Praca Pracodawca

Zatrudnimy Filozofa w dziale grafiki komputerowej

Fundacja Academicon zatrudni osobę, najchętniej z wykształceniem filozoficznym, do prac graficznych.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Pra­ce w dzia­le gra­fi­ki kom­pu­te­ro­wej obej­mu­ją:

  • opra­co­wa­nie gra­ficz­ne nume­rów „Filo­zo­fuj!”,
  • opra­co­wa­nie gra­ficz­ne ksią­żek wyda­wa­nych przez Wydaw­nic­two Aca­de­mi­con,
  • opra­co­wa­nie gra­ficz­ne róż­nych ini­cja­tyw Fun­da­cji Aca­de­mi­con.

Wyma­ga­my:

  • umie­jęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się opro­gra­mo­wa­niem Ado­be: InDe­sign, Pho­to­shop, Illu­sta­tor,
  • rze­tel­no­ści, dokład­no­ści i kre­atyw­no­ści w wyko­ny­wa­nej pra­cy.

Dodat­ko­wy­mi atu­ta­mi będą: zdol­no­ści w zakre­sie skła­du kom­pu­te­ro­we­go tek­stów, umie­jęt­ność mon­ta­żu fil­mów oraz – last but not least – pasja filo­zo­ficz­na.

Poszu­ku­je­my też spe­cja­li­sty DTP – do skła­du tek­stów. Zob. ogło­sze­nie

Praca stacjonarna, w Lublinie. 

Ofer­ty wraz z CV, listem moty­wa­cyj­nym i pro­po­zy­cją wyna­gro­dze­nia mie­sięcz­ne­go pro­si­my słać na adres: filozofuj@academicon.pl


Zachę­ca­my zarów­no pra­co­daw­ców, jak i kan­dy­da­tów na pra­cow­ni­ków do prze­sy­ła­nia ogło­szeń doty­czą­cych pra­cy: redakcja@filozofuj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy