Konkursy Ogłoszenia Patronaty

2. etap 29. edycji Olimpiady Filozoficznej – zawody okręgowe

W sobotę 18 lutego odbędzie się 2. etap 29. edycji Olimpiady Filozoficznej. Stawką będzie wielki, ogólnopolski finał, podczas którego wyłoniony zostanie zwycięzca Olimpiady. Udostępniamy Przewodnik po Olimpiadzie Filozoficznej – lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych. Podobnie jak rok temu, magazyn „Filozofuj!” jest patronem medialnym Olimpiady.

Zapisz się do naszego newslettera

Do eli­mi­na­cji okrę­go­wych kwa­li­fi­ko­wa­ni są ci ucznio­wie, któ­rych pra­ca pisem­na z eta­pu szkol­ne­go zosta­ła oce­nio­na na co naj­mniej 20 punk­tów. Zawo­dy eta­pu okrę­go­we­go Olim­pia­dy mają for­mę eli­mi­na­cji pisem­nych i skła­da­ją się z dwóch czę­ści. W pierw­szej ucznio­wie pro­sze­ni są o napi­sa­nie ese­ju na jeden z trzech zapro­po­no­wa­nych tema­tów. W dru­giej – zada­niem uczest­ni­ków jest roz­wią­za­nie testu skła­da­ją­ce­go się z zadań wie­lo­krot­ne­go wybo­ru i pytań otwar­tych. Na napi­sa­nie ese­ju ucznio­wie mają 150 minut, nato­miast test nale­ży roz­wią­zać w cza­sie nie dłuż­szym niż 90 minut. Za każ­dą z dwóch wspo­mnia­nych czę­ści moż­na zdo­być mak­sy­mal­nie po 50 punk­tów, nato­miast żeby uzy­skać reko­men­da­cję do fina­łu, trze­ba zdo­być mini­mum 60 punk­tów, przy czym zarów­no esej, jak i test musi być oce­nio­ny na co naj­mniej 20 punktów.

– czy­ta­my w Prze­wod­ni­ku po Olim­pia­dzie Filo­zo­ficz­nej, w któ­rym zamiesz­czo­no tak­że kry­te­ria oce­ny obo­wią­zu­ją­ce na eta­pie szkol­nym (I etap) i okrę­go­wym (II etap):

I etap
Na eta­pie szkol­nym uczest­ni­cy piszą pra­cę filo­zo­ficz­ną oce­nia­ną wedle nastę­pu­ją­cych kryteriów:
a) zawar­tość tre­ścio­wo-pro­ble­mo­wa (0–10 pkt),
b) umie­jęt­ność posłu­gi­wa­nia się wie­dzą filo­zo­ficz­ną i poję­cia­mi filo­zo­ficz­ny­mi (0–5 pkt),
c) spo­sób uza­sad­nia­nia (0–5 pkt),
d) kom­po­zy­cja i ory­gi­nal­ność uję­cia (0–5 pkt),
e) popraw­ność języ­ko­wa (0–5 pkt).

Za tę część łącz­nie uzy­skać moż­na do 30 pkt. Aby przejść do kolej­ne­go eta­pu, nale­ży zdo­być co naj­mniej 20 pkt.

II etap
Na eta­pie okrę­go­wym ucznio­wie piszą esej oraz roz­wią­zu­ją test. Esej oce­nia­ny jest wedle nastę­pu­ją­cych kryteriów:
a) inter­pre­ta­cja tema­tu (0–12 pkt),
b) filo­zo­ficz­ne uję­cie tema­tu (0–12 pkt),
c) moc per­swa­zyj­na argu­men­tów (0–12 pkt),
d) spój­ność (0–12 pkt),
e) popraw­ność języ­ko­wa (0–2 pkt).

W przy­pad­ku oce­ny ese­jów klu­czo­wym jest spo­sób inter­pre­ta­cji kry­te­riów oce­ny poprzez meto­dę deskryp­to­rów, któ­ra zosta­ła opra­co­wa­na przez KGOF i opu­bli­ko­wa­na w bro­szu­rze pt. Filo­zo­fia jako sztu­ka pisem­nej wypo­wie­dzi oraz jest dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej www.ptfilozofia.pl. Na tym eta­pie uczest­nik może uzy­skać łącz­nie 100 pkt (50 pkt za test i 50 pkt za esej). Aby uzy­skać reko­men­da­cję do zawo­dów cen­tral­nych, nale­ży zdo­być łącz­nie co naj­mniej 60 pkt, przy czym nie mniej niż 20 pkt za każ­dą część.

Uczeń jest kwa­li­fi­ko­wa­ny do fina­łu OF przez Komi­sję Kwa­li­fi­ka­cyj­ną, któ­ra ponow­nie spraw­dza ese­je z całe­go kra­ju i uśred­nia spo­sób ich oce­ny. Wyni­ki publi­ko­wa­ne są przez KGOF na stro­nie inter­ne­to­wej OF.

Prze­wod­ni­ku moż­na prze­czy­tać także:

  • arty­kuł Mag­da­le­ny Gawin „Ese­je filo­zo­ficz­ne – uwa­gi wpro­wa­dza­ją­ce do meto­dy­ki pisa­nia”, któ­ry zawie­ra cen­ne wska­zów­ki doty­czą­ce zasad kon­struk­cji filo­zo­ficz­nych wypo­wie­dzi pisem­nych, a tak­że bliż­sze omó­wie­nie poszcze­gól­nych kry­te­riów sto­so­wa­nych przy oce­nie prac eta­pu II OF,
  • tema­ty ese­jów w zawo­dach okrę­go­wych Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej z ostat­nich 4 edy­cji OF,
  • test eta­pu okrę­go­we­go z 4 ostat­nich edy­cji OF oraz klu­cze odpo­wie­dzi do nich,
  • tema­ty­ka eli­mi­na­cji zawo­dów dru­gie­go stopnia,
  • kry­te­ria oce­ny na eta­pie centralnym,
  • infor­ma­cje na temat Mię­dzy­na­ro­do­wej Olim­pia­dy Filozoficznej.

Cały Przewodnik można pobrać > tutaj.


Zob. relację z uroczystego zakończenia 28. edycji OFwywiad z Mirą Zyśko, zwyciężczynią 28. edycji OF.

Patro­nem medial­nym Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej jest maga­zyn „Filo­zo­fuj!”.

 

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy