Aktualności Wykłady

Spacerem o arystotelesowskiej retoryce

Poznańskich archeologów i filozofów połączyła idea ukazania dorobku kultury intelektualnej, która przerodziła się w cykl spotkań pt. „Archeologia myśli”. Jest to inicjatywa popularyzująca dziedzictwo filozoficzne, w ramach której odbywają się wyjątkowe „Spacery z Arystotelesem”. 28 kwietnia o godzinie 18.00 uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładu pt. „Retoryka Arystotelesa i jej recepcja”, który wygłosi mgr Aleksandra Mathesien. „Filozofuj!” jest patronem medialnym całego cyklu.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Ary­sto­te­les inte­re­so­wał się reto­ry­ką już w Aka­de­mii Pla­to­na, m.in. pole­mi­zu­jąc z Gor­gia­szem oraz szko­łą Izo­kra­te­sa, a jego doro­bek doty­czą­cy róż­nych for­ma argu­men­ta­cji zacho­wa­ny w trzech księ­gach Reto­ry­ki i pismach Orga­no­nu jest do dziś powszech­nie uzna­wa­ny i doce­nia­ny. W swo­im wykła­dzie Alek­san­dra Mathe­sien scha­rak­te­ry­zu­je naj­waż­niej­sze ele­men­ty reto­ry­ki Ary­sto­te­le­sa i zapre­zen­tu­je dzie­je jej histo­rycz­nej recep­cji, ponie­waż jak pisze autor­ka refe­ra­tu: „dopie­ro w XX wie­ku bada­nia spe­cja­li­stycz­ne wnio­sły nową wie­dzę o nie­roz­po­zna­nym dotąd w peł­ni i zatra­co­nym dorob­ku dia­lek­ty­ki (logi­ki) i reto­ry­ki Ary­sto­te­le­sa”. Cie­ka­wost­ką może być fakt, że istot­ny wkład w odno­wie­nie zain­te­re­so­wa­nia oma­wia­ną myślą miał pocho­dzą­cy z Pol­ski badacz Ch. Perelman.

Spa­ce­ry z Ary­sto­te­le­sem” to pro­jekt zor­ga­ni­zo­wa­ny z oka­zji 2400. rocz­ni­cy uro­dzin Sta­gi­ry­ty, obej­mu­ją­cy dzia­ła­nia od paź­dzier­ni­ka 2016 roku do czerw­ca 2017, w tym dzie­więć wykła­dów oraz wysta­wę foto­gra­ficz­ną. Two­rzą one cykl reflek­syj­nych spo­tkań filo­zo­ficz­nych, utrzy­ma­nych w luź­nej kon­wen­cji, któ­re uka­zu­ją Ary­sto­te­le­sa jako myśli­cie­la nie­zwy­kle sil­nie oddzia­łu­ją­ce­go na kul­tu­rę euro­pej­ską Wscho­du i Zacho­du. Wszyst­ko to w wyjąt­ko­wym Rezer­wa­cie Arche­olo­gicz­nym „Genius loci”, któ­re­go mot­tem jest wie­lo­znacz­ne hasło: „Prze­krój poznania”.

Tema­ty i „prze­wod­ni­cy” naj­bliż­szych spotkań:

  • 19.05 godz. 18.00 – „Czy filo­zo­fię współ­cze­sną inte­re­su­je Ary­sto­te­les?” – dr Paweł Ble­ja (Uni­wer­sy­tet Ada­ma Mickiewicza);
  • 23.06 godz. 18.00 – „Pery­pa­te­ty­cy o winie, muzy­ce i spra­wach Afro­dy­ty” – pik­nik arystotelesowski.

Opra­co­wał: Mate­usz Tofilski


Rezer­wat Arche­olo­gicz­ny „Genius loci”, ul. Księ­dza Igna­ce­go Posa­dze­go 3, 61–108, Poznań
28.04.2017, godz. 18.00
Stro­na inter­ne­to­wa wydarzenia
 Wyda­rze­nie na Facebooku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy