Konferencje Patronaty

Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję „Znaczenie mitów oraz symboli w dyskursie interdyscyplinarnym” zaplanowaną na 18 maja 2017 roku. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Jak działa język?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Najnowszy numer można nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2018 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Kon­fer­enc­ja ma stać się pretek­stem do wspól­nego namysłu nad sze­roko rozu­mi­aną prob­lematyką sym­boli oraz mitów, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem wielopoziomowego pro­ce­su tworzenia się pojęć w myśli sym­bol­icznej oraz ich znaczenia dla nauk human­isty­cznych. Jak piszą orga­ni­za­torzy: „Mity i sym­bole to niezwyk­le złożone zjawiska kul­tur­owe, które moż­na anal­i­zować i inter­pre­tować w wielu uzu­peł­ni­a­ją­cych się per­spek­tywach. Od XX wieku myśli­ciele ponown­ie stara­ją się odnaleźć znaczenia mitów i sym­boli, mity zaczy­na­ją funkcjonować jako his­to­ria »prawdzi­wa«, mają­ca swo­je znacze­nie, poucze­nie, a nawet »świę­tość«. W human­istyce mity i sym­bole sta­ją się znów »żywe«, ukazu­jąc kul­tur­owe wartoś­ci i arche­typy ludz­kich zachowań. Za pomocą mitów i sym­bo­l­i­ki stara­no się tłu­maczyć stany emocjon­alne człowieka oraz ludzką egzys­tenc­jal­ną kondy­cję. Prob­lematy­ka ta wciąż odna­j­du­je się w różnorod­nych aspek­tach i wymi­arach badań human­isty­cznych”.

Kon­fer­enc­ja ma mieć charak­ter inter­dyscy­pli­narny, więc zaproszeni są na nią przed­staw­iciele różnych dyscy­plin naukowych, których wys­tąpi­enia będą oscy­lowały wokół takich tem­atów jak:

  • język a prob­lematy­ka sym­bolu;
  • prob­lematy­ka inter­pre­tacji i egzegezy mitów i sym­boli;
  • funkcjonowanie mitu i sym­boli w psy­choanal­izie oraz psy­chologii anal­i­ty­cznej;
  • funkcjonowanie mitów i sym­boli w reflek­sji fenom­e­no­log­iczno-hermeneu­ty­cznej;
  • sym­bole jako ele­ment bada­nia antropo­log­icznego lub reli­gioz­naw­czego;
  • sym­bole i mity a sze­roko rozu­mi­ana metafizy­ka;
  • myśle­nie sym­bol­iczne a prob­lematy­ka filo­zofii umysłu.

Czy język sym­bol­iczny jest językiem posi­ada­ją­cym własne prawa? Jaki jest związek między sym­bol­em a tym, co sym­bol­izu­je? Czy mity współcześnie przekazu­ją nam jakąś mądrość, czy są wciąż aktu­alne dla badań inter­dyscy­pli­narnych? Jakie jest ich aktu­alne znacze­nie w dyskur­sach human­isty­cznych? To pod­sta­wowe pyta­nia mogące stanow­ić inspirację dla otwartych i owoc­nych dyskusji w ramach kon­fer­encji.

For­mu­la­rze zgłoszeniowe wraz z abstrak­tem pro­ponowanego wys­tąpi­enia (do 1000 znaków) moż­na zgłaszać na adres orga­ni­za­torów: mityisymbole@gmail.com do 18 maja 2017 roku. Czas przez­nac­zony na poje­dyncze wys­tąpi­e­nie to 15 min­ut. Udzi­ał w kon­fer­encji jest bezpłat­ny.


  Cen­trum Infor­ma­cji Naukowej i Bib­liote­ka Aka­demic­ka (CINi­BA) — Katow­ice, ul. Bankowa 11a
27 maja 2017
Strona inter­ne­towa wydarzenia
 Wydarze­nie na Face­booku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy