Konkursy

Znamy laureatów i finalistów XXIX Olimpiady Filozoficznej

Karolina Bassa z okręgu szczecińskiego została zwyciężczynią tegorocznej edycji Olimpiady Filozoficznej. W minioną sobotę 22 kwietnia odbył się finał, w którym zostali wyłonieni laureaci tego największego konkursu filozoficznego w kraju. Jako patroni medialni serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i finalistom.

Najnowszy numer: Zrozumieć emocje

Zapisz się do newslettera:

---

Filozofuj z nami w social media

Nume­ry dru­ko­wa­ne moż­na zamó­wić onli­ne > tutaj. Pre­nu­me­ra­tę na rok 2017 moż­na zamó­wić > tutaj.

Magazyn można też nabyć od 4 sierpnia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. > tutaj.

Aby dobro­wol­nie WESPRZEĆ naszą ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą, klik­nij „TUTAJ”.

Sobot­ni dzień w War­sza­wie był wyjąt­ko­wo waż­ny dla uczniów, któ­rzy zakwa­li­fi­ko­wa­li się do eta­pu cen­tral­ne­go XXIX OF. Od godzi­ny 9:00 roz­po­czy­na­ły się egza­mi­ny ust­ne, decy­du­ją­ce o tym, kto zosta­nie nagro­dzo­ny w tego­rocz­nym fina­le OF. Przy­po­mi­na­my, że każ­dy egza­min skła­dał się z dwóch czę­ści. Pierw­szą część sta­no­wi­ła roz­mo­wa z człon­ka­mi komi­sji na temat pra­cy eta­pu szkol­ne­go, dru­gą nato­miast była ana­li­za krót­kie­go frag­men­tu tek­stu źródłowego.

W tym samym dniu odby­ły się tak­że eli­mi­na­cje do Mię­dzy­na­ro­do­wej Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej (MOF).

Lista lau­re­atów na rok szkol­ny 2016/2017 oraz lista fina­li­stów XXIX Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej (w porząd­ku alfa­be­tycz­nym).

Przy­po­mi­na­my, że dla pierw­szej trój­ki lau­re­atów: Karo­li­ny Bas­sy, Bar­to­sza Szy­le­ra (okręg dol­no­ślą­ski) oraz Jana Frąc­ko­wia­ka (okręg war­szaw­ski), nasza redak­cja ufun­do­wa­ła rocz­ną pre­nu­me­ra­tę „Filo­zo­fuj!”.

Życzy­my dal­szych suk­ce­sów na dro­dze filozoficznej!

Opra­co­wa­ła: Kami­la Dylewska

Źró­dło: PTF

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wes­przeć tę ini­cja­ty­wę dowol­ną kwo­tą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakład­ki WSPARCIE na naszej stro­nie, kli­ka­jąc poniż­szy link. Klik: Chcę wes­przeć „Filo­zo­fuj!”

Polecamy