Konkursy Logika

V Ogólnopolski Konkurs Logiczny w Lublinie

15 lutego 2017 roku upływa termin zgłoszeń do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Logicznym organizowanym przez Instytut Filozofii Wydziału Filozofii oraz Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. „Filozofuj!” objęło to wydarzenie patronatem medialnym.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do mło­dzie­ży ze szkół ponad­gim­na­zjal­nych i ma na celu przede wszyst­kim popu­la­ry­za­cję logicz­ne­go myśle­nia, popraw­ne­go for­mu­ło­wa­nia myśli i uza­sad­nia­nia twier­dzeń. Do udzia­łu w nim zapro­sze­ni są wszy­scy mło­dzi, począt­ku­ją­cy logi­cy zain­te­re­so­wa­ni  nauką o regu­łach popraw­ne­go rozu­mo­wa­nia.

Kan­dy­da­ci, któ­rzy wyślą swo­je zgło­sze­nia do 15 lute­go 2017 r. zosta­ną zapro­sze­ni do wzię­cia udzia­łu naj­pierw w pierw­szy eta­pie kon­kur­su – eta­pie szkol­nym, któ­ry zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w ter­mi­nie 20–24 lute­go 2017 r.

Dru­gi etap to kon­kurs fina­ło­wy, zapla­no­wa­ny na 5 kwiet­nia 2017 r. w sie­dzi­bie KUL w Lubli­nie.

Kon­kurs jest bez­płat­ny, zaś zgło­sze­nia uczest­ni­ków doko­nu­ją szko­ły prze­sy­ła­jąc kar­tę zgło­sze­nio­wą, dostęp­ną na stro­nie orga­ni­za­to­rów, na adres mailo­wy: logika@kul.pl.

V Ogól­no­pol­ski Kon­kurs Logicz­ny jest wspa­nia­łą oka­zją do spraw­dze­nia swo­jej wie­dzy logicz­nej w teo­rii oraz prak­ty­ce, ale tak­że moż­li­wo­ścią zdo­by­cia wyjąt­ko­wych nagród. Przede wszyst­kim zwy­cię­scy ucznio­wie ze szkół ponad­gim­na­zjal­nych będą mogli liczyć na indek­sy na KUL, do wybo­ru na takich kie­run­kach jak: filo­zo­fia, reto­ry­ka sto­so­wa­na, bądź też kogni­ty­wi­sty­ka.

Orga­ni­za­to­rzy prze­wi­dzie­li tak­że spe­cjal­ne nagro­dy rze­czo­we. Zdo­byw­ca pierw­sze­go miej­sca otrzy­ma lap­top, dru­gie­go smart­pho­ne, zaś trze­cie­go tablet. Poza tym dla lau­re­atów kon­kur­su nasz maga­zyn przy­go­to­wał coś spe­cjal­ne­go, czy­li rocz­ną pre­nu­me­ra­tę cza­so­pi­sma „Filo­zo­fuj!”.

 Pro­fil kon­kur­su na Face­bo­oku

Stro­na inter­ne­to­wa kon­kur­su

Opra­co­wał: Mate­usz Tofil­ski

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy