Filozofia religii Patronaty Relacje i reportaże

Relacja z konferencji „Obraz między sacrum i profanum” [FOTO]

Za nami kolejna edycja konferencji poświęconej obrazom i dokonującemu się za ich sprawą poznaniu. W tym roku uczestnicy mieli okazję do filozoficznej refleksji nad obrazami w kontekście tytułowych kategorii sacrum i profanum, będących ważnymi pojęciami w filozofii religii. Patronem medialnym konferencji był magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zob. zapowiedź wydarzenia > tutaj.


Kon­fe­ren­cja „Obraz mię­dzy sacrum i pro­fa­num” odby­ła się 12–14 paź­dzier­ni­ka 2016 r. To już trze­cia edy­cja cyklu kon­fe­ren­cji „Co i jak pozna­je­my przez obra­zy?” i ta rów­nież spo­tka­ła się z dużym zain­te­re­so­wa­niem zarów­no bada­czy z całe­go kra­ju, jak i współ­pra­cu­ją­cych z orga­ni­za­to­ra­mi insty­tu­cji kul­tu­ry. Ponow­nie wyda­rze­nie zor­ga­ni­zo­wał Zakład Filo­zo­fii Kul­tu­ry na Wydzia­le Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS w Lublinie.

Tego­rocz­na kon­fe­ren­cja odby­ła się w dwóch miej­scach. Na WFiS UMCS w Lubli­nie mia­ła miej­sce sesja ple­nar­na, pod­czas któ­rej prof. dr hab. Karol Klau­za zwró­cił uwa­gę na rolę i zna­cze­nie rela­cji mię­dzy sztu­ka­mi wizu­al­ny­mi i audial­ny­mi a sfe­rą sacrum.

Ponie­waż patro­nat nad wyda­rze­niem obję­ło Muzeum Lubel­skie w Lubli­nie, uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji (z 15 róż­nych ośrod­ków nauko­wych) mogli wziąć udział w zwie­dza­niu Kapli­cy Trój­cy Świę­tej. Rów­nie cen­na była moż­li­wość odwie­dza­nia Para­fii pw. św. Andrze­ja Bobo­li w Lubli­nie, gdzie dr hab. Dobro­sław Bagiń­ski doko­nał facho­wej eks­per­ty­zy, zapo­zna­jąc uczest­ni­ków z wystro­jem tego zna­czą­ce­go obiek­tu kultury.

Po zakoń­czo­nej wyciecz­ce obra­dy kon­fe­ren­cyj­ne prze­nio­sły się – jak co roku – do Domu Dzien­ni­ka­rza w Kazi­mie­rzu Dol­nym, gdzie uczest­ni­cy po raz kolej­ny zasie­dli do obrad w pane­lach poświę­co­nych roz­ma­itym kon­tek­stom współ­cze­snej inter­pre­ta­cji obra­zów. Co cie­ka­we, pane­le poświę­co­ne zagad­nie­niom ści­śle filo­zo­ficz­nym sta­no­wi­ły jedy­nie część oka­za­łej tema­ty­ki, z jaką mie­rzy­li się badacze.

Trud­no oce­nić, czy w nie­speł­na 40 wystą­pie­niach (oraz w towa­rzy­szą­cym im dys­ku­sjach) prze­wa­ża­ła reflek­sja nad kate­go­rią sacrum, czy pro­fa­num. Przed­sta­wio­ne refe­ra­ty były wie­lo­aspek­to­we, wzbo­ga­co­ne wie­lo­ma przy­kła­da­mi i nie­rzad­ko posze­rza­ły dzie­dzi­nę filo­zo­fii sztu­ki. Uczest­ni­cy mogli po raz kolej­ny liczyć na gościn­ną atmos­fe­rę i boga­tą mery­to­rycz­nie dys­ku­sję, a z rezul­ta­ta­mi badań będzie moż­na zapo­znać się dzię­ki powsta­ją­cej mono­gra­fii pokonferencyjnej.

Patro­nat medial­ny nad wyda­rze­niem obję­li: Cza­so­pi­smu Filo­zo­fuj!, TVP 3 Lublin oraz Pol­skie Radio Lublin. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje: http://obrazy.umcs.pl.

Krzysz­tof Rojek


omsip-wycieczka-06
omsip-uroczysta-kolacja-02
omsip-sesja-plenarna-11
omsip-panel6a-10
omsip-panel5a-02
omsip-panel2d-12
omsip-panel1c-01
omsip-panel7a-09
omsip-sesja-plenarna-04
omsip-sesja-plenarna-06

Orga­ni­za­tor: Zakład Filo­zo­fii Kul­tu­ry na Wydzia­le Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii UMCS w Lublinie

Patron: Muzeum Lubel­skie w Lublinie

Patro­ni medial­ni: TVP 3 Lublin i Pol­skie Radio Lublin, Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

Stro­na inter­ne­to­wa kon­fe­ren­cji > Gale­ria.

Rela­cja z kon­fe­ren­cji zre­ali­zo­wa­na przez Pano­ra­mę Lubel­ską (TVP 3 Lublin) jest > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy