Akcje Ogłoszenia

Spotted: Filozofuj!

Jest akcja! Zwiększyliśmy nakład – jesteśmy w ponad 1000 salonikach prasowych w całej Polsce! „Filozofuj!” dotarło do Twojej miejscowości? Pokaż nam, pochwal się. Robimy galerię ze zdjęciami naszych Czytelników – bądź jej częścią!

Najnowszy numer: Meandry percepcji

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 28 kwietnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

We wto­rek 7 mar­ca do sprze­da­ży tra­fił naj­now­szy numer nasze­go maga­zy­nu pt. Zagad­ka toż­sa­mo­ści. Może­cie go kupić w wie­lu sie­cia­ch salo­ni­ków pra­so­wy­ch. Zobacz­cie, w jaki­ch > tutaj. Jeśli nie może­sz go zna­leźć na pół­ce w Two­im osie­dlo­wym salo­ni­ku pra­so­wym, nie zała­muj się! Zapy­taj sprze­daw­cę, być może „Filo­zo­fuj!” skry­ło się za inny­mi gaze­ta­mi. A przy oka­zji… zawsze moż­na prze­ło­żyć je na wierz­ch 😉

W związ­ku z roz­sze­rze­niem dys­try­bu­cji chce­my stwo­rzyć gale­rię zło­żo­ną ze zdjęć naszy­ch Czy­tel­ni­ków. Aby przy­łą­czyć się do akcji, zrób zdję­cie naj­now­sze­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” z Two­ją miej­sco­wo­ścią w tle i pod­pi­sem, jaka to miej­sco­wo­ść, a następ­nie wrzuć zdję­cie na naszą tabli­cę na Face­bo­oku albo prze­ślij na adres e-mail: spotted@filozofuj.eu.

Two­je zdję­cie uka­że się w pasku „Posty gości” na naszym pro­fi­lu na Face­bo­oku oraz zamie­ści­my je w spe­cjal­nie two­rzo­nej gale­rii zasię­gu „Filo­zo­fuj!”. Gale­ria będzie aktu­ali­zo­wa­na na bie­żą­co! Akcja potrwa mie­siąc do 20 kwiet­nia.

Przy­łą­cz się do akcji! Zachę­ca­my do udo­stęp­nia­nia akcji w media­ch spo­łecz­no­ścio­wy­ch, ozna­cza­jąc posty #spot­ted­fi­lo­zo­fuj. Miło­śni­cy filo­zo­fii pokaż­my ilu nas jest!

Lublin. 

Szwe­cja.

Tagi
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chce­sz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przej­dź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy