Konkursy Ogłoszenia Patronaty

2. etap 29. edycji Olimpiady Filozoficznej – zawody okręgowe

W sobotę 18 lutego odbędzie się 2. etap 29. edycji Olimpiady Filozoficznej. Stawką będzie wielki, ogólnopolski finał, podczas którego wyłoniony zostanie zwycięzca Olimpiady. Udostępniamy Przewodnik po Olimpiadzie Filozoficznej – lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych. Podobnie jak rok temu, magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym Olimpiady.

Zapisz się do naszego newslettera

Do elim­i­nacji okrę­gowych kwal­i­fikowani są ci uczniowie, których pra­ca pisem­na z eta­pu szkol­nego została oce­niona na co najm­niej 20 punk­tów. Zawody eta­pu okrę­gowego Olimpiady mają for­mę elim­i­nacji pisem­nych i składa­ją się z dwóch częś­ci. W pier­wszej uczniowie proszeni są o napisanie ese­ju na jeden z trzech zapro­ponowanych tem­atów. W drugiej – zadaniem uczest­ników jest rozwiązanie tes­tu składa­jącego się z zadań wielokrot­nego wyboru i pytań otwartych. Na napisanie ese­ju uczniowie mają 150 min­ut, nato­mi­ast test należy rozwiązać w cza­sie nie dłuższym niż 90 min­ut. Za każdą z dwóch wspom­ni­anych częś­ci moż­na zdobyć maksy­mal­nie po 50 punk­tów, nato­mi­ast żeby uzyskać rekomen­dację do finału, trze­ba zdobyć min­i­mum 60 punk­tów, przy czym zarówno esej, jak i test musi być oce­niony na co najm­niej 20 punk­tów.

– czy­tamy w Prze­wod­niku po Olimpiadzie Filo­zoficznej, w którym zamieszc­zono także kry­te­ria oce­ny obow­iązu­jące na etapie szkol­nym (I etap) i okrę­gowym (II etap):

I etap
Na etapie szkol­nym uczest­ni­cy piszą pracę filo­zoficzną oce­ni­aną wedle następu­ją­cych kry­ter­iów:
a) zawartość treś­ciowo-prob­le­mowa (0–10 pkt),
b) umiejęt­ność posługi­wa­nia się wiedzą filo­zoficzną i poję­ci­a­mi filo­zoficzny­mi (0–5 pkt),
c) sposób uza­sad­ni­a­nia (0–5 pkt),
d) kom­pozy­c­ja i ory­gi­nal­ność uję­cia (0–5 pkt),
e) poprawność językowa (0–5 pkt).

Za tę część łącznie uzyskać moż­na do 30 pkt. Aby prze­jść do kole­jnego eta­pu, należy zdobyć co najm­niej 20 pkt.

II etap
Na etapie okrę­gowym uczniowie piszą esej oraz rozwiązu­ją test. Esej oce­ni­any jest wedle następu­ją­cych kry­ter­iów:
a) inter­pre­tac­ja tem­atu (0–12 pkt),
b) filo­zoficzne uję­cie tem­atu (0–12 pkt),
c) moc per­swazyj­na argu­men­tów (0–12 pkt),
d) spójność (0–12 pkt),
e) poprawność językowa (0–2 pkt).

W przy­pad­ku oce­ny ese­jów kluc­zowym jest sposób inter­pre­tacji kry­ter­iów oce­ny poprzez metodę deskryp­torów, która została opra­cow­ana przez KGOF i opub­likowana w broszurze pt. Filo­zofia jako sztu­ka pisem­nej wypowiedzi oraz jest dostęp­na na stron­ie inter­ne­towej www.ptfilozofia.pl. Na tym etapie uczest­nik może uzyskać łącznie 100 pkt (50 pkt za test i 50 pkt za esej). Aby uzyskać rekomen­dację do zawodów cen­tral­nych, należy zdobyć łącznie co najm­niej 60 pkt, przy czym nie mniej niż 20 pkt za każdą część.

Uczeń jest kwal­i­fikowany do finału OF przez Komisję Kwal­i­fika­cyjną, która ponown­ie sprawdza ese­je z całego kra­ju i uśred­nia sposób ich oce­ny. Wyni­ki pub­likowane są przez KGOF na stron­ie inter­ne­towej OF.

Prze­wod­niku moż­na przeczy­tać także:

  • artykuł Mag­dale­ny Gaw­in „Ese­je filo­zoficzne – uwa­gi wprowadza­jące do metody­ki pisa­nia”, który zaw­iera cenne wskazów­ki doty­czące zasad kon­strukcji filo­zoficznych wypowiedzi pisem­nych, a także bliższe omówie­nie poszczegól­nych kry­ter­iów stosowanych przy oce­nie prac eta­pu II OF,
  • tem­aty ese­jów w zawodach okrę­gowych Olimpiady Filo­zoficznej z ostat­nich 4 edy­cji OF,
  • test eta­pu okrę­gowego z 4 ostat­nich edy­cji OF oraz klucze odpowiedzi do nich,
  • tem­aty­ka elim­i­nacji zawodów drugiego stop­nia,
  • kry­te­ria oce­ny na etapie cen­tral­nym,
  • infor­ma­c­je na tem­at Między­nar­o­dowej Olimpiady Filo­zoficznej.

Cały Przewodnik można pobrać > tutaj.


Zob. relację z uroczystego zakończenia 28. edycji OFwywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią 28. edycji OF.

Patronem medi­al­nym Olimpiady Filo­zoficznej jest mag­a­zyn „Filo­zo­fuj!”.

 

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy