2020 rokiem Romana Ingardena

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że w czwar­tek 13 czerw­ca br. Sejm RP usta­no­wił rok 2020 Rokiem Roma­na Ingar­de­na! Wów­czas przy­pa­da 50. rocz­ni­ca śmier­ci bez wąt­pie­nia naj­wy­bit­niej­sze­go pol­skie­go filo­zo­fa XX wie­ku, ucznia Edmun­da Hus­ser­la, auto­ra Spo­ru o ist­nie­nie świa­ta, zna­ko­mi­te­go feno­me­no­lo­ga, onto­lo­ga i estetyka.