Zadania

Zadanie #16: Pozyskiwanie reklam

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

 1. Typ zada­nia: marketing.
 2. Zakres: kon­tak­ty z instytucjami.
 3. Uwa­gi: zob. wytyczne.

Powrót do listy zadań >

Wytyczne

 

Zada­nie pole­ga na:

 1. opra­co­wa­niu stra­te­gii pozy­ska­nia reklam,
 2. kon­takt z instytucjami,
 3. pozy­ski­wa­nie reklam do kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wi­su inter­ne­to­we­go czasopisma.

Korzy­ści dla Ciebie:

 • 30% war­to­ści net­to faktury
 • zdo­by­cie doświad­cze­nia zawodowego
 • pra­ca z doświad­czo­nym i goto­wym do pomo­cy zespołem
 • ela­stycz­ne godzi­ny pra­cy (moż­li­wość połą­cze­nia wolon­ta­ria­tu z inny­mi obowiązkami)
 • moż­li­wość udzia­łu w szko­le­niach wewnętrz­nych pod­no­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje zawodowe
 • coaching sta­no­wi­sko­wy
 • udział w two­rze­niu nowej mar­ki „Filo­zo­fuj”

Jakie mamy wobec Cie­bie oczekiwania:

 • obo­wiąz­ko­wość i sumienność
 • kre­atyw­ność
 • otwar­tość w rela­cjach z ludźmi
 • pozy­tyw­ność i dobra energia

Co będzie nale­ża­ło do Two­ich obowiązków:

 • opra­co­wa­nie stra­te­gii pozy­ska­nia reklam,
 • uzu­peł­nia­nie i aktu­ali­zo­wa­nie bazy instytucji,
 • kon­takt z instytucjami,
 • pozy­ski­wa­nie reklam do kolej­nych nume­rów „Filo­zo­fuj!” oraz do ser­wi­su inter­ne­to­we­go czasopisma.

Zainteresowany/a? Prze­ślij nam cv i kil­ka słów o sobie dla­cze­go mamy wybrać aku­rat Ciebie.


Zgło­sze­nia moż­na prze­sy­łać na adres e-mail: filozofuj@academicon.pl.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy