Akcje Ogłoszenia

Spotted: Filozofuj!

Jest akcja! Zwiększyliśmy nakład – jesteśmy w ponad 1000 salonikach prasowych w całej Polsce! „Filozofuj!” dotarło do Twojej miejscowości? Pokaż nam, pochwal się. Robimy galerię ze zdjęciami naszych Czytelników – bądź jej częścią!

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

We wto­rek 7 mar­ca do sprze­da­ży tra­fił naj­now­szy numer nasze­go maga­zy­nu pt. Zagad­ka toż­sa­mo­ści. Może­cie go kupić w wie­lu sie­ciach salo­ni­ków pra­so­wych. Zobacz­cie, w jakich > tutaj. Jeśli nie możesz go zna­leźć na pół­ce w Two­im osie­dlo­wym salo­ni­ku pra­so­wym, nie zała­muj się! Zapy­taj sprze­daw­cę, być może „Filo­zo­fuj!” skry­ło się za inny­mi gaze­ta­mi. A przy oka­zji… zawsze moż­na prze­ło­żyć je na wierzch 😉

W związ­ku z roz­sze­rze­niem dys­try­bu­cji chce­my stwo­rzyć gale­rię zło­żo­ną ze zdjęć naszych Czy­tel­ni­ków. Aby przy­łą­czyć się do akcji, zrób zdję­cie naj­now­sze­go nume­ru „Filo­zo­fuj!” z Two­ją miej­sco­wo­ścią w tle i pod­pi­sem, jaka to miej­sco­wość, a następ­nie wrzuć zdję­cie na naszą tabli­cę na Face­bo­oku albo prze­ślij na adres e-mail: spotted@filozofuj.eu.

Two­je zdję­cie uka­że się w pasku „Posty gości” na naszym pro­fi­lu na Face­bo­oku oraz zamie­ści­my je w spe­cjal­nie two­rzo­nej gale­rii zasię­gu „Filo­zo­fuj!”. Gale­ria będzie aktu­ali­zo­wa­na na bie­żą­co! Akcja potrwa mie­siąc do 20 kwietnia.

Przy­łącz się do akcji! Zachę­ca­my do udo­stęp­nia­nia akcji w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, ozna­cza­jąc posty #spot­ted­fi­lo­zo­fuj. Miło­śni­cy filo­zo­fii pokaż­my ilu nas jest!

File_000
tozsamosc w gdansku
dav

Lublin. 

IMG_8155

Szwecja. 

IMG_8155
17355018_1200138746765520_1454988472_n
17218749_1163871177068261_7767220689400825508_o
Tagi
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy