Konkursy

Znamy laureatów i finalistów XXIX Olimpiady Filozoficznej

Karolina Bassa z okręgu szczecińskiego została zwyciężczynią tegorocznej edycji Olimpiady Filozoficznej. W minioną sobotę 22 kwietnia odbył się finał, w którym zostali wyłonieni laureaci tego największego konkursu filozoficznego w kraju. Jako patroni medialni serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom.

Najnowszy numer: Nowy człowiek?

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2017 można zamówić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 2 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „TUTAJ”.

Sobot­ni dzień w Warsza­w­ie był wyjątkowo ważny dla uczniów, którzy zak­wal­i­fikowali się do eta­pu cen­tral­nego XXIX OF. Od godziny 9:00 rozpoczy­nały się egza­miny ustne, decy­du­jące o tym, kto zostanie nagrod­zony w tegorocznym finale OF. Przy­pom­i­namy, że każdy egza­min składał się z dwóch częś­ci. Pier­wszą część stanow­iła roz­mowa z członka­mi komisji na tem­at pra­cy eta­pu szkol­nego, drugą nato­mi­ast była anal­iza krótkiego frag­men­tu tek­stu źródłowego.

W tym samym dniu odbyły się także elim­i­nac­je do Między­nar­o­dowej Olimpiady Filo­zoficznej (MOF).

Lista lau­re­atów na rok szkol­ny 2016/2017 oraz lista final­istów XXIX Olimpiady Filo­zoficznej (w porząd­ku alfa­bety­cznym).

Przy­pom­i­namy, że dla pier­wszej trój­ki lau­re­atów: Karoliny Bassy, Bar­tosza Szylera (okręg dol­nośląs­ki) oraz Jana Frąck­owia­ka (okręg warsza­ws­ki), nasza redakc­ja ufun­dowała roczną prenu­mer­atę „Filo­zo­fuj!”.

Życzymy dal­szych sukcesów na drodze filo­zoficznej!

Opra­cow­ała: Kami­la Dylews­ka

Źródło: PTF

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.