Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #7: Uczciwi i nieuczciwi politycy

W dzisiejszej zagadce nawiążemy do polityki. Będziemy się zastanawiać, ilu polityków jest uczciwych, a ilu nieuczciwych. Ciekawy temat, prawda? Jeszcze ciekawsze byłyby rozważania, którzy politycy są uczciwi, a którzy są nieuczciwi. Ale to już specjalność innych redakcji. Z logicznego punktu widzenia interesujące jest to, że oceny polityków, jakie one proponują, bardzo często wzajemnie się wykluczają. Logika zaś podpowiada, że dany polityk nie może być pod tym samym względem zarazem uczciwy i nieuczciwy. Rodzi to oczywiście wątpliwość co do uczciwości samych tych redakcji. Wątpliwość ta jest dla nas o tyle istotna, że gdy nieuczciwy orzeka „X jest uczciwy” lub „X jest nieuczciwy”, nadal mało wiemy, jaki jest związek między X a cechami uczciwości lub nieuczciwości. Umówmy się zatem, że pozostaniemy przy logice, a gdyby ktoś pod zmienne koniecznie chciał podstawić miłe lub niemiłe swojemu sercu desygnaty, niech sobie nie odmawia (jeśli i tak nie umie inaczej), lecz uczyni to w skrytości własnych myśli. Zachęcamy do gimnastyki umysłowej.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Uczciwi i nieuczciwi politycy*

Na pew­nej kon­wen­cji par­tyj­nej zebra­ło się stu poli­ty­ków. Każ­dy z nich był uczci­wy bądź nie­uczci­wy. Zna­my tym­cza­sem dwa fakty:

  • Co naj­mniej jeden z poli­ty­ków był uczciwy.
  • Co naj­mniej jeden z dwóch dowol­nych poli­ty­ków był nieuczciwy.

Pyta­nie: Czy zna­jąc te fak­ty moż­na powie­dzieć, ilu poli­ty­ków było uczci­wych, a ilu nieuczciwych?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Dama czy tygrys, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 1995.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy