Dla autorów

Zachę­ca­my auto­rów do prze­sy­ła­nia tek­stów zarów­no nume­rów maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, jak i do ser­wi­su inter­ne­to­we­go. Ogól­ne wytycz­ne dla tek­stów są takie same i pre­zen­tu­je­my je poni­żej.

Zachę­ca­my do pod­ję­cia sta­łej współ­pra­cy z redak­cją „Filo­zo­fuj!”. Wię­cej na ten temat w zakład­ce „Wolon­ta­riat”.

Tema­ty nume­rów i ter­mi­ny nad­sy­ła­nia tek­stów:

 1. Toż­sa­mo­ść – do 5 stycz­nia 2017.
 2. Per­cep­cja – do 15 stycz­nia 2017.
 3. Tajem­ni­ca ist­nie­nia – 15 luty 2017.
 4. Emo­cje – 15 kwiet­nia 2017.
 5. Edu­ka­cja moral­na – 15 czerw­ca 2017.
 6. Trans­hu­ma­ni­zm – 15 sierp­nia 2017.

Napisz tekst popularyzujący filozofię i prześlij do redakcji czasopisma: redakcja@filozofuj.eu! Poniżej zamieszczamy wytyczne dla autorów.

 1. Wytycz­ne ogól­ne – obo­wią­zu­ją do wszyst­kiej niżej wymie­nio­ny­ch typów tek­stów.
 2. Wytycz­ne dla tek­stów do dzia­łu sta­no­wią­ce­go kor­pus tema­tycz­ny nume­ru.
 3. Wytycz­ne dla tek­stów do dzia­łów / rubryk o sta­łej tema­ty­ce.
 4. Wytycz­ne dla tek­stów do ser­wi­su inter­ne­to­we­go – dział popu­la­ry­za­cji.
 5. Wytycz­ne dla tek­stów do ser­wi­su inter­ne­to­we­go – dział aktu­al­no­ści.
 6. Wytycz­ne dla tek­stów do ser­wi­su inter­ne­to­we­go – dział publi­cy­sty­ki.

1. Wytyczne ogólne

 1. W cza­so­pi­śmie „Filo­zo­fuj!” dru­ko­wa­ne są tek­sty popu­lar­no­nau­ko­we w języ­ku pol­skim, będą­ce rezul­ta­tem wła­snej twór­czo­ści auto­ra. Tek­sty win­ny więc przed­sta­wiać temat w spo­sób popu­lar­ny, nie­wy­ma­ga­ją­cy wie­dzy filo­zo­ficz­nej. Oto wyma­ga­ne cechy tek­stu:
  1. PROBLEMOWY, a NIE METAPROBLEMOWY – tek­sty powin­ny być utrzy­ma­ne na pozio­me pro­ble­mo­wym, czy­li odpo­wia­dać na pyta­nie, jak jest, a nie na pyta­nie, jakie są sta­no­wi­ska w danej spra­wie (te nale­ży podać po napro­wa­dze­niu czy­tel­ni­ka na rozu­mie­nie pro­ble­mu),
  2. PRZYSTĘPNY – cho­dzi o pro­sty język i tok wywo­du,
  3. INSTRUKTYWNY – tek­st powi­nien dawać poję­cie, jaka jest isto­ta pro­ble­mu, jak przed­sta­wia się „mapa” zagad­nie­nia i jego pod­sta­wo­we roz­wią­za­nia,
  4. INTRYGUJĄCYWCIĄGAJĄCY – pro­blem winien być posta­wio­ny w taki spo­sób, by czy­tel­nik się wcią­gnął w lek­tu­rę, zła­pał „bak­cy­la”, tj. musi być posta­wio­ny w spo­sób pro­sty, obra­zo­wy i pod­kre­śla­ją­cy jego wagę,
  5. POGLĄDOWY – abs­trak­cyj­ne roz­wa­ża­nia zawsze nale­ży zilu­stro­wać przy­kła­dem lub eks­pe­ry­men­tem myślo­wym – tak, by napro­wa­dzić czy­tel­ni­ka na ogląd pro­ble­mu,
  6. INSPIRUJĄCY – tema­ty­ka była przed­sta­wio­na wraz z moż­li­wy­mi apli­ka­cja­mi, roz­ga­łę­zie­nia­mi oraz powią­za­nia­mi z inny­mi tema­ta­mi oraz dys­cy­pli­na­mi,
  7. BOGATY / RÓŻNORODNY – war­to nie­kie­dy roz­wa­żyć dobór „nie­stan­dar­do­we­go” sty­lu tek­stu do przed­sta­wie­nia dane­go pro­ble­mu, np. nie­któ­re pro­ble­my być może da się rów­nież przed­sta­wić w for­mie dia­lo­gu, dzien­ni­ka, baj­ki, sce­na­riu­sza itp.
 2. Arty­kuł musi posia­dać zwra­ca­ją­cy uwa­gę tytuł.
 3. Pod tytu­łem winien znaj­do­wać się lead, czy­li dwu- lub trzyz­da­nio­we wpro­wa­dze­nie, któ­re­go zada­niem jest przy­kuć uwa­gę Czy­tel­ni­ka, zain­te­re­so­wać Go i skło­nić do prze­czy­ta­nia cało­ści arty­ku­łu. Lead musi być moż­li­wie krót­ki i dyna­micz­ny (2–3 zda­nia pro­ste, naj­wy­żej poje­dyn­czo zło­żo­ne) i zawie­rać naj­cie­kaw­szą myśl zawar­tą w tek­ście, jego stresz­cze­nie bądź krót­ki cytat.
 4. Tek­st musi mieć śród­ty­tu­ły (co 2–3 tys. zna­ków, w tek­sta­ch do 5 tys. zna­ków czę­ściej), przy czym pierw­szy z nich nie może znaj­do­wać się bez­po­śred­nio pod leadem.
 5. Każ­dy arty­kuł musi zawie­rać kom­plet­ną biblio­gra­fię wyko­rzy­sta­ny­ch prac.
 6. W arty­ku­le nie nale­ży nato­mia­st sto­so­wać ani przy­pi­sów biblio­gra­ficz­ny­ch, ani rze­czo­wy­ch, ani lek­sy­kal­ny­ch. Ewen­tu­al­ne odwo­ła­nia do lite­ra­tu­ry mają być zapi­sa­ne w posta­ci odno­śni­ków do biblio­gra­fii załącz­ni­ko­wej, któ­ra win­na być upo­rząd­ko­wa­na alfa­be­tycz­nie na bazie nazwi­ska pierw­sze­go z wymie­nio­ny­ch auto­rów względ­nie – jeśli pozy­cja jest pra­cą zbio­ro­wą – na bazie tytu­łu tej pra­cy.
 7. Spe­cja­li­stycz­ne ter­mi­ny i wyra­że­nia obco­ję­zycz­ne, któ­ry­ch nie moż­na unik­nąć w tek­ście, powin­ny zostać obja­śnio­ne w załą­czo­nym słow­nicz­ku.
 8. Posta­ci wzmian­ko­wa­ne w tek­ście powin­ny być zapre­zen­to­wa­ne w krót­ki­ch bio­gra­ma­ch, w któ­ry­ch nale­ży podać rok uro­dze­nia i ew. śmier­ci, ency­klo­pe­dycz­ne okre­śle­nie, kim była dana oso­ba, wymie­nić naj­waż­niej­sze jej osią­gnię­cia oraz przy­to­czyć sen­ten­cji lub aneg­do­tę a pro­pos tek­stu, do któ­re­go bio­gram jest załą­czo­ny (do 600 zna­ków – wię­cej infor­ma­cji zob. tutaj).
 9. Do tek­stu nale­ży załą­czyć por­tre­to­we zdję­cie oraz not­kę bio­gra­ficz­ną, któ­ra win­na zawie­rać: imię, nazwi­sko, adres do kore­spon­den­cji mailo­wej i pocz­to­wej, wykształ­ce­nie (tak­że sto­pień lub tytuł nauko­wy), nazwę macie­rzy­stej jed­nost­ki nauko­wej lub ukoń­czo­nej uczel­ni, zain­te­re­so­wa­nia nauko­we, inne waż­ne infor­ma­cje bio­gra­ficz­ne oraz hob­by.
 10. Do arty­ku­łu war­to załą­czyć (choć nie jest to wyma­ga­ne) ilu­stra­cje (jako osob­ne pli­ki). Przy­naj­mniej jed­ną na każ­dą stro­nę tek­stu. Do ponu­me­ro­wa­ny­ch ilu­stra­cji załą­cza­my ich ponu­me­ro­wa­ne opi­sy (w osob­nym pli­ku lub po tek­ście).
 11. Autor tek­stu zobo­wią­za­ny jest prze­nie­ść swe pra­wa autor­skie na wydaw­cę i zło­żyć oświad­cze­nie, że tek­st nie naru­sza praw autor­ski­ch osób trze­ci­ch i nie był publi­ko­wa­ny w innym cza­so­pi­śmie ani opu­bli­ko­wa­ny onli­ne.
 12. Wydaw­ca zobo­wią­zu­je się do udo­stęp­nia­nia tek­stu na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons Uzna­nie autor­stwa Na tych samy­ch zasa­da­ch.
 13. Odpo­wie­dzial­no­ść wyni­ka­ją­cą z praw wydaw­ni­czy­ch i praw autor­ski­ch (cyto­wa­nie, prze­druk ilu­stra­cji, tabel i wykre­sów z inny­ch źró­deł) pono­si autor.
 14. Do cza­su uka­za­nia się publi­ka­cji nale­ży prze­cho­wy­wać na dys­ku twar­dym lub innym nośni­ku pamię­ci zapa­so­wą kopię prze­ka­za­ny­ch mate­ria­łów.
 15. For­ma­to­wa­nie tek­stu nale­ży ogra­ni­czyć do mini­mum: wcię­cia aka­pi­to­we, środ­ko­wa­nie. Dopusz­cza się sto­so­wa­nie wyróż­nień w tek­ście, np. kur­sy­wę i pogru­bie­nie tek­stu, ale bez pod­kre­śla­nia oraz roz­spa­cjo­wań.

2. Wytyczne dla tekstów do działu stanowiącego korpus tematyczny numeru

Sche­mat tek­stu moż­na pobrać > tutaj!

 • Dłu­go­ść tek­stu do tego dzia­łu powin­na zamy­kać się w obję­to­ści 8000 zna­ków (łącz­nie ze spa­cja­mi).

3. Wytyczne dla tekstów do działów / rubryk o stałej tematyce

 • Dłu­go­ść tek­stu do tych dzia­łów powin­na zamy­kać się w obję­to­ści 4000 zna­ków (łącz­nie ze spa­cja­mi).
 • Moż­li­wa jest publi­ka­cja mate­ria­łów kil­ku­czę­ścio­wy­ch, w takim przy­pad­ku jed­nak naj­le­piej jest, gdy każ­da czę­ść sta­no­wi samo­dziel­ną cało­ść, któ­rą moż­na czy­tać rów­nież w ode­rwa­niu od pozo­sta­ły­ch.

4. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział popularyzacji

 • Dłu­go­ść tek­stu do tych dzia­łów powin­na zamy­kać się w obję­to­ści 6000 zna­ków (łącz­nie ze spa­cja­mi).
 • Moż­li­wa jest publi­ka­cja mate­ria­łów kil­ku­czę­ścio­wy­ch, w takim przy­pad­ku jed­nak naj­le­piej jest, gdy każ­da czę­ść sta­no­wi samo­dziel­ną cało­ść, któ­rą moż­na czy­tać rów­nież w ode­rwa­niu od pozo­sta­ły­ch.

5. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział aktualności

 • Dłu­go­ść tek­stu do tych dzia­łów powin­na zamy­kać się w obję­to­ści 5000 zna­ków (łącz­nie ze spa­cja­mi).
 • Na temat budo­wy tek­stu zob. > tutaj.

6. Wytyczne dla tekstów do serwisu internetowego – dział publicystyki

 • Dłu­go­ść tek­stu do tych dzia­łów powin­na zamy­kać się w obję­to­ści 5000 zna­ków (łącz­nie ze spa­cja­mi).

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chce­sz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przej­dź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy