Olimpiada Filozoficzna Patronaty

33. Olimpiada Filozoficzna – tuż przed finałem

17 kwietnia o g. 9.00 odbędzie się etap centralny 33. Olimpiady Filozoficznej. W tym roku, ze względu na epidemię, zostanie przeprowadzony w zmienionej formule.

W fina­le weź­mie udział aż 152 miło­śni­ków mądro­ści (pisa­li­śmy o tym > tutaj).

Zawo­dy trze­cie­go stop­nia mają cha­rak­ter egza­mi­nu ust­ne­go, któ­ry skła­da się z dwóch części:

• pierw­sza pole­ga na obro­nie pra­cy pisem­nej z eta­pu szkol­ne­go i odpo­wie­dzi na pyta­nia komi­sji – moż­na za nią otrzy­mać max. 60 pkt,

• dru­ga pole­ga na ana­li­zie krót­kie­go frag­men­tu tek­stu filo­zo­ficz­ne­go i odpo­wie­dzi na pyta­nia komi­sji – moż­na za nią otrzy­mać max. 40 pkt.

Naj­waż­niej­szą zmia­ną w porów­na­niu do poprzed­nich edy­cji będzie for­ma eli­mi­na­cji: zdal­na. Tego­rocz­ne zawo­dy cen­tral­ne przyj­mą for­mę egza­mi­nów onli­ne, któ­re odbę­dą się w cią­gu jed­ne­go dnia. W trak­cie egza­mi­nu uczest­ni­cy mają obo­wią­zek mieć włą­czo­ną kame­rę przez cały czas jego trwania.

Fina­li­ści otrzy­ma­ją na swo­je adre­sy e‑mailowe lin­ki do spo­tkań egza­mi­na­cyj­nych, któ­re będą prze­pro­wa­dzo­ne na 3 plat­for­mach: Zoom, Teams lub Google Meets.

O szcze­gó­łach tego­rocz­ne­go fina­łu OF opo­wia­da w załą­czo­nym mate­ria­le wideo dr Mag­da­le­na Gawin Sekre­tarz KG OF, sekre­tarz ZG PTF.

Redak­cja maga­zy­nu „Filo­zo­fuj!”, jako patron medial­ny kon­kur­su, trzy­ma kciu­ki za wszyst­kich fina­li­stów 33. Olim­pia­dy Filo­zo­ficz­nej! Po ofi­cjal­nym ogło­sze­niu wyni­ków, opu­bli­ku­je­my je na portalu.

Źró­dło: Stro­na OF, pro­fil Face­bo­oko­wy OF

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy