Logika Zagadki logiczne

Zagadki logiczne #8: Wino i butelka

Jeroboam Chateau Mouton-Rothschild rocznik 1945 to jedno z najdroższych win świata. Jego cena sięgnęła nawet 80 tys. euro (prawie 340 tys. zł). Na etykiecie umieszczono literę V (victoire) na cześć zwycięstwa alienatów w II wojnie światowej. Jednym z najdroższym alkoholi na świecie jest Henri IV Dudognon Heritage. Butelkę tego koniaku sprzedano za prawie 1,5 mln euro (dokładnie 1435000 euro, czyli ponad 6 mln zł). Butelka wykonana została przez jubilera Jose Davalosa dla firmy Tequila Ley. Jest ona pokryta 24 karatowym złotem i platyną oraz inkrustowana brylantami*. Czy ten świat nie jest zwariowany?! Dlatego powróćmy na grunt logiki. W dzisiejszej zagadce będziemy zastanawiać się nad ceną drogiego wina (choć nie tak drogiego jak wyżej wspomniane) w relacji do ceny butelki. Zachęcamy do gimnastyki umysłowej.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Zachę­ca­my Was do nad­sy­ła­nia zaga­dek logicz­nych oraz zaob­ser­wo­wa­nych „wpa­dek” logicz­nych (rów­nież naszych): redakcja@filozofuj.eu.


Wino i butelka**

Butel­ka wina kosz­tu­je tysiąc zło­tych. Wino kosz­tu­je o dzie­więć­set zło­tych wię­cej niż butelka.

Pyta­nie: Ile kosz­tu­je butelka?

 

Odpowiadając na pytania, opiszcie, jakim sposobem doszliście do rozwiązania.

 

* Infor­ma­cje ze stro­ny: http://www.rsvlts.com/2015/08/10/most-expensive-alcohol/.

** Na pod­sta­wie książ­ki Ray­mon­da Smul­ly­ana: Dama czy tygrys, tłum. Boh­dan Chwe­deń­czuk, Książ­ka i Wie­dza 1995.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Reklama

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy