Praca Pracodawca

Wydawnictwo Academicon zatrudni korektorów

Wydawnictwo Academicon zatrudni korektorów, oczywiście najchętniej z wykształceniem filozoficznym. Praca zdalna.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Zatrud­ni­my korek­to­rów języ­ko­wych przy książ­ko­wych pro­jek­tach wydaw­ni­czych reali­zo­wa­nych przez Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con. Zakres obo­wiąz­ków:

  • korek­ta języ­ko­wa książ­ki.

Wyma­ga­my:

  • dosko­na­łe­go opa­no­wa­nia zasad języ­ka pol­skie­go, zasad reda­go­wa­nia tek­stu oraz filo­zo­ficz­nej wraż­li­wo­ści na sens tek­stu – sło­wem: kom­pe­ten­cji,
  • opa­no­wa­nia narzę­dzi pra­cy i respek­to­wa­nia zasad współ­pra­cy,
  • zaan­ga­żo­wa­nia i ter­mi­no­wo­ści, a nawet wię­cej: sys­te­ma­tycz­no­ści,
  • rze­tel­no­ści i dokład­no­ści.

Dodat­ko­wym atu­tem będzie wykształ­ce­nie filo­zo­ficz­ne.

Pra­ca zdal­na, umo­wa o dzie­ło. 

Ofer­ty wraz z CV, wyka­zem zre­da­go­wa­nych tek­stów, listem moty­wa­cyj­nym oraz orien­ta­cyj­ną staw­ką za arkusz korek­ty pro­si­my słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy