LSF Ogłoszenia

3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” w Czorsztynie – program ramowy

Prezentujemy program ramowy 3. Letniej Szkoły „Filozofuj!”, a w nim: szczegółowy opis zajęć dotyczących zagadnień metafizycznych, wycieczek turystycznych i rekreacyjnych oraz dodatkowych zajęć prowadzonych przez redaktorów „Filozofuj!”. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc nie zwlekaj, dołącz do nas i zapisz się już teraz na wakacje z filozoficzną przygodą!

Zapisz się do naszego newslettera

Informacje na temat zapisów na 3. LSF można znaleźć > tutaj.


Program

Pro­gram jest pomyślany na zarówno pogodę, jak i nie­pogodę. W tym pier­wszym przy­pad­ku po zaję­ci­ach będzie wyjś­cie w góry lub inne miejs­ca turysty­czne, w tym drugim przy­pad­ku też na pewno będzie ciekaw­ie, bo na każdy dzień zostały zaplanowane dodatkowe inspiru­jące filo­zoficznie zaję­cia.
Nie wyk­lucza­my również opcji łączenia wyjść turysty­cznych z  zaję­ci­a­mi dodatkowy­mi po połud­niu, w zależnoś­ci od sił i ochoty uczest­ników.

Dzień 1 – 30 lipca, poniedziałek

17.00 Rejes­trac­ja uczest­ników
18.00 Kolac­ja
19.00 Ofic­jalne otwar­cie 3. LSF, pow­i­tanie uczest­ników i inte­grac­ja pod góral­ską wiatą

Dzień 2 – 31 lipca, wtorek

08.00 Śni­adanie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­tysi­ak: Metafizy­czny prob­lem zła – #1: Sfor­mułowanie prob­lemów i ich anal­iza.
09.45–10.30 Dr Patryk Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz: Zasady myśle­nia prob­a­bilisty­cznego – Aspek­ty matem­aty­czne, ilus­trowane przykłada­mi.

11.00–13.00 Wyciecz­ka na zamek w Czorsz­tynie lub wyciecz­ka na Czertezik (772 m n.p.m.), dyskus­je w drodze

13.00 Obi­ad

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
14.00–18.30 Wyciecz­ka na Zamkową Górę (799 m n.p.m.), do ruin Zamku Pienińskiego oraz Groty Świętej Kin­gi, dyskus­je filo­zoficzne w drodze.

Wari­ant 2 (pada)
14.00–16.00 Pro­jekc­ja filmu#1
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

18.00–18.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Inte­grac­ja przy grach plan­szowych

Dzień 3 – 1 sierpnia, środa

08.00 Śni­adanie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­tysi­ak: Metafizy­czny prob­lem zła – #2: możli­we rozwiąza­nia (lub kon­sek­wenc­je) ateisty­czne
09.45–10.30 Dr Patryk Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz: Zasady myśle­nia prob­a­bilisty­cznego – aspek­ty filo­zoficzne.

11.00–13.00 Wyciecz­ka na zamek w Czorsz­tynie, dyskus­je w drodze

13.00 Obi­ad

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)

14.00–19.00 Tur­bacz (1310 m n.p.m.) w paśmie Gor­ców (ze schro­niskiem), dyskus­je w drodze

Wari­ant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Artur Kosec­ki Filo­zofia umysłu
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Doro­ta Monkiewicz-Cybul­s­ka, Warsz­taty filo­zoficzno-dramowe

13.00 Obi­ad

14.00–16.00 Pro­jekc­ja filmu#2
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Inte­grac­ja przy muzyce

Dzień 4 – 2 sierpnia, czwartek

08.00 Śni­adanie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­tysi­ak: Metafizy­czny prob­lem zła – #3: Retor­sio argu­men­ti – anty­nat­u­ral­isty­czne kon­sek­wenc­je prob­le­mu
09.45–10.30 Dr Patryk Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz: Jak stosować praw­dopodobieńst­wo w filo­zofii? Przykłady z filo­zofii nau­ki.

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
11.30–14.00 Plażowanie nad Jeziorem Czorsz­tyńskim, dyskus­je na plaży, row­er­ki wodne

16.00–18.00 Mecz pił­ki nożnej z redakcją „Filo­zo­fuj!”

Wari­ant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Robert Kryńs­ki Dzi­en­nikarst­wo pop­u­larnonaukowe
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”: red. Maria Łojek-Kurzętkows­ka – przy­go­towanie do debaty oks­fordz­kiej: uczest­ni­cy 3. LSF kon­tra redakc­ja „Filo­zo­fuj!”.

13.00 Obi­ad

14.00–16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #3
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

Czas wol­ny

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Wspólne gril­lowanie

Dzień 5 – 3 sierpnia, piątek

08.00 Śni­adanie
09.00–18.00 Całod­niowa wyciecz­ka: spływ Duna­jcem, zwiedzanie  Szcza­wni­cy (m.in. pijal­nia wód), spac­er Wąwozem Homole

19.00 Kolac­ja

20.00 Pro­jekc­ja fil­mu #4

Dzień 6 – 4 sierpnia, sobota

08.00 Śni­adanie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­tysi­ak: Metafizy­czny prob­lem zła – #4: Możli­we rozwiąza­nia teisty­czne
09.40–10.25 Dr Patryk Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz: Jak stosować praw­dopodobieńst­wo w filo­zofii? Przykłady z ety­ki.

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
11.00–14.00 Spac­er wzdłuż Duna­j­ca do Czer­wonego Klasz­toru – XIV w. kom­plek­su klasz­tornego

14.00–16.00 Deba­ta oks­fordz­ka

Wari­ant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”
13.00 Obi­ad

14.00–18.00 spac­er Wąwozem Homole

Czas wol­ny

19.00 Kolac­ja / obi­adoko­lac­ja

20.00 Inte­grac­ja

  Dzień 7 – 5 sierpnia, niedziela

08.00 Śni­adanie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­tysi­ak: Metafizy­czny prob­lem zła – #5: Typolo­gia rozwiązań i typolo­gia zła
09.45–10.30 Dr Patryk Dzi­urosz-Ser­afi­now­icz: Na czym pole­ga argu­men­tac­ja prob­a­bilisty­cz­na w dyskus­jach filo­zoficznych?

Wari­ant 1 (dobra pogo­da)
11.00–14.00 Zespół Elek­trowni Wod­nych w Nidz­i­cy

15.00–16.00 Rejs statkiem Biała Dama po Jeziorze Czorsz­tyńskim, dyskus­je na wodzie 🙂

Wari­ant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”
12.00–12.45 Zaję­cia dodatkowe prowad­zone przez redak­torów „Filo­zo­fuj!”

13.00 Obi­ad

14.00–16.00 Pro­jekc­ja fil­mu #5
16.00–17.00 Dyskus­ja nad filo­zoficzny­mi aspek­ta­mi fil­mu

Czas wol­ny

19.00 Kolac­ja obi­adoko­lac­ja

20.00 Impreza pożegnalna/biesiada

Dzień 8 – 6 sierpnia, sobota

08.00 Śni­adanie
09.00–12.00 Pod­sumowanie 3. LSF i ofic­jalne zamknię­cie

Pakowanie

13.00 Obi­ad

Redakc­ja zas­trze­ga sobie możli­wość wprowadzenia zmi­an w pro­gramie.

Najnowszy numer można nabyć od 2 lipca w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

Sklep

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy