Ogłoszenia

Światowy Dzień Filozofii – egzemplarze „Filozofuj!” tańsze nawet o 75%

Dziś jest Światowy Dzień Filozofii! Z tej okazji ogłaszamy mega promocję czasopisma „Filozofuj!”. Oferujemy rabat nawet do 75% ceny egzemplarza drukowanego. Zachęcamy też do przesyłania okolicznościowych wpisów, np. dotyczących obchodów tego dnia w różnych miastach.  

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Wyjąt­ko­wa oka­zja! Oto dokład­ne zesta­wie­nie raba­tów:

 • Wyprze­daż nr 1 „Filo­zo­fuj!”: Czym jest filo­zo­fia – 75%.
 • Wyprze­daż nr 2 „Filo­zo­fuj!”: Sens życia – 50%.
 • Wyprze­daż nr 3 „Filo­zo­fuj!”: O wol­no­ści sło­wa* – 20%.
 • Wyprze­daż nr 5 „Filo­zo­fuj!”: Dla­cze­go demo­kra­cja?* – 50%.
 • Wyprze­daż nr 6 „Filo­zo­fuj!”: Bóg i reli­gia* – 50%.
 • Wyprze­daż nr 7 „Filo­zo­fuj!”: Uchodź­cy* – 50%.
 • Wyprze­daż nr 8 „Filo­zo­fuj!”: Wol­na wola? – 50%.
 • Wyprze­daż nr 9 „Filo­zo­fuj!”: Praw­da – 30%.
 • Wyprze­daż nr 10 „Filo­zo­fuj!”: Filo­zo­fia w dobie nauki – 30%.
 • Wyprze­daż nr 11 „Filo­zo­fuj!”: Kul­tu­ra – 10%.

 

 • Pre­nu­me­ra­ta na rok 2016 – tyl­ko 49 zł. (Oszczęd­ność 11 zł)
 • Pre­nu­me­ra­ta na rok 2017 – tyl­ko 55 zł. (Oszczęd­ność 5 zł)

Zamówienia można składać > tutaj.

Wyprze­daż będzie trwać do koń­ca dnia (o godz. 23:59) lub do wyczer­pa­nia zaso­bów.

UWAGA! Wyprzedaż obowiązuje TYLKO na zakup online w naszym sklepie internetowym. 


* Egzem­pla­rze wysta­wo­we (w sta­nie bar­dzo dobrym, ale nie ide­al­nym).


Świa­to­wy Dzień Filo­zo­fii został usta­no­wio­ny przez UNESCO i przy­pa­da w każ­dy trze­ci czwar­tek listo­pa­da dane­go roku.

Obcho­dzo­ny od 21 listo­pa­da 2002 roku. Obcho­dy mają na celu wyka­za­nie zna­cze­nia filo­zo­fii i zachę­ce­nie spo­łe­czeń­stwa (zwłasz­cza mło­dzie­ży) do zain­te­re­so­wa­nia się filo­zo­fią jako dys­cy­pli­ną nauki. Mają rów­nież zachę­cić do kry­tycz­ne­go myśle­nia i deba­ty filo­zo­ficz­nej nad pro­ble­ma­mi współ­cze­sne­go świa­ta oraz popra­wić komu­ni­ka­cję i współ­pra­cę mię­dzy filo­zo­fa­mi i naukow­ca­mi.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy