Filozofia w filmie

20 lat Matrixa

Dzisiaj mija 20 lat od premiery filmu „Matrix” 31 marca 1999! Pamiętacie swój seans w kinie? Pamiętacie pierwsze chwile po wyjściu z kina? Pamiętacie, jak odbieraliście wówczas świat wokół siebie? Nie do wiary, że minęło od tamtego momentu 20 lat, bo chciałoby się powiedzieć, że „Matrix” jest tu i teraz. W sensie: film przeniknął do kultury i zmienił sposób nasz myślenia o rzeczywistości. A przecież pod intrygującą fabułą i fantastycznymi efektami specjalnymi kryją się w nim stare filozoficzne myśli, które film zaszczepił w kulturze na niespotykaną dotąd skalę.

Zapisz się do naszego newslettera

W filmie jest obec­na anty­cz­na (IV wiek p.n.e.), Pla­tońs­ka metafo­ra jask­i­ni, w której uwięzieni ludzie oglą­da­ją tylko świat cieni. Obec­ne jest nowożytne (XVII w. n.e.), Karez­jańskie wąt­pi­e­nie co do wiary­god­noś­ci zmysłów jako infor­mu­ją­cych o tym, co realne. Obec­ny jest współczes­ny (1981 r.), Put­namows­ki ekspery­ment myślowy o móz­gach w naczy­ni­ach, które są manip­u­lowane przez naukow­ców, ule­ga­jąc złudze­niu, że wiodą nor­malne życie. Obec­na jest też myśl XX-wiecznego myśli­ciela Jeana Bau­drillar­da, który pisał o kul­turze masowej wyt­warza­jącej wyrafi­nowane imi­tac­je rzeczy­wis­toś­ci mylone z real­ną rzeczy­wis­toś­cią (zob. więcej na ten tem­at w tekś­cie The Mar­ix 20 years on: how a sci-fi film tack­led big philo­soph­i­cal ques­tions). I wiele wiele innych filo­zoficznych wątków… O niek­tórych z nich bard­zo ciekaw­ie mówili Jacek Gur­czyńs­ki i Błażej Gębu­ra, nasz kole­ga redak­cyjny, pod­czas Świa­towych Dni Filo­zofii w 2012 roku. Zachę­camy do obe­jrzenia.

 

 

Najnowszy numer można nabyć od 3 stycznia w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy