Kognitywistyka Patronaty Relacje i reportaże

Za nami toruński Tydzień Mózgu 2017

Jak działa mózg i w jaki sposób można to zbadać? Co wynika z badań nad mózgiem i jakie jest tego zastosowanie w praktyce? Odpowiedzi na te i inne pytania można było poszukać podczas tegorocznego toruńskiego Tygodnia Mózgu. Patronem medialnym tygodnia był magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

W dniach 13–18.03.2017 obcho­dzo­no w Toru­niu Tydzień Mózgu, cykl wyda­rzeń popu­la­ry­zu­ją­cych wie­dzę o mózgu, odby­wa­ją­cych się w ramach corocz­nej ogól­no­świa­to­wej ini­cja­ty­wy Bra­in Awa­re­ness Week. Tego­rocz­ny pro­gram Tygo­dnia Mózgu w Toru­niu obej­mo­wał sze­reg wykła­dów, warsz­ta­tów i poka­zów, któ­re odby­wa­ły się na Wydzia­le Huma­ni­stycz­nym oraz Wydzia­le Fizy­ki, Astro­no­mii i Infor­ma­ty­ki Sto­so­wa­nej UMK, w Inter­dy­scy­pli­nar­nym Cen­trum Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii UMK, w Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wie­dzy, jak rów­nież w toruń­skiej Biblio­te­ce Pedagogicznej.

Uczest­ni­cy mie­li oka­zję wysłu­chać wykła­dów zarów­no pra­cow­ni­ków UMK, jak i gości zapro­szo­nych z innych ośrod­ków badaw­czych z War­sza­wy, Pozna­nia i Kra­ko­wa. Wyda­rze­nie przy­cią­gnę­ło ogrom­ną licz­bę zain­te­re­so­wa­nych, a wykła­dom towa­rzy­szy­ły inspi­ru­ją­ce dys­ku­sje i licz­ne pyta­nia słuchaczy.

W orga­ni­za­cję Tygo­dnia Mózgu zaan­ga­żo­wa­ni byli nie tyl­ko pra­cow­ni­cy UMK i współ­or­ga­ni­za­to­rzy z CN Młyn Wie­dzy, ale rów­nież stu­den­ci kogni­ty­wi­sty­ki i psy­cho­lo­gii UMK. Toruń­skie Koło Kogni­ty­wi­stycz­ne z pomo­cą Stu­denc­kie­go Koła Nauko­we­go Psy­cho­lo­gii przy­go­to­wa­ły cie­ka­we i anga­żu­ją­ce uczest­ni­ków poka­zy inte­rak­tyw­ne „Mózg od kuch­ni. Odkry­wa­nie tajem­nic umy­słu”. Pro­gram Tygo­dnia Mózgu był bar­dzo boga­ty, a poziom mery­to­rycz­ny wyda­rze­nia był bar­dzo wysoki.

Inter­dy­scy­pli­nar­ne gro­no wykła­dow­ców dostar­czy­ło słu­cha­czom dużej daw­ki wie­dzy i moż­li­wo­ści pozna­nia mózgu z per­spek­ty­wy neu­ro­bio­lo­gii, neu­rop­sy­cho­lo­gii, psy­chia­trii czy fizy­ki. Uczest­ni­cy mogli posłu­chać o neu­ro­nal­nym pod­ło­żu wyra­ża­nia i odbie­ra­nia emo­cji, kon­tro­li ruchu i jego zna­cze­nia dla poko­ny­wa­nia defi­cy­tów w przy­pad­ku zabu­rzeń, jak rów­nież o efek­cie pla­ce­bo czy bada­niu sta­nów zabu­rzo­nej świa­do­mo­ści. Moż­na było też prze­ko­nać się, jaki poten­cjał drze­mie w neu­ro­nau­kach i w jakim celu moż­na je wyko­rzy­stać. Do zoba­cze­nia za rok, na kolej­nym Tygo­dniu Mózgu w Toruniu!

Wykład dr Mał­go­rza­ty Gut: Co się zoba­czy to się nie odzobaczy

Wykład prof. dr hab. Sła­wo­mi­ra Cza­chow­skie­go: Nie­wy­ja­śnio­ne obja­wy medycz­ne – czy mózg nas oszukuje?


Orga­ni­za­tor wyda­rze­nia: Wydział Huma­ni­stycz­ny UMK, Inter­dy­scy­pli­nar­ne Cen­trum Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii UMK i Cen­trum Nowo­cze­sno­ści Młyn Wie­dzy w Toruniu

Patro­ni wyda­rze­nia: Biblio­te­ka Peda­go­gicz­na w Toru­niu; Fun­da­cja Ami­cus Uni­ver­si­ta­tis Nico­lai Coper­ni­ci; Fun­da­cja Arty­stycz­no-Badaw­cza om – orga­ni­zmy i maszy­ny w kul­tu­rze; Radio Sfe­ra, TV UMK

Stro­na inter­ne­to­wa organizatorów  Wyda­rze­nie na Facebooku
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy