Filmy Vblog

Filobuzz #1: Youtuberski przegląd serwisu „Filozofuj!”

Co ciekawego można przeczytać w naszym serwisie? Możecie obejrzeć. Vbloger „Światły”, czyli Damian Nowak, specjalnie dla Was zrobił filobuzz #1, czyli pierwszy odcinek tego, co ciekawego słuchać na filozofuj.eu. Serdecznie dziękujemy! Mamy nadzieję, że Wy też to docenicie. Zachęcamy do obejrzenia.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

W roku 2020 filo­zo­fia może być tak samo waż­na, jak infor­ma­ty­ka i język angielski.
0:45 — Czy filo­zo­fia jest inwe­sty­cją w przyszłość?
1:28 — Dla­cze­go dzie­ci potrze­bu­ją filozofii?
2:13 — Dzie­ci to uro­dze­ni filozofowie
3:13 — Filo­zo­fo­wa­nie z dzieć­mi prze­ciw terroryzmowi
3:47 — Filo­zo­fia poma­ga dzie­ciom w nauce
5:41 — Naucza­nie filo­zo­fii w szko­le zmie­nia spo­sób myśle­nia uczniów
6:58 — Filo­zo­fia – jedy­ny GPS w świe­cie prze­ko­nań i wartości
8:51 — Myśl logicz­nie, dzieciaku!
9:49 — Zagraj­my w filozofię
10:35 — Filo­zo­fo­wa­nie bez barier
12:12 — Pyta­nie do widzów
12:29 — Kon­fe­ren­cja nauko­wa: Jak uczyć filo­zo­fii i ety­ki w szkole?

►►► SUBSKRYBUJ PO WIĘCEJ ► http://bit.ly/1OWn88p
►► WIZYTÓWKAhttp://swiatly.ct8.pl
GRUPA SMMhttp://bit.ly/1LB0FmB
FANPAGEhttp://on.fb.me/1npgMIr
TWITTERhttps://twitter.com/swiatlyfilozof
BLOGhttps://swiatly.wordpress.com

Kli­ka­jąc 👍 i komen­tu­jąc film spra­wiasz, że może zoba­czyć go wię­cej osób, bo Youtu­be pro­po­nu­je na głów­nej stro­nie naj­bar­dziej aktyw­ne filmy.
Z góry dzię­ku­je za pomoc. 😊

►► FILOZOFUJ! ► http://filozofuj.eu
► Arty­ku­ły z Filozofuj!:
1. http://filozofuj.eu/filozofia-inwesty…
2. http://filozofuj.eu/dlaczego-dzieci-p…
3. http://filozofuj.eu/dzieci-to-urodzen…
4. http://filozofuj.eu/filozofowanie-dzi…
5. http://filozofuj.eu/filozofia-pomaga-…
6. http://filozofuj.eu/nauczanie-filozof…
7. http://filozofuj.eu/filozofia-jedyny-gps
8. http://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz…
9. http://filozofuj.eu/dorota-monkiewicz…
10. http://filozofuj.eu/filozofowanie-bez…
11. http://filozofuj.eu/uczyc-filozofii-e…

Wyko­rzy­sta­ne filmy:
1. Filo­zo­fo­wie (2013), reż. John Huddles.
2. Cia­ło peda­go­gicz­ne (2013), reż. Pier­re-Fra­nço­is Martin-Laval.
3. Począ­tek (2014), reż. Mike Cahill.
4. Jestem Bogiem (2011), reż. Neil Burger.
5. https://www.youtube.com/watch?v=Hj8-y…
6. https://www.youtube.com/watch?v=aU9o1…
7. https://www.youtube.com/watch?v=3U5nT…
8. https://www.youtube.com/watch?v=MfNt4…
9. https://www.youtube.com/watch?v=ZSt9t…

Wyko­rzy­sta­ne zdjęcia:
1. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/…
2. http://conexiones.digital/wp-content/…
3. http://www.5harfliler.com/wp-content/…
4. https://upload.wikimedia.org/wikipedi…

Muzy­ka:
1. 800 Lives, Eve­ret Almond.
2. Prog Cli­ma­tion, Josh Kirsch.
3. Retre­at, Jason Farnham.
4. The Cre­ek, Topher Mohr and Alex Elena.
5. Get Out­si­de, Jason Farnham.
6. Hey Sailor, Let­ter Box.
7. Kic­ked Up Pumps, Audionautix.com.
8. Aco­ustic Guitar 1, Audionautix.com.
9. Medium Rock, Audionautix.com.
10. Mara­thon Man, Audionautix.com.
Na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons Attri­bu­tion (https://creativecommons.org/licenses/…)
Wyko­naw­ca: http://audionautix.com

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy