Zadania

Zadanie #11: Opracowanie memów filozoficznych

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

 1. Typ zada­nia: grafika.
 2. Ter­mi­ny: zob. kalen­darz wydawniczy.
 3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 1. Memy mogą być wyko­na­ne dowol­ną techniką.
 2. Roz­miar dla memów pozio­mych: 1200 x 804 px.
 3. Roz­miar dla memów pio­no­wych: 1190 x 1200 px.
 4. Font uży­wa­ny w memach: Impact, 72 pkt.
 5. Wymia­ry loga: 302 x 72 px.
 6. Logo w memach jest umiesz­cza­ne w lewym dol­nym rogu, odsu­nię­te od dol­nej i lewej kra­wę­dzi mema o 5 px.
 7. W memach czar­no-bia­łych sto­su­je­my kolo­ro­we loga (w wer­sji poma­rań­czo­wej lub niebieskiej).
 8. W memach kolo­ro­wych sto­su­je­my czar­no-bia­łe loga (w wer­sji czar­nej lub szarej).
 9. Logo bia­łe wg uznania.
 10. Efekt final­ny winien być zapi­sa­ny w for­ma­cie pozwa­la­ją­cym na kom­pre­sję bez­strat­ną, np. tif, psd, png.

 

Wer­sja pionowa

 

 

Logo:

Przy­kła­do­we memy są tutaj.

Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e-mail: filozofuj@academicon.pl.

Tagi
Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy