Etyka Filozofia w szkole Konferencje

Zakończenie konferencji „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”

W dniach 4–5 kwietnia 2017 roku Instytut Filozofii wraz z Wydziałem Społeczno-Medycznym Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego i Zespołem Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej zorganizował kolejną edycję konferencji pt.: „Etyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji. Etyki zawodowe”. Patronem medialnym wydarzenia był magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Deba­ta pod­ję­ta w trak­cie kon­fe­ren­cji obję­ła przede wszyst­kim tema­ty­kę zwią­za­ną z pró­bą histo­rycz­ne­go, filo­zo­ficz­ne­go i socjo­lo­gicz­ne­go uję­cia eto­su pra­cy nauczy­cie­la. Poza tym poru­szo­no tak­że zagad­nie­nia doty­czą­ce meto­do­lo­gii ety­ki zawo­do­wej i dydak­ty­ki poszcze­gól­nych etyk zawo­do­wych w ramach zajęć w szko­łach przy­go­to­wu­ją­cych do zdo­by­cia kwa­li­fi­ka­cji oraz pro­gra­mów uni­wer­sy­tec­kich. Dobry kon­tekst do roz­wa­żań zwią­za­nych z kodek­sem lekar­skim oraz kodek­sa­mi innych, czę­sto nie­słusz­nie pomi­ja­nych zawo­dów z bran­ży medycz­nej sta­no­wi­ła pro­ble­ma­ty­ka bioetyczna.

W trak­cie kon­fe­ren­cji nie zabra­kło też pytań doty­czą­cych dydak­ty­ki filo­zo­fii oraz filo­zo­fii edu­ka­cji jako osob­nej dzie­dzi­ny filo­zo­ficz­nej. Gość­mi spe­cjal­ny­mi kon­fe­ren­cji byli: prof. dr hab. Janusz Mącz­ka, prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji ds. kształ­ce­nia w zakre­sie filo­zo­fii i ety­ki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, kie­row­nik Kate­dry Filo­zo­fii Przy­ro­dy UPJPII, któ­ry wygło­sił wykład pt.: „Współ­cze­sne wyzwa­nia dydak­ty­ki filo­zo­fii”, oraz Paweł Koło­dziń­ski autor pod­ręcz­ni­ka ety­ki dla szkół ponad­gim­na­zjal­nych pt. Odkry­wa­my na nowo. Ety­ka, któ­ry pod­jął temat „Nauczy­ciel ety­ki wśród zamę­tu”. Całe­mu wyda­rze­niu towa­rzy­szy­ły rów­nież warsz­ta­ty adre­so­wa­ne do młodzieży.

Orga­ni­za­tor:

Insty­tut Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu Śląskiego
Zespół Szkół Eko­no­micz­nych w Dąbro­wie Górniczej
Wydział Spo­łecz­no-Medycz­ny Wyż­szej Szko­ły Pla­no­wa­nia Stra­te­gicz­ne­go w Dąbro­wie Górniczej

Patro­nat:
Maga­zyn „Filo­zo­fuj!”

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy