Praca Pracodawca

Stypendium doktoranckie w ramach projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights”

O 3000 zł miesięcznego stypendium mogą się ubiegać doktoranci w ramach projektu „Permissions, Information and Institutional Dynamics, Obligations, and Rights”. Jest ono finansowane z programu BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Aplikacje można składać do 15 lutego 2016.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.


Wydział Filo­zo­fii Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go Jana Paw­ła II zapra­sza do skła­da­nia apli­ka­cji o sty­pen­dium dok­to­ranc­kie, któ­re zosta­nie przy­zna­ne na okres 33 mie­się­cy od kwiet­nia 2016 (lub nie­dłu­go póź­niej). Na Wydzia­le funk­cjo­nu­je aktyw­ne śro­do­wi­sko badaw­cze i dydak­tycz­ne w dzie­dzi­nie filo­zo­fii, kogni­ty­wi­sty­ki i kul­tu­ro­znaw­stwa gwa­ran­tu­ją­ce dosko­na­łe warun­ki roz­wo­ju karie­ry nauko­wej. Infor­ma­cje o Wydzia­le zna­leźć moż­na na stro­nie www.filozofia.kul.pl.

Sty­pen­dy­sta będzie odby­wał stu­dia dok­to­ranc­kie pod kie­run­kiem prof. Pio­tra Kulic­kie­go. Zachę­ca­my do apli­ko­wa­nia oso­by zain­te­re­so­wa­ne nastę­pu­ją­cy­mi dzie­dzi­na­mi badań:

  • Logi­ka filo­zo­ficz­na (szcze­gól­nie logi­ka deon­tycz­na lub logi­ka praw­ni­cza)
  • Filo­zo­fia dzia­ła­nia i meta­ety­ka (szcze­gól­nie teo­rie racjo­nal­no­ści i nor­ma­tyw­no­ści)

Kan­dy­da­ci powin­ni posia­dać zaawan­so­wa­ną wie­dzę z zakre­su filo­zo­fii – pre­fe­ro­wa­ny jest tytuł magi­stra filo­zo­fii, ale dopusz­cza­my rów­nież oso­by posia­da­ją­ce tytuł magi­stra pra­wa lub magi­stra infor­ma­ty­ki. Wyma­ga­na jest rów­nież zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go.

Kan­dy­da­ci powin­ni prze­słać list moty­wa­cyj­ny oraz życio­rys (CV) dyplom licen­cja­ta i magi­stra wraz z wypi­sem z indek­su i dwa listy pole­ca­ją­ce od pra­cow­ni­ków nauko­wych. Kom­plet­na apli­ka­cja (z wyłą­cze­niem listów pole­ca­ją­cych) powin­na zostać prze­sła­na w poje­dyn­czym pli­ku PDF elek­tro­nicz­nie na adres kulicki@kul.pl do 15 lute­go 2016 r.

Listy pole­ca­ją­ce powin­ny zostać wysła­ne bez­po­śred­nio na adres kulicki@kul.pl. Wybór kan­dy­da­ta zosta­nie doko­na­ny na pod­sta­wie kry­te­riów okre­ślo­nych w regu­la­mi­nie przy­zna­wa­nia sty­pen­diów dok­to­ranc­kich w ramach gran­tów NCN.

W przy­pad­ku bra­ku kan­dy­da­ta o wyma­ga­nych kwa­li­fi­ka­cjach zastrze­ga­my sobie pra­wo do prze­dłu­że­nia ter­mi­nu skła­da­nia apli­ka­cji.

Ewen­tu­al­ne zapy­ta­nia w spra­wie kon­kur­su pro­si­my kie­ro­wać do prof. Kulic­kie­go na adres kulicki@kul.pl.

Wię­cej o pro­jek­cie moż­na prze­czy­tać > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy