Bydgoszcz Epistemologia Kluby „Filozofuj!”

Relacja z pierwszego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Bydgoszczy: „Cóż to jest prawda” – wokół nr. 9 „Filozofuj!”

21 października 2016 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego odbyło się pierwsze w Bydgoszczy spotkanie Klubu „Filozofuj!” pt. „Cóż to jest prawda?”. Nawiązywało ono do dziewiątego numeru czasopisma „Filozofuj!”. Wydarzenie było współorganizowane wraz ze Studenckim Kołem Filozofii UKW. Do dyskusji zaproszono dwóch wybitnych i zasłużonych filozofów: Profesora Jacka Juliusza Jadackiego, profesora UW i Profesora Jana Woleńskiego, emerytowanego profesora UJ.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Numer o praw­dzie moż­na czy­tać lub pobrać > tutaj.


Spo­tka­nie odby­ło się bez­po­śred­nio po Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji Filo­zo­ficz­nej poświę­co­nej Kazi­mie­rzo­wi Twar­dow­skie­mu – „Kazi­mierz Twar­dow­ski: Mistrz i nauczy­ciel w 150-lecie uro­dzin, orga­ni­zo­wa­nej przez Insty­tut Filo­zo­fii UKW. Jak zawsze, spo­tka­nie Klu­bu „Filo­zo­fuj!” kie­ro­wa­ne było do wszyst­kich osób żywo zain­te­re­so­wa­nych tema­ty­ką filo­zo­ficz­ną, zarów­no fachow­ców jak i laików. Zain­te­re­so­wa­nie miesz­kań­ców Byd­gosz­czy prze­ro­sło nasze ocze­ki­wa­nia — na deba­tę przy­by­ło ok. 60 osób, zarów­no wykła­dow­ców, stu­den­tów, absol­wen­tów, przed­sta­wi­cie­li kół nauko­wych, jak i pasjo­na­tów filo­zo­fii spo­za uczel­ni. Dys­ku­sję pro­wa­dził dr Artur Szut­ta — redak­tor naczel­ny cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”.

Pod­czas spo­tka­nia roz­pa­try­wa­ne były zarów­no zagad­nie­nia abs­trak­cyj­ne, jak i odno­szą­ce się do aktu­al­nych pro­ble­mów spo­łecz­nych. Deba­ta podzie­lo­na była na dwie czę­ści. W pierw­szej czę­ści wysłu­chać mogli­śmy odpo­wie­dzi dys­ku­tan­tów na trzy pyta­nia doty­czą­ce defi­ni­cji i moż­li­wo­ści pozna­nia praw­dy, naj­częst­szych grze­chów popeł­nia­nych wobec praw­dy oraz zna­cze­nia praw­dy dla spo­łe­czeń­stwa. Pro­fe­so­ro­wie  odno­sząc się do swo­ich wypo­wie­dzi weszli w pole­mi­kę. Pomi­mo pew­nej róż­ni­cy zdań obo­je opo­wie­dzie­li się za tzw. seman­tycz­ną defi­ni­cją praw­dy. Poru­szo­ny został pro­blem sta­tu­su praw­dy w dzia­łal­no­ści nauko­wej oraz jej zna­cze­nia w ety­ce. Dys­ku­tan­ci zwró­ci­li rów­nież uwa­gę na nad­uży­wa­nie słów „praw­da” i „kłam­stwo” we współ­cze­snym dys­kur­sie poli­tycz­nym. Deba­ta przez cały czas zacho­wa­ła bar­dzo wyso­ki poziom, nie tra­cąc przy tym popu­lar­no­nau­ko­we­go charakteru.


dsc_0022
dsc_0021
dsc_0027
dsc_0086
dsc_0046
dsc_0033
dsc_0044
dsc_0048
dsc_0096
dsc_0065
dsc_0107
dsc_0100
dsc_0034
dsc_0081

Dru­ga część spo­tka­nia poświę­co­na była pyta­niom publicz­no­ści i prze­bie­gła rów­nie inte­re­su­ją­co jak dys­ku­sja pre­le­gen­tów. Pyta­nia doty­czy­ły głów­nie zagad­nień epi­ste­mo­lo­gicz­nych i spo­łecz­nych odno­szą­cych się do praw­dy. Zada­wa­li je nie tyl­ko przed­sta­wi­cie­le filo­zo­fii, ale rów­nież nauk ści­słych i socjo­lo­gii. Pro­fe­so­ro­wie odpo­wia­da­li w spo­sób wyczer­pu­ją­cy i bar­dzo przy­stęp­ny. Gdy­by nie ramy cza­so­we, dys­ku­sja na pew­no trwa­ła­by jesz­cze dłu­gi czas. Mamy nadzie­ję, że to nie ostat­nie spo­tka­nie Klu­bu „Filo­zo­fuj!” w Byd­gosz­czy. Wie­rzy­my, że będzie jesz­cze nie­jed­na oka­zja, by wysłu­chać wie­lu wyjąt­ko­wych przed­sta­wi­cie­li filo­zo­fii i poroz­ma­wiać z nimi na zaj­mu­ją­ce tema­ty poru­sza­ne w cza­so­pi­śmie „Filo­zo­fuj!”.

Dzię­ku­je­my bar­dzo Panom Pro­fe­so­rom za udział w wyda­rze­niu oraz przy­by­łej publicz­no­ści. Zapra­sza­my ser­decz­nie do zapo­zna­nia się z nagra­niem deba­ty, obej­rze­niem zdjęć oraz aktyw­ne­go uczest­nic­twa w kolej­nych spo­tka­niach orga­ni­zo­wa­nych przez redak­cję maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!” oraz Stu­denc­kie Koło Filo­zo­fii UKW. Zachę­ca­my rów­nież do zapo­zna­nia się ini­cja­ty­wa­mi „Filo­zo­fuj!”dzia­łal­no­ścią  SKF  oraz do współpracy.

Filip Staw­ski


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia dla:

  • Biblio­te­ki Głów­nej Uni­wer­sy­te­tu Kazi­mie­rza Wiel­kie­go za udo­stęp­nie­nie prze­strze­ni do orga­ni­za­cji debaty,
  • Ofi­cjal­ne­go ser­wi­su mia­sta Byd­goszcz, za obję­cie naszej deba­ty patro­na­tem i pomoc w pro­mo­cji wydarzenia,
  • Radia Uni­wer­sy­tet dzia­ła­ją­ce­go na UKW, za spo­rzą­dze­nie audy­cji z debaty,
  • Wszyst­kich człon­ków Stu­denc­kie­go Koła Filo­zo­fii UKW za orga­ni­za­cję i czu­wa­nie nad prze­bie­giem spotkania.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

Jadacki_fotoProf. dr hab. Jacek Juliusz Jadac­ki – Ur. 1946 w Pucha­czo­wie k. Lubli­na – pro­fe­sor tytu­lar­ny, pra­cow­nik Insty­tu­tu Filo­zo­fii UW. Zaj­mu­je się głów­nie semio­ty­ką logicz­ną i histo­rią filo­zo­fii pol­skiej, a w szcze­gól­no­ści Szko­łą Lwow­sko-War­szaw­ską. Jest auto­rem ponad 20 ksią­żek i kil­ku­set arty­ku­łów z tego zakresu.

 

wolenski-fotProf. dr hab. Jan Woleń­ski – Eme­ry­to­wa­ny pro­fe­sor Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, pro­fe­sor Wyż­szej Szko­ły Infor­ma­ty­ki i Zarzą­dza­nia w Rze­szo­wie. Czło­nek PAN, PAU i Mię­dzy­na­ro­do­we­go Insty­tu­tu Filo­zo­fii. Inte­re­su­je się wszyst­ki­mi dzia­ła­mi filo­zo­fii, jego hob­by to ope­ra i pił­ka nożna.

 

Dys­ku­sję mode­ro­wał  dr Artur Szut­ta, a koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia był Filip Staw­ski.

Koor­dy­na­to­rem ogól­no­pol­skim Klu­bów „Filo­zo­fuj!” jest Celi­na Gło­gow­ska.


Współorganizator

14642731_1297013466999880_1911381027_n

Partner

biblioteka_ukw

 

 

Insty­tut Filo­zo­fii UKW

Patroni

bydgoszcz-logo


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy