Filozofia nauki Filozofia umysłu Logika Wydania

27 podróży filozoficznych

Organizatorzy 60. Tygodnia Filozoficznego, któremu patronował magazyn „Filozofuj!”, wydali zbiór inspirujących tekstów pt. 27 podróży filozoficznych. Stanowi on kontynuację opracowanych w ubiegłym roku 13 podróży filozoficznych (podwojenie ilości podróży świadczy o rozmachu organizacyjnym towarzyszącym 60. TF). Zamieszczone w nim teksty są lekturą bardziej wymagającą niż artykuły zeszłoroczne, choć bez wątpienia równie wartościową i zajmującą. Broszura została złożona i przygotowana do druku przez Studio DTP Academicon.

Stu­dio DTP
Academicon

Zapra­sza­my do współpracy >

Wyko­na­li­śmy:

  • lay­out
  • skład i łamanie
  • przy­go­to­wa­nie do druku

Down­lo­ad (PDF, 7.78MB)


Spis tre­ści

Got­t­fried Wil­helm Leib­niz > Pałac Przeznaczeń

Tim Mau­dlin > Czy kosmos jest dostrojony?

Dean W. Zim­mer­man > Nauko­wa kosmo­lo­gia a pro­blem zła

Syd­ney Sho­ema­ker > Czy czas wyma­ga zmiany?

Nick Bostrom > Czy żyje­my w symu­la­cji komputerowej?

Simon Black­burn > Co wypeł­nia przestrzeń?

Kon­stan­di­nos Kawa­fis > Itaka

Timo­thy Wil­liam­son > Czy wszyst­ko jest poznawalne?

Jan Woleń­ski > W obro­nie naturalizmu

Jacek Woj­ty­siak >Dla­cze­go nie jestem naturalistą

Paul Boghos­sian > Czym jest kon­struk­cja społeczna?

Zbi­gniew Her­bert > Modli­twa Pana Cogi­to – podróżnika

David Hume > Czy wia­ra w cuda jest racjonalna?

Yujin Naga­sa­wa > Nauka a cuda

Marek Lech­niak > Deduk­cja, induk­cja czy abduk­cja (a może reduk­cja), czy­li o logi­ce  Sher­loc­ka Hol­me­sa słów kilka

Gio­van­ni Pico del­la Miran­do­la > Czło­wiek jest jak kameleon

Alex Byr­ne > Co wie­my o wła­snym umyśle?

Tyler Bur­ge > Czy neu­ro­-papla­ni­na jest wła­ści­wą nauką o umyśle?

Tho­mas Nagel > Umysł a kosmos

Rober­to Casa­ti  i Achil­le C. Varzi > Plu­tarch i petunie

Woj­ciech Lewan­dowski > Jedi w warsz­ta­cie samo­cho­do­wym, czy­li trzy zasa­dy zarzą­dza­nia cza­sem swo­je­go życia

Robert Nozick > Maszy­na przeżyć

Shel­ly Kagan > Czy śmierć jest dla Cie­bie zła?

Samu­el Schef­fler > Donio­słość życia po śmier­ci. Na poważnie

Frie­drich Nie­tz­sche > O przyjaźni

Eli­za­beth Bishop > Ta jed­na sztuka

C.D.C. Reeve > Gniew Achilles


Redak­cja: Mar­cin Iwa­nic­ki, Jacek Jarocki


Wiek XX był okre­sem nie­spo­ty­ka­ne­go roz­wo­ju nauk szcze­gó­ło­wych. Prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie ich wyni­ków przy­nio­sło licz­ne korzy­ści – od skró­ce­nia cza­su podró­ży po wydłu­że­nie życia czło­wie­ka. Coraz czę­ściej sły­chać gło­sy, że znaj­du­je­my się u pro­gu rewo­lu­cji tech­nicz­nej, któ­ra na zawsze zmie­ni nasz gatu­nek, a nawet – jak gło­szą prze­po­wied­nie – pod­po­rząd­ku­je go maszy­nom lub dopro­wa­dzi do jego zagłady.

Bio­rąc pod uwa­gę sku­tecz­ność nauki i jej suk­ce­sy prak­tycz­ne, trud­no się dzi­wić, że nauko­wy obraz świa­ta został przy­ję­ty jako powszech­nie obo­wią­zu­ją­cy. Mówiąc sło­wa­mi wybit­ne­go ame­ry­kań­skie­go filo­zo­fa Wil­fri­da Sel­lar­sa, uzna­no, że nauka „jest mia­rą wszyst­kich rze­czy – ist­nie­ją­cych, że ist­nie­ją, zaś nie­ist­nie­ją­cych, że ich nie ma”. Nauko­wy obraz świa­ta – a przy­naj­mniej pew­na jego inter­pre­ta­cja, zwią­za­na ze sta­no­wi­skiem nazy­wa­nym natu­ra­li­zmem filo­zo­ficz­nym – może jed­nak wcho­dzić w kon­flikt z potocz­nym obra­zem świa­ta, a tak­że z pew­ny­mi jego obra­za­mi filo­zo­ficz­ny­mi i teo­lo­gicz­ny­mi. Temu kon­flik­to­wi – i pró­bom ich unik­nię­cia – poświę­co­ny jest w dużej mie­rze pre­zen­to­wa­ny zbiór tek­stów. Coś dla sie­bie znaj­dą w nim rów­nież miło­śni­cy zaga­dek filo­zo­ficz­nych i kla­sy­ków filozofii.

Zbiór ten sta­no­wi kon­ty­nu­ację opra­co­wa­nych przez nas w ubie­głym roku 13 podró­ży filo­zo­ficz­nych. Zamiesz­czo­ne w nim tek­sty są lek­tu­rą bar­dziej wyma­ga­ją­cą niż arty­ku­ły zeszło­rocz­ne, choć nie wąt­pi­my, iż rów­nie war­to­ścio­wą i zaj­mu­ją­cą. Ostat­ni z ese­jów doty­czy róż­ni­cy mię­dzy sta­ro­żyt­nym a współ­cze­snym obra­zem moral­no­ści, któ­rą ilu­stru­je gniew Achil­le­sa. Mamy nadzie­ję, że żaden z ese­jów, któ­re przed­kła­da­my Czy­tel­ni­kom, nie wywo­ła aż tak skraj­nych emo­cji i zgub­nych skut­ków, jak te, któ­re dotknę­ły boha­te­ra Ilia­dy. Przy­go­to­wa­ne przez nas tek­sty mają w zamy­śle słu­żyć jedy­nie przy­ja­znej i inspi­ru­ją­cej wymia­ny myśli. Sło­wa poety: „Na każ­dej wymia­nie myśli tra­cę” nie sto­su­ją się bowiem, jak wie­rzy­my, do spo­tkań z dobry­mi filozofami.

Redak­to­rzy

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy