Aktualności Konferencje

Sacrum a sekularyzacja — konferencja w Gdańsku

19 listopada br. (sobota) Uniwersytet Gdański będzie gościł prelegentów i słuchaczy na konferencji „Doświadczenie sacrum w różnych kulturach i cywilizacjach w kontekście procesów sekularyzacji”. Wydarzenie będzie miało miejsce na Wydziale Nauk Społecznych UG (ul. Bażyńskiego 4).

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Ideą kon­fe­ren­cji jest pró­ba zmie­rze­nia się z roz­le­głą tema­ty­ką pro­ce­sów sakra­li­za­cji, seku­la­ry­za­cji, desa­kra­li­za­cji i re-sacra­li­za­cji. Współ­or­ga­ni­zu­ją ją Insty­tut Filo­zo­fii Socjo­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UG, Pomor­skie Towa­rzy­stwo Filo­zo­ficz­no-Teo­lo­gicz­ne i oddział gdań­ski Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filo­zo­ficz­ne­go. Nad dys­ku­sją i wystą­pie­nia­mi czu­wa rada pro­gra­mo­wa, zło­żo­na z przed­sta­wi­cie­li róż­nych wyznań. Tema­ty­ka refe­ra­tów obej­mu­je prze­krój przez róż­ne rozu­mie­nia i doświad­cza­nia sacrum. Zosta­ły one pogru­po­wa­ne w trzy róż­ne sek­cje: „Sacrum, cywi­li­za­cja, kul­tu­ra”, “Rola reli­gii i sacrum w myśli daw­niej­szej i naj­now­szej” oraz “Sacrum w sztu­ce i kul­tu­rze popu­lar­nej”.

Uro­czy­ste otwar­cie kon­fe­ren­cji roz­pocz­nie się o godzi­nie 8:45, od 8:00 reje­stra­cja uczest­ni­ków. Kon­fe­ren­cję roz­pocz­ną obra­dy ple­nar­ne o 9:00, któ­re potrwa­ją do 11:00. Obra­dy mają na celu wpro­wa­dze­nie słu­cha­czy w tema­ty­kę kon­fe­ren­cji i przy­go­to­wa­nie ich do dru­giej czę­ści kon­fe­ren­cji, jaką są wystą­pie­nia i dys­ku­sje we wspo­mnia­nych wyżej sek­cjach. Całość zakoń­czy się o godzi­nie 17:45.

Gdańsk, Wydział Nauk Spo­łecz­nych Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, ul. Bażyń­skie­go 4
19 listo­pa­da 2016
Stro­na inter­ne­to­wa kon­fe­ren­cji

Opra­co­wa­ła: Ire­na Koł­tun

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy