Historia filozofii współczesnej Ogłoszenia Opracowania

Zmarł Umberto Eco

Wczoraj (19 lutego) w wieku 84 lat zmarł w Mediolanie Umberto Eco, włoski filozof, mediewista, semiolog, powieściopisarz, eseista i felietonista. Sławę przyniosła mu powieść Imię Róży z 1980 r. Jego ostatnia powieść Temat na pierwszą stronę ukazała się w ubiegłym roku. Jest poświęcona mediom i przyszłości humanistyki. 

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Z oka­zji pre­mie­ry ostat­niej swo­jej powie­ści Eco w ubie­głym roku był w Pol­sce, gdzie m.in. otrzy­mał dok­to­rat hono­ris cau­sa Uni­wer­sy­te­tu Łódz­kie­go i spo­tkał się z czy­tel­ni­ka­mi, na któ­rym powie­dział m.in.:

Przy­szłość jest tyl­ko dla huma­ni­stów. Prze­cież przy­szłość ozna­cza pisa­nie pro­gra­mów kom­pu­te­ro­wych, a wyobraź­nie pobu­dza­my bar­dziej czy­ta­jąc Home­ra niż trak­tat o księgowości.

Zachę­ca­my do wysłu­cha­nia w Radio­wej Dwój­ce audy­cji poświę­co­nej jego ostat­niej powie­ści. Jest dostęp­na na stro­nach radia > tutaj.

dwojka radio_4_2_1_1_8

 

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy