Konferencje Patronaty

Sympozjum poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza

15 grudnia 2016 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się sympozjum „W poszukiwaniu definicji życia”, poświęcone pamięci dr. Krzysztofa Chodasewicza (1982–2016). Patronem medialnym spotkania jest nasz magazyn.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Dr Krzysz­tof Cho­da­se­wicz (1982–2016) był absol­wen­tem stu­diów filo­zo­ficz­nych w Uni­wer­sy­te­cie Wro­cław­skim, gdzie stu­dio­wał tak­że poli­to­lo­gię i bio­lo­gię. W 2011 w Insty­tu­cie Filo­zo­fii UWr obro­nił roz­pra­wę dok­tor­ską pt. Filo­zo­ficz­ne trud­no­ści defi­nio­wa­nia życia w świe­tle bio­lo­gii współ­cze­snej. Od 2014 pra­co­wał jako adiunkt w Insty­tu­cie Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. Współ­pra­co­wał tak­że z Insty­tu­tem Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go oraz z Wydzia­łem Bio­tech­no­lo­gii i Nauk o Żyw­no­ści Poli­tech­ni­ki Łódz­kiej. W pra­cy nauko­wej zaj­mo­wał się filo­zo­fią bio­lo­gii, a w szcze­gól­no­ści pro­ble­mem defi­ni­cji życia, zdo­by­wa­jąc uzna­nie zarów­no wśród filo­zo­fów, jak i bio­lo­gów. Autor wyso­ko oce­nia­nych publi­ka­cji nauko­wych. Reali­zo­wał jako kie­row­nik dwa pro­jek­ty badaw­cze finan­so­wa­ne przez Naro­do­we Cen­trum Nauki. W śro­do­wi­sku nauko­wym roz­po­zna­wa­ny i sza­no­wa­ny za sze­ro­kie hory­zon­ty, śmia­łość poznaw­czą, talent, rze­tel­ność, pra­co­wi­tość i auten­tycz­ne odda­nie spra­wom filo­zo­fii. Rów­nież wśród stu­den­tów cenio­ny jako wykła­dow­ca, świet­ny dydak­tyk. Dobry przy­ja­ciel. Kocha­ją­cy mąż i ojciec dwój­ki dzieci.

Sym­po­zjum odbę­dzie się 15 grud­nia 2016 r. w Insty­tu­cie  Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go we Wro­cła­wiu na ul. Kosza­ro­wej 3/20, sala nr 134.

PROGRAM

11.00–12.30
Marek Łagosz, Tele­ono­mia i ewo­lu­cja biologiczna.
Wło­dzi­mierz Ługow­ski, Życie z per­spek­ty­wy antro­po­ko­smi­zmu. U pod­staw teo­rii biogenezy.
Andrzej Gecow, Nie­ca­łe 4 lata dys­ku­sji z Krzysz­to­fem Chodasewiczem.

12.30–13.00 prze­rwa kawowa

13.00–15.00
Joan­na Gęgo­tek, Czy pale­on­to­lo­gii jest potrzeb­na defi­ni­cja życia?
Miesz­ko Tała­sie­wicz, Wyja­śnia­nie zacho­wań zwie­rząt. Kil­ka uwag na mar­gi­ne­sie „Pro­ble­mu zwie­rzę­cej świa­do­mo­ściˮ K. Chodasewicza.
Krzysz­tof Łastow­ski, Krzysz­tof Cho­da­se­wicz – badacz czy filozof?
Łukasz Nysler, Życie kul­tu­ry. Kil­ka reflek­sji wokół arty­ku­łu K. Cho­da­se­wi­cza pt. „Dobór natu­ral­ny, ewo­lu­cja kul­tu­ry i para­doks Dawkinsaˮ.
Bar­tło­miej Skow­ron, Pro­blem psy­cho­fi­zycz­ny a argu­ment z wie­lo­ra­kiej reali­za­cji. Na mar­gi­ne­sie tek­stu K. Cho­da­se­wi­cza „Empi­rycz­ne racje argu­men­tu z wie­lo­ra­kiej realizacjiˮ.

15.00–16.00 obiad

16.00–17.30
Krzysz­tof Szlach­cic, Roz­pra­wa dok­tor­ska Krzysz­to­fa Cho­da­se­wi­cza w per­spek­ty­wie „nauko­wej filo­zo­fii przyrodyˮ.
Michał Gło­wa­la, Umysł, życie i wie­lo­ra­ka reali­za­cja. Przy­czy­nek do pew­ne­go argumentu.
Kata­rzy­na Kuczyń­ska, Kil­ka słów o szko­le­niu, któ­re mia­ło za dłu­gi tytuł, ale się udało.
Adam Golań­ski, Poza binar­ne spoj­rze­nie na świa­do­mość: zwie­rzo­lu­dzie, maszy­ny i sieci.
Adrian Sten­cel, Książ­ka „Współ­cze­sne Pro­ble­my Filo­zo­fii i Bio­lo­gii” – ostat­ni pro­jekt Krzysz­to­fa Chodasewicza.
Roland Zarzyc­ki, Kul­tu­ra jako for­ma życia – roz­wa­ża­nia o ewo­lu­cji ist­nień ponadjednostkowych.

19.00–22.00 Wspo­mnie­nia w Pana­to Café (Pana­to Café, Wro­cław, ul. Jed­no­ści Naro­do­wej 68A)


Orga­ni­za­to­rzy instytucjonalni:
Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Wrocławskiego
Kate­dra Logi­ki i Meto­do­lo­gii Nauk Uni­wer­sy­te­tu Wrocławskiego
Insty­tut Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk
Wydział Filo­zo­fii i Socjo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego
Oddział Wro­cław­ski Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Filozoficznego
Filo­zo­ficz­ne Wtorki

Komi­tet Organizacyjny:
Maria Kosty­szak (Uni­wer­sy­tet Wrocławski)
Wło­dzi­mierz Ługow­ski (Insty­tut Filo­zofi i i Socjo­lo­gii PAN)
Łukasz Nysler (ZSO nr 3 we Wrocławiu)
Bar­tło­miej Skow­ron (Poli­tech­ni­ka Warszawska)
Krzysz­tof Szlach­cic (Uni­wer­sy­tet Wrocławski)
Miesz­ko Tała­sie­wicz (Uni­wer­sy­tet Warszawski)

Patro­nat medialny:
Filozofuj!

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy