Filozofia nauki Filozofia umysłu Logika Wydania

27 podróży filozoficznych

Organizatorzy 60. Tygodnia Filozoficznego, któremu patronował magazyn „Filozofuj!”, wydali zbiór inspirujących tekstów pt. 27 podróży filozoficznych. Stanowi on kontynuację opracowanych w ubiegłym roku 13 podróży filozoficznych (podwojenie ilości podróży świadczy o rozmachu organizacyjnym towarzyszącym 60. TF). Zamieszczone w nim teksty są lekturą bardziej wymagającą niż artykuły zeszłoroczne, choć bez wątpienia równie wartościową i zajmującą. Broszura została złożona i przygotowana do druku przez Studio DTP Academicon.

Zapisz się do naszego newslettera

Stu­dio DTP
Aca­d­e­mi­con

Zaprasza­my do współpra­cy >

Wykon­al­iśmy:

  • lay­out
  • skład i łamanie
  • przy­go­towanie do druku

Down­load (PDF, 7.78MB)


Spis treś­ci

Got­tfried Wil­helm Leib­niz > Pałac Przez­naczeń

Tim Maudlin > Czy kos­mos jest dostro­jony?

Dean W. Zim­mer­man > Naukowa kos­molo­gia a prob­lem zła

Syd­ney Shoe­mak­er > Czy czas wyma­ga zmi­any?

Nick Bostrom > Czy żyje­my w symu­lacji kom­put­erowej?

Simon Black­burn > Co wypeł­nia przestrzeń?

Kon­standi­nos Kawafis > Ita­ka

Tim­o­thy Williamson > Czy wszys­tko jest poz­nawalne?

Jan Woleńs­ki > W obronie nat­u­ral­iz­mu

Jacek Woj­tysi­ak >Dlaczego nie jestem nat­u­ral­istą

Paul Boghoss­ian > Czym jest kon­strukc­ja społecz­na?

Zbig­niew Her­bert > Mod­l­it­wa Pana Cog­i­to – podróżni­ka

David Hume > Czy wiara w cuda jest racjon­al­na?

Yujin Naga­sawa > Nau­ka a cuda

Marek Lech­ni­ak > Dedukc­ja, indukc­ja czy abdukc­ja (a może redukc­ja), czyli o log­ice  Sher­loc­ka Holme­sa słów kil­ka

Gio­van­ni Pico del­la Miran­dola > Człowiek jest jak kameleon

Alex Byrne > Co wiemy o włas­nym umyśle?

Tyler Burge > Czy neu­ro­-paplan­i­na jest właś­ci­wą nauką o umyśle?

Thomas Nagel > Umysł a kos­mos

Rober­to Casati  i Achille C. Varzi > Plutarch i petu­nie

Woj­ciech Lewan­dowski > Jedi w warszta­cie samo­chodowym, czyli trzy zasady zarządza­nia cza­sem swo­jego życia

Robert Noz­ick > Maszy­na przeżyć

Shelly Kagan > Czy śmierć jest dla Ciebie  zła?

Samuel Schef­fler > Doniosłość życia po śmier­ci. Na poważnie

Friedrich Niet­zsche > O przy­jaźni

Eliz­a­beth Bish­op > Ta jed­na sztu­ka

C.D.C. Reeve > Gniew Achilles


Redakc­ja: Marcin Iwan­ic­ki, Jacek Jaroc­ki


Wiek XX był okre­sem niespo­tykanego roz­wo­ju nauk szczegółowych. Prak­ty­czne zas­tosowanie ich wyników przyniosło liczne korzyś­ci – od skróce­nia cza­su podróży po wydłuże­nie życia człowieka. Coraz częś­ciej sły­chać głosy, że zna­j­du­je­my się u progu rewolucji tech­nicznej, która na zawsze zmieni nasz gatunek, a nawet – jak głoszą przepowied­nie – pod­porząd­ku­je go maszynom lub doprowadzi do jego zagłady.

Biorąc pod uwagę skuteczność nau­ki i jej sukcesy prak­ty­czne, trud­no się dzi­wić, że naukowy obraz świa­ta został przyję­ty jako powszech­nie obow­iązu­ją­cy. Mówiąc słowa­mi wybit­nego amerykańskiego filo­zo­fa Wil­fri­da Sel­l­arsa, uznano, że nau­ka „jest miarą wszys­t­kich rzeczy – ist­nieją­cych, że ist­nieją, zaś nieist­nieją­cych, że ich nie ma”. Naukowy obraz świa­ta – a przy­na­jm­niej pew­na jego inter­pre­tac­ja, związana ze stanowiskiem nazy­wanym nat­u­ral­izmem filo­zoficznym – może jed­nak wchodz­ić w kon­flikt z potocznym obrazem świa­ta, a także z pewny­mi jego obraza­mi filo­zoficzny­mi i teo­log­iczny­mi. Temu kon­flik­towi – i próbom ich uniknię­cia – poświę­cony jest w dużej mierze prezen­towany zbiór tek­stów. Coś dla siebie zna­jdą w nim również miłośni­cy zagadek filo­zoficznych i klasyków filo­zofii.

Zbiór ten stanowi kon­tynu­ację opra­cow­anych przez nas w ubiegłym roku 13 podróży filo­zoficznych. Zamieszc­zone w nim tek­sty są lek­turą bardziej wyma­ga­jącą niż artykuły zeszłoroczne, choć nie wąt­pimy, iż równie wartoś­ciową i zaj­mu­jącą. Ostat­ni z ese­jów doty­czy różni­cy między starożyt­nym a współczes­nym obrazem moral­noś­ci, którą ilus­tru­je gniew Achille­sa. Mamy nadzieję, że żaden z ese­jów, które przed­kładamy Czytel­nikom, nie wywoła aż tak skra­jnych emocji i zgub­nych skutków, jak te, które dotknęły bohat­era Ili­ady. Przy­go­towane przez nas tek­sty mają w zamyśle służyć jedynie przy­jaznej i inspiru­jącej wymi­any myśli. Słowa poe­ty: „Na każdej wymi­an­ie myśli tracę” nie sto­su­ją się bowiem, jak wierzymy, do spotkań z dobry­mi filo­zo­fa­mi.

Redak­torzy

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy