Konkursy

Rozstrzygnięcie konkursu na temat wytypowania najciekawszego artykułu z numeru o tożsamości

Bartłomiej Krzych oraz Eryk Zywert zostali laureatami konkursu na temat wytypowania najciekawszego artykuł numeru o tożsamości. Gratulujemy! Otrzymają oni nagrody w postaci dwóch kolejnych numerów „Filozofuj!” (Percepcja, Tajemnica istnienia), które prześlemy do zwycięzców pocztą. Serdecznie dziękujemy wszystkim za ciekawe i wyczerpujące odpowiedzi na pytania konkursowe. Nagrodzone wypowiedzi publikujemy w naszym serwisie. Zachęcamy do lektury!

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 23 listopada w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Lau­reaci wygry­wa­ją dwa kole­jne numery „Filo­zo­fuj!”: „Meandry per­cepcji” oraz  „Tajem­ni­ca ist­nienia”.

Poniżej zamieszcza­my nagrod­zone odpowiedzi konkur­sowe (wg kole­jnoś­ci alfa­bety­cznej).

Najciekawszy artykuł numeru o tożsamości

Bartłomiej Krzych

– Pamię­tam, więc jestem!
– Chwila, chwila… a gdy nie pamię­tasz np. tego momen­tu ze zdję­cia na którym jesteś, to skąd wiesz, że to ty?
– Bo wyglą­dam jak ja.
– A może to two­ja sios­tra bliź­ni­acz­ka, prze­cież nie pamię­tasz tamtej chwili.
– No tak, ale i tak ja to ja, zawsze ta sama.
– Naprawdę? Jeszcze parę lat temu byłaś całkiem inną kobi­etą: nieśmi­ała, niemod­na, nud­na, pamię­tasz?
– Nawet mi nie mów, nie chcę tego pamię­tać!
– A widzisz! Nawet nazwisko masz inne…
– Ale i tak ja to ja, bo mam duszę, o! Nie zro­bisz ze mnie wari­at­ki.
– A co to ta dusza? Każdy o niej mówi, twierdzi, że ją ma, ale nikt jej nie widzi­ał.
– Dobra, dobra, po śmier­ci dowiemy się jak to jest, to mi wystar­czy.
– Jasne, nawet nie wiado­mo, kto miał­by kiedyś zmartwych­w­stać, sko­ro – jak mówi nau­ka – komór­ki two­jego ciała cią­gle się wymieni­a­ją, a poza tym należały i będą należeć do innych ludzi.
– Okej, już nie rób mi wody z mózgu tymi twoi­mi filo­zoficzny­mi zagad­ka­mi. Wiem, że ja to ja, bo pamię­tam, że ja to ja.
– Jak chcesz, ale zas­tanów się jeszcze dlaczego ty to ty i pamię­taj: pamięć bywa zawod­na…

Ta hipote­ty­cz­na roz­mowa ilus­tru­je prob­le­my porus­zone w (moim zdaniem naj­ciekawszym) tekś­cie z trzy­nastego numeru Filo­zo­fuj, którego autorem jest Rafał Tryś­cień (s. 17–19). Próbu­je on odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego ja to ja?” i tak naprawdę mu się to nie uda­je. Poszuku­jąc zad­owala­jącego kry­teri­um cza­sowej tożsamoś­ci osobowej odrzu­ca ciągłość ciała, ciągłość mózgu i ciągłość psy­cho­log­iczną (prob­lematy­czne okazu­ją się również wyjaśnienia wynika­jące z teorii religi­jnych). Najlep­szym, choć również ułom­nym i niewystar­cza­ją­cym kry­teri­um okazu­je się pamięć, na której opiera się ciągłość psy­chicz­na. Jakkol­wiek autor nie rozwiązu­je ostate­cznie prob­le­mu (wymowa tek­stu pozwala przy­puszczać, że być może nigdy się to nie uda), to pokazu­je jak jest on złożony i skom­p­likowany. Pon­ad­to ekspery­ment myślowy, który przeprowadza (wypadek samo­chodowy, po którym tracimy pamięć) pozwala zauważyć, że nie raz „sucha” teo­ria nie sprawdza się w prak­tyce życia (co z tego, że nie pamię­tamy o długu, który zaciągnęliśmy, sko­ro bank „widzi”, że my to my — i z tego wzglę­du nie odpuś­ci, choć­by nie wiem jak wspani­ała była nasza filo­zoficz­na szer­mier­ka argu­men­ta­mi). Pod­sumowu­jąc: intere­su­jące potrak­towanie tem­atu, sze­ro­ki wach­larz zaprezen­towanych teorii, uza­sad­nione przyję­cie jed­nego z rozwiązań za najlep­sze to zale­ty, które spraw­ia­ją, że artykuł “Dlaczego ja to ja” jest naj­ciekawszy ze wszys­t­kich tek­stów o tożsamoś­ci w numerze „Filo­zo­fuj!” poświę­conym właśnie tej kwestii.

Eryk Zywert

Artykuł Eri­ca Olsona w przys­tęp­ny sposób omaw­ia bard­zo złożony trud­ny prob­lem filo­zoficzny, poprzez łagod­ną pro­gresję mery­to­ryczną i lekkie słown­ict­wo. Celowe pominię­cie stricte fachowej ter­mi­nologii, czyni tekst wyjątkowo przys­tęp­nym. Jest to o tyle ważne, by w cza­sopiśmie filo­zoficznym, skierowanym prze­cież nie tylko do zawodowych filo­zofów, ale do każdego miłośni­ka mądroś­ci, ukazy­wać zagad­nienia i prob­le­my w sposób zrozu­mi­ały. Niewąt­pli­wie ten artykuł jest doskon­ałym tego przykła­dem, a autor per­fek­cyjnie potrafi skon­struować przy­jem­ny do czy­ta­nia artykuł, w sam raz do poczy­ta­nia przy śni­ada­niu. Schemat, jakiego uży­to dla nakreśle­nia prob­le­mu przeszczepu mózgu i dokładne, pre­cyzyjne przykłady, poparte rozbu­dowany­mi opisa­mi, odd­zi­ały­wa­ją czytel­ni­ka, do autore­flek­sji nad rozważanym prob­le­mem.

Wydawać by się mogło, że najbliższe kwest­ie ludzi niezwiązanych hob­bysty­cznie lub zawodowo, to kwest­ie ety­czne, kwest­ie este­ty­czne. Okazu­je się jed­nak, że prob­lem zakrawa­ją­cy na epis­te­mologię, nie jest pozbaw­iony rzeszy kon­tem­pla­torów. Eric Olsen per­fek­cyjnie przed­staw­ił całe mer­i­tum, tworząc niezły feli­eton przy tym nie ujmu­jąc żad­nych walorów, czy to znaczeniowych, czy to este­ty­cznych. Cha­peau bas.


Przy­pom­i­namy reg­u­lamin konkur­su:

  1. Konkurs orga­ni­zowany jest przez cza­sopis­mo „Filo­zo­fuj!”.
  2. Każdy może wziąć udzi­ał w konkur­sie
  3. Zadanie konkur­sowe. Wyty­puj naj­ciekawszy artykuł z najnowszego numeru „Zagad­ka tożsamoś­ci” i uza­sad­nij krótko swój wybór.
  4. Ter­min nadsyła­nia odpowiedzi: 10 kwiet­nia 2017
  5. Sposób udziela­nia odpowiedzi: Odpowiedź na pytanie konkur­sowe należy wpisać w komen­tarzach do ogłasza­jącego konkurs pos­tu na Face­booku lub wysłać na adres: redakcja@filozofuj.eu
  6. Sposób wyłonienia zwycięz­cy: Dwie naj­ciekawsze wypowiedzi wyłoni jury redak­cyjne w składzie: Artur Szut­ta, Natasza Szut­ta, Celi­na Gło­gows­ka, Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka
  7. Ter­min rozstrzyg­nię­cia konkur­su: 20 kwiet­nia 2017
  8. Nagrody: Dwa kole­jne numery „Filo­zo­fuj!” (Per­cepc­ja, Tajem­ni­ca ist­nienia), które prześle­my do zwycięzców pocztą.

logoF-150

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy