Zadania

Zadanie # 10: PR i marketing manager

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

PR i marketing manager

Korzy­ści dla Ciebie:

 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawodowego
 • pra­ca z doświad­czo­nym i goto­wym do pomo­cy zespołem
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia wolon­ta­ria­tu z inny­mi obowiązkami)
 • refe­ren­cje
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Cie­bie oczekiwania:

 • doświad­cze­nie w PR i marketingu
 • doświad­cze­nie w pra­cy w ngo – mile widziane
 • umie­jęt­ność współ­pra­cy z mediami
 • obo­wiąz­ko­wość i sumienność
 • kre­atyw­ność
 • umie­jęt­no­ści analityczne
 • otwar­tość w rela­cjach z ludźmi
 • pozy­tyw­ność i dobra energia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obowiązków:

 • two­rze­nie i imple­men­ta­cja zin­te­gro­wa­nych stra­te­gii komunikacji
 • wspar­cie zespo­łu w two­rze­niu i wdra­ża­niu pro­jek­tów social medio­wych wraz z okre­śla­niem mie­rzal­nych celów kampanii
 • repre­zen­to­wa­nie maga­zy­nu w mediach; radio, pra­sa, telewizja
 • orga­ni­za­cja wyda­rzeń spe­cjal­nych; kon­takt z orga­ni­za­to­ra­mi w celach nawią­za­nia współpracy
 • bie­żą­ca ana­li­za ryn­ku, poten­cjal­nych klien­tów, tren­dów oraz naj­now­szych roz­wią­zań w zakre­sie pro­wa­dze­nia pro­jek­tów marketingowych
 • rapor­to­wa­nie sku­tecz­no­ści prze­pro­wa­dzo­nych działań

Zain­te­re­so­wa­ny? Prze­ślij nam  cv i kil­ka słów o sobie dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.

Maile moż­na prze­sy­łać na adres: filozofuj@academicon.pl.

Powrót do listy zadań >

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy