Aktualności Konferencje Patronaty

XIII edycja Zlotu filozoficznego we Wrocławiu

W dniach 6-8 lipca Ośrodek Badań Filozoficznych we współpracy z Instytutem Filozofii oraz Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje trzynastą edycję dwujęzycznej konferencji Zlot Filozoficzny/Philosophers’ Rally. Magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zlot filo­zo­ficz­ny jest ini­cja­ty­wą aka­de­mic­ką, któ­rej cel sta­no­wi wymia­na doświad­czeń i wie­dzy mię­dzy uczest­ni­ka­mi o róż­nym sta­tu­sie aka­de­mic­kim i prak­ty­ce nauko­wej. To oka­zja do spo­tka­nia repre­zen­tan­tów róż­nych insty­tu­cji nauko­wych, kul­tur i państw. Gospo­da­rzem wyda­rze­nia jest Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski.

Pod­czas tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji zapla­no­wa­ne są refe­ra­ty w sek­cjach tema­tycz­nych, wykła­dy ple­nar­ne wygło­szo­ne przez zapro­szo­nych gości, jak rów­nież pane­le dys­ku­syj­ne w języ­ku pol­skim i angiel­skim. Cho­ciaż tema­ty­ka wystą­pień jest pro­gra­mo­wo dowol­na, orga­ni­za­to­rzy chcą zwró­cić uwa­gę na prze­ni­ka­ją­ce się pro­ble­my badaw­cze, szcze­gól­nie w kon­tek­ście współ­cze­snych wyzwań w sfe­rze spo­łecz­no-poli­tycz­nej.

Gość­mi spe­cjal­ny­mi będą wykła­dow­cy z pol­skich i zagra­nicz­nych uni­wer­sy­te­tów.

  • dr hab. Tomasz Bekrycht (Uni­wer­sy­tet Łódz­ki)
  • prof. Adam Czar­no­ta (Inter­na­tio­nal Insti­tu­te for the Socio­lo­gy of Law, Oña­ti, Spa­in)
  • dr hab. Maria Kosty­szak (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski)
  • prof. Con­stan­ti­ne San­dis (Uni­ver­si­ty of Hert­ford­shi­re, UK)
  • prof. Adam Suli­kow­ski (Uni­wer­sy­tet Wro­cław­ski)
  • dr hab. Sła­wo­mir Tkacz (Uni­wer­sy­tet Ślą­ski)
  • prof. Andrzej Wier­ciń­ski (Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski)

Orga­ni­za­to­rzy pla­nu­ją też wydać spe­cjal­ne pokon­fe­ren­cyj­ne nume­ry tema­tycz­ne cza­so­pism Stu­dia Phi­lo­so­phi­ca Wra­ti­sla­vien­sia oraz Folia Iuri­di­ca Wra­ti­sla­vien­sis.

Kon­fe­ren­cja jest cyklicz­nym wyda­rze­niem, któ­re odby­wa się od 2004 roku w waż­nych ośrod­kach nauko­wych w Pol­sce, m.in. w War­sza­wie, Pozna­niu, Łodzi, Toru­niu, Kra­ko­wie. Uczest­ni­ka­mi są stu­den­ci, dok­to­ran­ci, pra­cow­ni­cy nauko­wi repre­zen­tu­ją­cy kie­run­ki huma­ni­stycz­ne i spo­łecz­ne oraz oso­by zain­te­re­so­wa­ne filo­zo­fią.

Opra­co­wa­ła: Lena Parac­ka

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy