Wydarzenia

2020 rokiem Romana Ingardena

Z radością informujemy, że w czwartek 13 czerwca br. Sejm RP ustanowił rok 2020 Rokiem Romana Ingardena! Wówczas przypada 50. rocznica śmierci bez wątpienia najwybitniejszego polskiego filozofa XX wieku, ucznia Edmunda Husserla, autora Sporu o istnienie świata, znakomitego fenomenologa, ontologa i estetyka.

W uchwa­le Sej­mu RP napisano: 

W 2020 roku przy­pa­da 50. rocz­ni­ca śmier­ci Roma­na Ingar­de­na – jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich filo­zo­fów. Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, w uzna­niu wiel­kich zasług uczo­ne­go, posta­na­wia oddać Mu hołd. 

Roman Ingar­den uro­dził się w 1893 roku w Kra­ko­wie. Stu­dio­wał mate­ma­ty­kę i filo­zo­fię we Lwo­wie i w Getyn­dze, a tak­że w Wied­niu i Fry­bur­gu Bry­zgo­wij­skim. Pro­mo­to­rem Jego pra­cy dok­tor­skiej, obro­nio­nej w 1918 roku, był Edmund Hus­serl. Roman Ingar­den od 1933 roku był pro­fe­so­rem na Uni­wer­sy­te­cie Jana Kazi­mie­rza we Lwo­wie. Po woj­nie pra­co­wał na Uni­wer­sy­te­cie Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu i Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w Kra­ko­wie. Był tak­że człon­kiem Pol­skiej Aka­de­mii Umie­jęt­no­ści i Pol­skiej Aka­de­mii Nauk. 

Roman Ingar­den pozo­sta­wił po sobie impo­nu­ją­cy doro­bek, w skład któ­re­go wcho­dzą książ­ki, arty­ku­ły, prze­kła­dy i archi­wum ręko­pi­sów, o sze­ro­kim zakre­sie tema­tycz­nym: od filo­zo­fii lite­ra­tu­ry przez este­ty­kę i teo­rię pozna­nia po onto­lo­gię. Choć punk­tem wyj­ścia jego prac była feno­me­no­lo­gia, z cza­sem wypra­co­wał wła­sny, ory­gi­nal­ny styl myśle­nia oraz ter­mi­no­lo­gię wzbo­ga­ca­ją­cą pol­ski język filozofii. 

Na szcze­gól­ne pod­kre­śle­nie zasłu­gu­je Jego bez­kom­pro­mi­so­wość inte­lek­tu­al­na. Pod­czas oku­pa­cji nie­miec­kiej napi­sał swo­je sztan­da­ro­we dzie­ło Spór o ist­nie­nie świa­ta. W 1950 roku za kry­tycz­ny sto­su­nek do mark­si­zmu został pozba­wio­ny pra­wa do wykła­da­nia na macie­rzy­stym Uni­wer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim i publi­ko­wa­nia prac o tema­ty­ce feno­me­no­lo­gicz­nej. Ten czas wyko­rzy­stał m.in. na doko­na­nie wzor­co­we­go prze­kła­du Kry­ty­ki czy­ste­go rozu­mu Imma­nu­ela Kan­ta. Choć sam był racjo­na­li­stą, przez lata kore­spon­do­wał z Edy­tą Ste­in, a wśród jego uczniów zna­leź­li się Karol Woj­ty­ła i Józef Tischner. 

W 1956 roku powró­cił na uni­wer­sy­tet. Do ostat­nich chwil życia inten­syw­nie pra­co­wał, publi­ko­wał, uczest­ni­czył w licz­nych kon­gre­sach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz 2 wykła­dał w Euro­pie i Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Szcze­gól­ne uzna­nie zdo­był w USA i Niem­czech, gdzie zali­cza­ny jest do gro­na naj­wy­bit­niej­szych filo­zo­fów współczesnych. 

Sejm Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, w prze­ko­na­niu o wyjąt­ko­wo­ści dzie­ła i posta­wy filo­zo­fa, usta­na­wia rok 2020 Rokiem Roma­na Ingardena. 

Zob. uchwa­łę w pli­ku PDF.

Mamy nadzie­ję, że obcho­dy Roku Roma­na Ingar­de­na przy­czy­nią się nie tyl­ko do popu­la­ry­za­cji myśli twór­cy O dzie­le lite­rac­kim, ale będą sta­no­wić tak­że impuls do pogłę­bio­nych i kry­tycz­nych badań nad jej tre­ścią oraz podej­mo­wa­nia twór­czych prób jej dal­sze­go roz­wi­ja­nia, zwłasz­cza w zakre­sie ingar­de­now­skiej ontologii.

Już teraz może­my poin­for­mo­wać, że nasze cza­so­pi­smo aktyw­nie włą­czy się do jubi­le­uszo­wych obchodów.

Zob. bio­gram Roma­na Ingar­de­na na stro­nie Cen­trum Badań Filo­zo­ficz­nych im. Roma­na Ingardena. 

Zob. zwia­stun fil­mu o Ingardenie.

Gdy­by ktoś miał wie­dzę o tym, czy film powstał, pro­si­my o kon­takt: redakcja@filozofuj.eu.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Oj, bo się prze­bu­dzi i napi­sze “Ksią­żecz­kę o Sej­mie”, albo tyl­ko “… o posłach” — w koń­cu ety­kiem też był

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy