li pod szyl­dem Lata­ją­cej Szko­ły „Filo­zo­fuj!” oraz o wolon­ta­ria­cie „Filo­zo­fuj!” — sło­wem, o wszyst­kim, co robi­my w ramach Fun­da­cji Aca­de­mi­con.
Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia audycji.
radio_gdansk
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy