LSF Ogłoszenia

3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” w Czorsztynie – program ramowy

Prezentujemy program ramowy 3. Letniej Szkoły „Filozofuj!”, a w nim: szczegółowy opis zajęć dotyczących zagadnień metafizycznych, wycieczek turystycznych i rekreacyjnych oraz dodatkowych zajęć prowadzonych przez redaktorów „Filozofuj!”. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc nie zwlekaj, dołącz do nas i zapisz się już teraz na wakacje z filozoficzną przygodą!

Informacje na temat zapisów na 3. LSF można znaleźć > tutaj.


Program

Pro­gram jest pomy­śla­ny na zarów­no pogo­dę, jak i nie­po­go­dę. W tym pierw­szym przy­pad­ku po zaję­ciach będzie wyj­ście w góry lub inne miej­sca tury­stycz­ne, w tym dru­gim przy­pad­ku też na pew­no będzie cie­ka­wie, bo na każ­dy dzień zosta­ły zapla­no­wa­ne dodat­ko­we inspi­ru­ją­ce filo­zo­ficz­nie zajęcia.
Nie wyklu­cza­my rów­nież opcji łącze­nia wyjść tury­stycz­nych z  zaję­cia­mi dodat­ko­wy­mi po połu­dniu, w zależ­no­ści od sił i ocho­ty uczestników.

Dzień 1 – 30 lipca, poniedziałek

17.00 Reje­stra­cja uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Ofi­cjal­ne otwar­cie 3. LSF, powi­ta­nie uczest­ni­ków i inte­gra­cja pod góral­ską wiatą

Dzień 2 – 31 lipca, wtorek

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #1: Sfor­mu­ło­wa­nie pro­ble­mów i ich analiza.
09.45–10.30 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Zasa­dy myśle­nia pro­ba­bi­li­stycz­ne­go – Aspek­ty mate­ma­tycz­ne, ilu­stro­wa­ne przykładami.

11.00–13.00 Wyciecz­ka na zamek w Czorsz­ty­nie lub wyciecz­ka na Czer­te­zik (772 m n.p.m.), dys­ku­sje w drodze

13.00 Obiad

Wariant 1 (dobra pogoda)
14.00–18.30 Wyciecz­ka na Zam­ko­wą Górę (799 m n.p.m.), do ruin Zam­ku Pie­niń­skie­go oraz Gro­ty Świę­tej Kin­gi, dys­ku­sje filo­zo­ficz­ne w drodze.

Wariant 2 (pada)
14.00–16.00 Pro­jek­cja filmu#1
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

18.00–18.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja przy grach planszowych

Dzień 3 – 1 sierpnia, środa

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #2: moż­li­we roz­wią­za­nia (lub kon­se­kwen­cje) ateistyczne
09.45–10.30 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Zasa­dy myśle­nia pro­ba­bi­li­stycz­ne­go – aspek­ty filozoficzne.

11.00–13.00 Wyciecz­ka na zamek w Czorsz­ty­nie, dys­ku­sje w drodze

13.00 Obiad

Wariant 1 (dobra pogoda)

14.00–19.00 Tur­bacz (1310 m n.p.m.) w paśmie Gor­ców (ze schro­ni­skiem), dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Artur Kosec­ki Filo­zo­fia umysłu
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Warsz­ta­ty filozoficzno-dramowe

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja filmu#2
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja przy muzyce

Dzień 4 – 2 sierpnia, czwartek

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #3: Retor­sio argu­men­ti – anty­na­tu­ra­li­stycz­ne kon­se­kwen­cje problemu
09.45–10.30 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Jak sto­so­wać praw­do­po­do­bień­stwo w filo­zo­fii? Przy­kła­dy z filo­zo­fii nauki.

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.30–14.00 Pla­żo­wa­nie nad Jezio­rem Czorsz­tyń­skim, dys­ku­sje na pla­ży, rower­ki wodne

16.00–18.00 Mecz pił­ki noż­nej z redak­cją „Filo­zo­fuj!”

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Robert Kryń­ski Dzien­ni­kar­stwo popularnonaukowe
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Maria Łojek-Kurzęt­kow­ska – przy­go­to­wa­nie do deba­ty oks­fordz­kiej: uczest­ni­cy 3. LSF kon­tra redak­cja „Filo­zo­fuj!”.

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #3
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Wspól­ne grillowanie

Dzień 5 – 3 sierpnia, piątek

08.00 Śnia­da­nie
09.00–18.00 Cało­dnio­wa wyciecz­ka: spływ Dunaj­cem, zwie­dza­nie  Szczaw­ni­cy (m.in. pijal­nia wód), spa­cer Wąwo­zem Homole

19.00 Kola­cja

20.00 Pro­jek­cja fil­mu #4

Dzień 6 – 4 sierpnia, sobota

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #4: Moż­li­we roz­wią­za­nia teistyczne
09.40–10.25 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Jak sto­so­wać praw­do­po­do­bień­stwo w filo­zo­fii? Przy­kła­dy z etyki.

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.00–14.00 Spa­cer wzdłuż Dunaj­ca do Czer­wo­ne­go Klasz­to­ru – XIV w. kom­plek­su klasztornego

14.00–16.00 Deba­ta oksfordzka

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”
13.00 Obiad

14.00–18.00 spa­cer Wąwo­zem Homole

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja

  Dzień 7 – 5 sierpnia, niedziela

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #5: Typo­lo­gia roz­wią­zań i typo­lo­gia zła
09.45–10.30 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Na czym pole­ga argu­men­ta­cja pro­ba­bi­li­stycz­na w dys­ku­sjach filozoficznych?

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.00–14.00 Zespół Elek­trow­ni Wod­nych w Nidzicy

15.00–16.00 Rejs stat­kiem Bia­ła Dama po Jezio­rze Czorsz­tyń­skim, dys­ku­sje na wodzie 🙂

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #5
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja obiadokolacja

20.00 Impre­za pożegnalna/biesiada

Dzień 8 – 6 sierpnia, sobota

08.00 Śnia­da­nie
09.00–12.00 Pod­su­mo­wa­nie 3. LSF i ofi­cjal­ne zamknięcie

Pako­wa­nie

13.00 Obiad

Redak­cja zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dze­nia zmian w programie.

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Skomentuj

Kliknij, aby skomentować

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy