Ogłoszenia

XXXI edycja Olimpiady Filozoficznej – tematy prac pisemnych etapu szkolnego

Znamy tematy prac pisemnych etapu szkolnego XXXI edycji Olimpiady Filozoficznej! Jedenaście tematów czeka na miłośników mądrości, którzy do 30 listopada 2018 powinni przedstawić prace pisemne. Nasz magazyn – jak co roku – patronuje Olimpiadzie i wspiera Olimpijczyków.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Wybierz i opracuj w formie pisem­nej jeden z podanych niżej tem­atów, a następ­nie złóż prace dyrek­torowi szkoły, opiekunowi lub sekre­tar­zowi właś­ci­wego Komite­tu Okrę­gowego Olimpiady do dnia 30 listopa­da 2018 r.

Zain­tere­sowanych wzię­ciem udzi­ału w OF zachę­camy do lek­tu­ry naszego mag­a­zynu (wszys­tkie wyda­nia są dostęp­ne > tutaj), w szczegól­noś­ci tym, którzy wybiorą tem­at 3., pole­camy numer Meandry per­cepcji, tym, którzy wybiorą tem­at 4., pole­camy numer Esenc­ja pięk­na, zaś dla tych, który są zain­tere­sowani tem­atem 2., pole­camy numer Kim jest oso­ba?, tym, którzy wybiorą tem­at 9., pomoc­ny może okazać się numer Jak dzi­ała język?


Tematy prac pisemnych etapu szkolnego

 1. Na czym pole­ga poli­ty­ka pamię­ci? Czy jest to rekon­strukc­ja przeszłoś­ci, jej kon­strukc­ja czy też wiz­ja przyszłoś­ci? Pode­jmij prob­lem, odwołu­jąc się do znanych Ci kon­cepcji filo­zoficznych.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Agniesz­ka Nogal

 1. Oso­ba: rzeczy­wis­tość, metafo­ra czy miraż? Filo­zoficzne uję­cie oso­by i znacze­nie tej kat­e­gorii dla nau­ki o człowieku oraz życia społecznego.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jan Krokos

 1. Postrzeże­nie zmysłowe w per­spek­ty­wie filo­zofii współczes­nej: odbi­cie rzeczy­wis­toś­ci – rekon­strukc­ja – wielkie oszust­wo?

Opiekun naukowy: dr Katarzy­na Kuś

 1. Czy sztu­ka jest demokraty­cz­na? Rozważa­nia o roli sztu­ki i este­ty­ki w ksz­tał­towa­niu się postaw poli­ty­cznych.

Opiekun naukowy: dr hab. Mateusz Sal­wa

 1. O znacze­niu filo­zofii jako ter­apii społecznej. Szanse i zagroże­nia takiego jej trak­towa­nia.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Wiśniews­ki

 1. Współczesne znacze­nie filo­zofii błaz­na. Rozwiń tem­at w naw­iąza­niu do twór­c­zoś­ci Lesz­ka Kołakowskiego.

[Prace pode­j­mu­jące to zagad­nie­nie biorą udzi­ał w konkur­sie Lesz­ka Kołakowskiego.]

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Bar­bara Markiewicz

 1. Czy filo­zofia potrze­bu­je logi­ki? Roz­pa­trz prob­lem zalet i ograniczeń metod log­icznych w filo­zofii.

Opiekun naukowy: dr hab. Tomasz Puczyłows­ki

 1. Ety­ka a płeć. Rozważ prob­lem ety­cznego wymi­aru płci w odniesie­niu do znanych ci kon­cepcji filo­zoficznych.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Anna Mal­i­tows­ka

 1. Filo­zo­fowanie w języku pol­skim – wyzwanie, szansa czy przeszko­da?

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marcin Zdren­ka

 1. Co to znaczy poz­nać samego siebie? Rozwiń prob­lem korzys­ta­jąc z przykładów z zakre­su filo­zofii starożyt­nej i śred­niowiecznej.

Opiekun naukowy: Krysty­na Krauze-Bła­chow­icz

 1. Czy moż­na być dzisi­aj ide­al­istą? Rozważ prob­lem sporu realizm–antyrealizm w świ­etle wybranych kon­cepcji filo­zoficznych.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Sebas­t­ian Kołodziejczyk


Plik PDF do pobra­nia.


Warto zapoz­nać się z reg­u­laminem Olimpiady. Postaramy się na bieżą­co infor­mować o tem­atyce elim­i­nacji i wskazówkach bib­li­ograficznych (tek­stach, z który­mi warto się zapoz­nać przy pisa­niu pra­cy na powyższe tem­aty).

Infor­ma­c­je te moż­na znaleźć też w biule­tynie „Olimpia­da filo­zoficz­na” oraz na stron­ie Pol­skiego Towarzyst­wa Filo­zoficznego – orga­ni­za­to­ra Olimpiady.


Zobacz infor­ma­c­je z poprzed­nich edy­cji Olimpiady.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy