Wydarzenia

2020 rokiem Romana Ingardena

Z radością informujemy, że w czwartek 13 czerwca br. Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Ingardena! Wówczas przypada 50. rocznica śmierci bez wątpienia najwybitniejszego polskiego filozofa XX wieku, ucznia Edmunda Husserla, autora Sporu o istnienie świata, znakomitego fenomenologa, ontologa i estetyka.

Zapisz się do naszego newslettera

W uch­wale Sej­mu RP napisano:

W 2020 roku przy­pa­da 50. roczni­ca śmier­ci Romana Ingar­de­na – jed­nego z najwybit­niejszych pol­s­kich filo­zofów. Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, w uzna­niu wiel­kich zasług uczonego, postanaw­ia odd­ać Mu hołd.

Roman Ingar­den urodz­ił się w 1893 roku w Krakowie. Stu­diował matem­atykę i filo­zofię we Lwowie i w Getyn­dze, a także w Wied­niu i Fry­bur­gu Bryz­gow­i­jskim. Pro­mo­torem Jego pra­cy dok­torskiej, obro­nionej w 1918 roku, był Edmund Husserl. Roman Ingar­den od 1933 roku był pro­fe­sorem na Uni­w­er­syte­cie Jana Kaz­imierza we Lwowie. Po wojnie pra­cow­ał na Uni­w­er­syte­cie Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu i Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim w Krakowie. Był także członkiem Pol­skiej Akademii Umiejęt­noś­ci i Pol­skiej Akademii Nauk.

Roman Ingar­den pozostaw­ił po sobie imponu­ją­cy dorobek, w skład którego wchodzą książ­ki, artykuły, przekłady i archi­wum rękopisów, o sze­rokim zakre­sie tem­aty­cznym: od filo­zofii lit­er­atu­ry przez este­tykę i teorię poz­na­nia po ontologię. Choć punk­tem wyjś­cia jego prac była fenom­e­nolo­gia, z cza­sem wypra­cow­ał włas­ny, ory­gi­nal­ny styl myśle­nia oraz ter­mi­nologię wzbo­ga­ca­jącą pol­s­ki język filo­zofii.

Na szczególne pod­kreśle­nie zasługu­je Jego bezkom­pro­misowość intelek­tu­al­na. Pod­czas oku­pacji niemieck­iej napisał swo­je sztan­darowe dzieło Spór o ist­nie­nie świa­ta. W 1950 roku za kry­ty­czny sto­sunek do mark­siz­mu został pozbaw­iony prawa do wykłada­nia na macierzystym Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim i pub­likowa­nia prac o tem­atyce fenom­e­no­log­icznej. Ten czas wyko­rzys­tał m.in. na doko­nanie wzor­cowego przekładu Kry­ty­ki czys­tego rozu­mu Immanuela Kan­ta. Choć sam był racjon­al­istą, przez lata kore­spon­dował z Edytą Stein, a wśród jego uczniów znaleźli się Karol Woj­tyła i Józef Tis­chn­er.

W 1956 roku powró­cił na uni­w­er­sytet. Do ostat­nich chwil życia inten­sy­wnie pra­cow­ał, pub­likował, uczest­niczył w licznych kon­gre­sach między­nar­o­dowych oraz 2 wykładał w Europie i Stanach Zjed­noc­zonych. Szczególne uznanie zdobył w USA i Niem­czech, gdzie zal­iczany jest do grona najwybit­niejszych filo­zofów współczes­nych.

Sejm Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, w przeko­na­niu o wyjątkowoś­ci dzieła i postawy filo­zo­fa, ustanaw­ia rok 2020 Rok­iem Romana Ingar­de­na.

Zob. uch­wałę w pliku PDF.

Mamy nadzieję, że obchody Roku Romana Ingar­de­na przy­czynią się nie tylko do pop­u­laryza­cji myśli twór­cy O dziele lit­er­ackim, ale będą stanow­ić także impuls do pogłębionych i kry­ty­cznych badań nad jej treś­cią oraz pode­j­mowa­nia twór­czych prób jej dal­szego rozwi­ja­nia, zwłaszcza w zakre­sie ingar­de­nowskiej ontologii.

Już ter­az może­my poin­for­mować, że nasze cza­sopis­mo akty­wnie włączy się do jubileuszowych obchodów.

Zob. biogram Romana Ingar­de­na na stron­ie Cen­trum Badań Filo­zoficznych im. Romana Ingar­de­na. 

Zob. zwias­tun fil­mu o Ingar­de­nie.

Gdy­by ktoś miał wiedzę o tym, czy film pow­stał, prosimy o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy