Współpraca Zadania

Zadanie #14: Omówienia i recenzje dzieł kultury

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

  1. Typ zada­nia: dziennikarstwo.
  2. Zakres: napi­sa­nie dwóch lub wię­cej tek­stów na miesiąc.
  3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

Przez dzie­ło kul­tu­ry rozu­mie­my: dzie­ło nauko­we, filo­zo­ficz­ne, lite­rac­kie, pla­stycz­ne, muzycz­ne, fil­mo­we, teatral­ne, ope­ro­we itd.

Tekst winien wydo­być z tych dzieł treść filozoficzną.

Tekst powi­nien być napi­sa­ny przy­stęp­nym, lek­kim, kla­row­nym, żywym, poto­czy­stym języ­kiem. Zada­niem auto­ra ma być zafa­scy­no­wa­nie Czy­tel­ni­ka pre­zen­to­wa­nym przez sie­bie tema­tem i nie­do­pusz­cze­nie do znu­że­nia lekturą.

Tekst powi­nien skła­dać się z chwy­tli­we­go tytu­łu, lidu (pierw­szy aka­pit po tytu­le zawie­ra­ją­cy w 2–3 zda­niach naj­waż­niej­sze infor­ma­cje), kor­pu­su (kolej­nych akapitów).

Roz­miar tek­stu: do 3000 znaków.


Mate­ria­ły moż­na prze­sy­łać na adres e-mail: filozofuj@academicon.pl.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy