Filozofia kultury Gdańsk Kluby „Filozofuj!”

Relacja z szóstego spotkania Klubu „Filozofuj!” w Gdańsku: Kultura? A cóż to takiego?

Szósta debata gdańskiego Klubu „Filozofuj!” odbyła się 6 grudnia o godz. 18.00. W Europejskim Centrum Solidarności dyskutowali dr hab. Aleksandra Derra (UMK) oraz dr Artur Szutta (UG), redaktor naczelny „Filozofuj!”. Wspólnie z naszymi dyskutantami zastanawialiśmy się nad tym, czym jest kultura, jakie są jej relacje z filozofią, czy kultury można oceniać i czy między nimi możliwy jest dialog.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Numer o kulturze można czytać lub pobrać > tutaj.


Szczególne podziękowania kierujemy do Europejskiego Centrum Solidarności za współorganizowanie spotkania.
ECS

Czym jest kul­tu­ra? – i czy w ogó­le da się odpo­wie­dzieć na to pyta­nie? Moż­na powie­dzieć, że jest ona tym, co jest wspól­ne wszyst­kim – sym­bo­le, spo­so­by myśle­nia, pew­ne ima­gi­na­rium itp. Jed­nak w takim rozu­mie­niu kul­tu­rą jest wła­ści­wie wszyst­ko. Takie poję­cie kul­tu­ry zda­je się być zbyt obszer­ne – suge­ro­wa­ła dr Alek­san­dra Derra.

Kul­tu­ra jest wszyst­kim tym, co jest owo­cem naszych dzia­łań. Jest pew­nym sys­te­mem moż­li­wo­ści, jaki może­my zało­żyć, niczym oku­la­ry – twier­dził dr Szut­ta. Padło rów­nież sfor­mu­ło­wa­nie gło­szą­ce, że kul­tu­ra jest „upra­wą czło­wie­ka” – było to odwo­ła­nie do łaciń­skie­go poję­cia cul­tus agri (upra­wa roli), od któ­re­go pocho­dzi sło­wo „kul­tu­ra”. Redak­tor naczel­ny nasze­go maga­zy­nu nawią­zał tym samym do kla­sycz­ne­go rozu­mie­nia poję­cia kul­tu­ry, w któ­rym naj­waż­niej­szą rolę peł­ni­ło takie kształ­to­wa­nie czło­wie­ka, aby nie pozo­sta­wał na pozio­mie zwie­rzę­cia ale mie­rzył wyżej.

Z tego stwier­dze­nia wyło­ni­ły się kolej­ne pro­ble­my: jeże­li mamy w sobie coś świa­do­mie upra­wiać, to musi­my być na to przy­go­to­wa­ni – jak się do tego przy­go­to­wać? – pyta­ła dr Der­ra. Następ­nie: kto usta­la, co jest nor­mą?; co z podzia­łem na kul­tu­rę niską i wyso­ką?; i czy war­to­ścio­wa­nie typu wyższe/niższe zawsze jest krzyw­dzą­ce? Redak­tor naczel­ny „Filo­zo­fuj!” twier­dził, że pew­na oso­ba może być dla nas wzo­rem i to może być źró­dłem nasze­go roz­wo­ju oraz wzro­stu, a tak­że, że nie może­my unik­nąć hie­rar­chi­zo­wa­nia i zwy­kle ocze­ku­je­my tego, że ktoś nam powie, co war­to wybrać.


IR1A8453
IR1A8408
IR1A8545
IR1A8503
IR1A8458
IR1A8424
IR1A8471
IR1A8472
IR1A8468
IR1A8501
IR1A8524
IR1A8517
IR1A8518
IR1A8533
IR1A8508
IR1A8474
IR1A8482
IR1A8448
IR1A8422
IR1A8418
IR1A8411
IR1A8419
IR1A8464
IR1A8432
IR1A8410
IR1A8409

Fot. Justy­na Wasiniewska


Dys­ku­tan­ci zasta­na­wia­li się rów­nież nad tym, co kul­tu­ra zawdzię­cza filo­zo­fii, a co filo­zo­fia kul­tu­rze. Pod­czas poszu­ki­wa­nia odpo­wie­dzi na te pyta­nia wyło­ni­ły się kolej­ne pro­ble­my: co z filo­zo­fią, któ­ra prze­dzie­ra się w coraz to nowe i obce dla sie­bie obsza­ry rze­czy­wi­sto­ści, jak np. „filo­zo­fia fry­zur”?; i w związ­ku z tym, co pocią­ga za sobą zmia­na sen­su i zna­cze­nia tej nazwy w powszech­nym odbio­rze? Poja­wi­ły się rów­nież kwe­stie żywo doty­czą­ce naszej dzia­łal­no­ści:  czy war­to uprasz­czać filo­zo­fię w celu jej popu­la­ry­za­cji?; czy nie znie­kształ­ca to jej isto­ty?; oraz: jeże­li w kul­tu­rze panu­je logi­ka typu „kupić/sprzedać”, to czy filo­zo­fia powin­na się jej podporządkować? 

Po zakoń­cze­niu pierw­szej czę­ści deba­ty, przy­szła kolej na odda­nie gło­su publicz­no­ści. Padło wie­le pytań z sali oraz próśb o dopre­cy­zo­wa­nie nie­któ­rych sta­no­wisk. Wszyst­kich, któ­rzy nie mogli wziąć czyn­ne­go udzia­łu w wyda­rze­niu, zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo z deba­ty albo wysłu­cha­nia pli­ku audio. Na kolej­ną deba­tę gdań­skie­go Klu­bu „Filo­zo­fuj!” zapra­sza­my już wkrótce.

Moni­ka M. Zielińska


Rela­cję ze spo­tka­nia w wer­sji audio moż­na pobrać lub odsłuchać:


Szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia składamy:

  • patro­nom, part­ne­rom i gospo­da­rzo­wi — Euro­pej­skie­mu Cen­trum Solidarności,
  • dys­ku­tan­tom — prof. Alek­san­drze Derze i dr. Artu­ro­wi Szut­t­cie,
  • pro­wa­dzą­ce­mu — Woj­cie­cho­wi Czap­kow­skie­mu,
  • trans­mi­tu­ją­ce­mu deba­tę na żywo — Prze­my­sła­wo­wi Kowal­skie­mu,
  • poma­ga­ją­cym przy orga­ni­za­cji: Mar­ci­no­wi Klo­co­wi, Nata­lii Mar­ci­now­skiej, Karo­li­nie Mier­czak, Iza­be­li San­kow­skiej, Micha­ło­wi Wal­kow­skie­mu, Justy­nie Wasi­niew­skiej i Moni­ce Zielińskiej.

Zachę­ca­my do obej­rze­nia rela­cji wideo ze spotkania.


Zob. relacje z innych spotkań Klubów „Filozofuj!”!


W dys­ku­sji wzię­li udział:

derra_aleksandraDr hab. Alek­san­dra Der­ra – Filo­zof­ka, filo­loż­ka, tłu­macz­ka. Pra­cu­je w Insty­tu­cie Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu; pro­wa­dzi bada­nia w „Cen­tre for Gen­der and Women’s Stu­dies” na Tri­ni­ty Col­le­ge Dublin w Irlan­dii (rese­arch visi­ting fel­low). Współ­za­ło­ży­ciel­ka pody­plo­mo­wych stu­diów z zakre­su gen­der na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym UMK w Toru­niu. Zaj­mu­je się pro­ble­mem płci w nauce i kul­tu­rze, feno­me­nem cie­le­sno­ści w filo­zo­fii współ­cze­snej, współ­cze­sną femi­ni­stycz­ną filo­zo­fią nauki oraz stu­dia­mi nad nauką i tech­no­lo­gią. Ostat­nio wyda­ła książ­kę: Kobie­ty (w) nauce. Pro­blem płci we współ­cze­snej Filo­zo­fii nauki i w prak­ty­ce badaw­czej (War­sza­wa 2013) oraz (współ)redagowała pra­ce: Stu­dia nad nauką oraz tech­no­lo­gią. Wybór tek­stów (z Ewą Biń­czyk, Toruń: 2014) i Hory­zon­ty kon­struk­ty­wi­zmu. Inspi­ra­cje, per­spek­ty­wy, przy­szłość (z Ewą Biń­czyk i Janu­szem Gry­gień­ciem, Toruń 2015). Stro­na inter­ne­to­wa: www.aleksandra-derra.eu.

szuttaDr Artur Szut­ta – Filo­zof, pra­cow­nik Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, spe­cja­li­zu­je się w filo­zo­fii spo­łecz­nej, ety­ce i meta­ety­ce. Redak­tor naczel­ny maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”. Jego pasje to przy­rzą­dza­nie smacz­nych potraw, nauka języ­ków obcych (obec­nie węgier­skie­go i chiń­skie­go), cho­dze­nie po górach i gra w pił­kę nożną.

Dys­ku­sję mode­ro­wał Woj­ciech Czap­kow­skia koor­dy­na­to­rem spo­tka­nia była Celi­na Gło­gow­ska.


Współorganizator

ECS

Partner

wmbp

Patroni

trojmiastopl-logo      radioMors            go_trojmiasto


Klu­by „Filo­zo­fuj!” – to nowo two­rzo­ne nie­for­mal­ne gru­py współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”, orga­ni­zu­ją­ce w swo­ich miej­sco­wo­ściach impre­zy (np. kon­fe­ren­cje, spo­tka­nia dys­ku­syj­ne lub pro­mo­cyj­ne) popu­la­ry­zu­ją­ce filo­zo­fię pod patro­na­tem Redak­cji „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej infor­ma­cji > tutaj.Zre­ali­zo­wa­no w ramach sty­pen­dium z budże­tu Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy