Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu na temat wytypowania najciekawszego artykułu z numeru o tożsamości

Bartłomiej Krzych oraz Eryk Zywert zostali laureatami konkursu na temat wytypowania najciekawszego artykuł numeru o tożsamości. Gratulujemy! Otrzymają oni nagrody w postaci dwóch kolejnych numerów „Filozofuj!” (Percepcja, Tajemnica istnienia), które prześlemy do zwycięzców pocztą. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ciekawe i wyczerpujące odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrodzone wypowiedzi publikujemy w naszym serwisie. Zachęcamy do lektury!

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Lau­re­aci wygry­wa­ją dwa kolej­ne nume­ry „Filo­zo­fuj!”: „Mean­dry per­cep­cji” oraz  „Tajem­ni­ca istnienia”.

Poni­żej zamiesz­cza­my nagro­dzo­ne odpo­wie­dzi kon­kur­so­we (wg kolej­no­ści alfabetycznej).

Najciekawszy artykuł numeru o tożsamości

Bartłomiej Krzych

– Pamię­tam, więc jestem!
– Chwi­la, chwi­la… a gdy nie pamię­tasz np. tego momen­tu ze zdję­cia na któ­rym jesteś, to skąd wiesz, że to ty?
– Bo wyglą­dam jak ja.
– A może to two­ja sio­stra bliź­niacz­ka, prze­cież nie pamię­tasz tam­tej chwili.
– No tak, ale i tak ja to ja, zawsze ta sama.
– Napraw­dę? Jesz­cze parę lat temu byłaś cał­kiem inną kobie­tą: nie­śmia­ła, nie­mod­na, nud­na, pamiętasz?
– Nawet mi nie mów, nie chcę tego pamiętać!
– A widzisz! Nawet nazwi­sko masz inne…
– Ale i tak ja to ja, bo mam duszę, o! Nie zro­bisz ze mnie wariatki.
– A co to ta dusza? Każ­dy o niej mówi, twier­dzi, że ją ma, ale nikt jej nie widział.
– Dobra, dobra, po śmier­ci dowie­my się jak to jest, to mi wystarczy.
– Jasne, nawet nie wia­do­mo, kto miał­by kie­dyś zmar­twych­wstać, sko­ro – jak mówi nauka – komór­ki two­je­go cia­ła cią­gle się wymie­nia­ją, a poza tym nale­ża­ły i będą nale­żeć do innych ludzi.
– Okej, już nie rób mi wody z mózgu tymi two­imi filo­zo­ficz­ny­mi zagad­ka­mi. Wiem, że ja to ja, bo pamię­tam, że ja to ja.
– Jak chcesz, ale zasta­nów się jesz­cze dla­cze­go ty to ty i pamię­taj: pamięć bywa zawodna…

Ta hipo­te­tycz­na roz­mo­wa ilu­stru­je pro­ble­my poru­szo­ne w (moim zda­niem naj­cie­kaw­szym) tek­ście z trzy­na­ste­go nume­ru Filo­zo­fuj, któ­re­go auto­rem jest Rafał Try­ścień (s. 17–19). Pró­bu­je on odpo­wie­dzieć na pyta­nie „Dla­cze­go ja to ja?” i tak napraw­dę mu się to nie uda­je. Poszu­ku­jąc zado­wa­la­ją­ce­go kry­te­rium cza­so­wej toż­sa­mo­ści oso­bo­wej odrzu­ca cią­głość cia­ła, cią­głość mózgu i cią­głość psy­cho­lo­gicz­ną (pro­ble­ma­tycz­ne oka­zu­ją się rów­nież wyja­śnie­nia wyni­ka­ją­ce z teo­rii reli­gij­nych). Naj­lep­szym, choć rów­nież ułom­nym i nie­wy­star­cza­ją­cym kry­te­rium oka­zu­je się pamięć, na któ­rej opie­ra się cią­głość psy­chicz­na. Jak­kol­wiek autor nie roz­wią­zu­je osta­tecz­nie pro­ble­mu (wymo­wa tek­stu pozwa­la przy­pusz­czać, że być może nigdy się to nie uda), to poka­zu­je jak jest on zło­żo­ny i skom­pli­ko­wa­ny. Ponad­to eks­pe­ry­ment myślo­wy, któ­ry prze­pro­wa­dza (wypa­dek samo­cho­do­wy, po któ­rym tra­ci­my pamięć) pozwa­la zauwa­żyć, że nie raz „sucha” teo­ria nie spraw­dza się w prak­ty­ce życia (co z tego, że nie pamię­ta­my o dłu­gu, któ­ry zacią­gnę­li­śmy, sko­ro bank „widzi”, że my to my — i z tego wzglę­du nie odpu­ści, choć­by nie wiem jak wspa­nia­ła była nasza filo­zo­ficz­na szer­mier­ka argu­men­ta­mi). Pod­su­mo­wu­jąc: inte­re­su­ją­ce potrak­to­wa­nie tema­tu, sze­ro­ki wachlarz zapre­zen­to­wa­nych teo­rii, uza­sad­nio­ne przy­ję­cie jed­ne­go z roz­wią­zań za naj­lep­sze to zale­ty, któ­re spra­wia­ją, że arty­kuł “Dla­cze­go ja to ja” jest naj­cie­kaw­szy ze wszyst­kich tek­stów o toż­sa­mo­ści w nume­rze „Filo­zo­fuj!” poświę­co­nym wła­śnie tej kwestii.

Eryk Zywert

Arty­kuł Eri­ca Olso­na w przy­stęp­ny spo­sób oma­wia bar­dzo zło­żo­ny trud­ny pro­blem filo­zo­ficz­ny, poprzez łagod­ną pro­gre­sję mery­to­rycz­ną i lek­kie słow­nic­two. Celo­we pomi­nię­cie stric­te facho­wej ter­mi­no­lo­gii, czy­ni tekst wyjąt­ko­wo przy­stęp­nym. Jest to o tyle waż­ne, by w cza­so­pi­śmie filo­zo­ficz­nym, skie­ro­wa­nym prze­cież nie tyl­ko do zawo­do­wych filo­zo­fów, ale do każ­de­go miło­śni­ka mądro­ści, uka­zy­wać zagad­nie­nia i pro­ble­my w spo­sób zro­zu­mia­ły. Nie­wąt­pli­wie ten arty­kuł jest dosko­na­łym tego przy­kła­dem, a autor per­fek­cyj­nie potra­fi skon­stru­ować przy­jem­ny do czy­ta­nia arty­kuł, w sam raz do poczy­ta­nia przy śnia­da­niu. Sche­mat, jakie­go uży­to dla nakre­śle­nia pro­ble­mu prze­szcze­pu mózgu i dokład­ne, pre­cy­zyj­ne przy­kła­dy, popar­te roz­bu­do­wa­ny­mi opi­sa­mi, oddzia­ły­wa­ją czy­tel­ni­ka, do auto­re­flek­sji nad roz­wa­ża­nym problemem.

Wyda­wać by się mogło, że naj­bliż­sze kwe­stie ludzi nie­zwią­za­nych hob­by­stycz­nie lub zawo­do­wo, to kwe­stie etycz­ne, kwe­stie este­tycz­ne. Oka­zu­je się jed­nak, że pro­blem zakra­wa­ją­cy na epi­ste­mo­lo­gię, nie jest pozba­wio­ny rze­szy kon­tem­pla­to­rów. Eric Olsen per­fek­cyj­nie przed­sta­wił całe meri­tum, two­rząc nie­zły felie­ton przy tym nie ujmu­jąc żad­nych walo­rów, czy to zna­cze­nio­wych, czy to este­tycz­nych. Cha­pe­au bas.


Przy­po­mi­na­my regu­la­min konkursu:

  1. Kon­kurs orga­ni­zo­wa­ny jest przez cza­so­pi­smo „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każ­dy może wziąć udział w konkursie
  3. Zada­nie kon­kur­so­we. Wyty­puj naj­cie­kaw­szy arty­kuł z naj­now­sze­go nume­ru „Zagad­ka toż­sa­mo­ści” i uza­sad­nij krót­ko swój wybór.
  4. Ter­min nad­sy­ła­nia odpo­wie­dzi: 10 kwiet­nia 2017
  5. Spo­sób udzie­la­nia odpo­wie­dzi: Odpo­wiedź na pyta­nie kon­kur­so­we nale­ży wpi­sać w komen­ta­rzach do ogła­sza­ją­ce­go kon­kurs postu na Face­bo­oku lub wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu
  6. Spo­sób wyło­nie­nia zwy­cięz­cy: Dwie naj­cie­kaw­sze wypo­wie­dzi wyło­ni jury redak­cyj­ne w skła­dzie: Artur Szut­ta, Nata­sza Szut­ta, Celi­na Gło­gow­ska, Doro­ta Monkiewicz-Cybulska
  7. Ter­min roz­strzy­gnię­cia kon­kur­su: 20 kwiet­nia 2017
  8. Nagro­dy: Dwa kolej­ne nume­ry „Filo­zo­fuj!” (Per­cep­cja, Tajem­ni­ca ist­nie­nia), któ­re prze­śle­my do zwy­cięz­ców pocztą.

logoF-150

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy