Konferencje Patronaty

Znaczenie mitów i symboli w dyskursie interdyscyplinarnym

Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję „Znaczenie mitów oraz symboli w dyskursie interdyscyplinarnym” zaplanowaną na 18 maja 2017 roku. Patronem medialnym wydarzenia jest magazyn „Filozofuj!”.

Najnowszy numer: Edukacja moralna

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Kon­fe­ren­cja ma stać się pre­tek­stem do wspól­ne­go namy­słu nad sze­ro­ko rozu­mia­ną pro­ble­ma­ty­ką sym­bo­li oraz mitów, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem wie­lo­po­zio­mo­we­go pro­ce­su two­rze­nia się pojęć w myśli sym­bo­licz­nej oraz ich zna­cze­nia dla nauk huma­ni­stycz­nych. Jak piszą orga­ni­za­to­rzy: „Mity i sym­bo­le to nie­zwy­kle zło­żo­ne zja­wi­ska kul­tu­ro­we, któ­re moż­na ana­li­zo­wać i inter­pre­to­wać w wie­lu uzu­peł­nia­ją­cych się per­spek­ty­wach. Od XX wie­ku myśli­cie­le ponow­nie sta­ra­ją się odna­leźć zna­cze­nia mitów i sym­bo­li, mity zaczy­na­ją funk­cjo­no­wać jako histo­ria »praw­dzi­wa«, mają­ca swo­je zna­cze­nie, poucze­nie, a nawet »świę­tość«. W huma­ni­sty­ce mity i sym­bo­le sta­ją się znów »żywe«, uka­zu­jąc kul­tu­ro­we war­to­ści i arche­ty­py ludz­kich zacho­wań. Za pomo­cą mitów i sym­bo­li­ki sta­ra­no się tłu­ma­czyć sta­ny emo­cjo­nal­ne czło­wie­ka oraz ludz­ką egzy­sten­cjal­ną kon­dy­cję. Pro­ble­ma­ty­ka ta wciąż odnaj­du­je się w róż­no­rod­nych aspek­tach i wymia­rach badań huma­ni­stycz­nych”.

Kon­fe­ren­cja ma mieć cha­rak­ter inter­dy­scy­pli­nar­ny, więc zapro­sze­ni są na nią przed­sta­wi­cie­le róż­nych dys­cy­plin nauko­wych, któ­rych wystą­pie­nia będą oscy­lo­wa­ły wokół takich tema­tów jak:

  • język a pro­ble­ma­ty­ka sym­bo­lu;
  • pro­ble­ma­ty­ka inter­pre­ta­cji i egze­ge­zy mitów i sym­bo­li;
  • funk­cjo­no­wa­nie mitu i sym­bo­li w psy­cho­ana­li­zie oraz psy­cho­lo­gii ana­li­tycz­nej;
  • funk­cjo­no­wa­nie mitów i sym­bo­li w reflek­sji feno­me­no­lo­gicz­no-her­me­neu­tycz­nej;
  • sym­bo­le jako ele­ment bada­nia antro­po­lo­gicz­ne­go lub reli­gio­znaw­cze­go;
  • sym­bo­le i mity a sze­ro­ko rozu­mia­na meta­fi­zy­ka;
  • myśle­nie sym­bo­licz­ne a pro­ble­ma­ty­ka filo­zo­fii umy­słu.

Czy język sym­bo­licz­ny jest języ­kiem posia­da­ją­cym wła­sne pra­wa? Jaki jest zwią­zek mię­dzy sym­bo­lem a tym, co sym­bo­li­zu­je? Czy mity współ­cze­śnie prze­ka­zu­ją nam jakąś mądrość, czy są wciąż aktu­al­ne dla badań inter­dy­scy­pli­nar­nych? Jakie jest ich aktu­al­ne zna­cze­nie w dys­kur­sach huma­ni­stycz­nych? To pod­sta­wo­we pyta­nia mogą­ce sta­no­wić inspi­ra­cję dla otwar­tych i owoc­nych dys­ku­sji w ramach kon­fe­ren­cji.

For­mu­la­rze zgło­sze­nio­we wraz z abs­trak­tem pro­po­no­wa­ne­go wystą­pie­nia (do 1000 zna­ków) moż­na zgła­szać na adres orga­ni­za­to­rów: mityisymbole@gmail.com do 18 maja 2017 roku. Czas prze­zna­czo­ny na poje­dyn­cze wystą­pie­nie to 15 minut. Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny.


  Cen­trum Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­te­ka Aka­de­mic­ka (CINi­BA) — Kato­wi­ce, ul. Ban­ko­wa 11a
27 maja 2017
Stro­na inter­ne­to­wa wyda­rze­nia
 Wyda­rze­nie na Face­bo­oku

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy