LSF Ogłoszenia

3. Letnia Szkoła „Filozofuj!” w Czorsztynie – program ramowy

Prezentujemy program ramowy 3. Letniej Szkoły „Filozofuj!”, a w nim: szczegółowy opis zajęć dotyczących zagadnień metafizycznych, wycieczek turystycznych i rekreacyjnych oraz dodatkowych zajęć prowadzonych przez redaktorów „Filozofuj!”. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, więc nie zwlekaj, dołącz do nas i zapisz się już teraz na wakacje z filozoficzną przygodą!

Zapisz się do naszego newslettera

Informacje na temat zapisów na 3. LSF można znaleźć > tutaj.


Program

Pro­gram jest pomy­śla­ny na zarów­no pogo­dę, jak i nie­po­go­dę. W tym pierw­szym przy­pad­ku po zaję­ciach będzie wyj­ście w góry lub inne miej­sca tury­stycz­ne, w tym dru­gim przy­pad­ku też na pew­no będzie cie­ka­wie, bo na każ­dy dzień zosta­ły zapla­no­wa­ne dodat­ko­we inspi­ru­ją­ce filo­zo­ficz­nie zajęcia.
Nie wyklu­cza­my rów­nież opcji łącze­nia wyjść tury­stycz­nych z  zaję­cia­mi dodat­ko­wy­mi po połu­dniu, w zależ­no­ści od sił i ocho­ty uczestników.

Dzień 1 – 30 lipca, poniedziałek

17.00 Reje­stra­cja uczestników
18.00 Kolacja
19.00 Ofi­cjal­ne otwar­cie 3. LSF, powi­ta­nie uczest­ni­ków i inte­gra­cja pod góral­ską wiatą

Dzień 2 – 31 lipca, wtorek

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #1: Sfor­mu­ło­wa­nie pro­ble­mów i ich analiza.
09.45–10.30 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Zasa­dy myśle­nia pro­ba­bi­li­stycz­ne­go – Aspek­ty mate­ma­tycz­ne, ilu­stro­wa­ne przykładami.

11.00–13.00 Wyciecz­ka na zamek w Czorsz­ty­nie lub wyciecz­ka na Czer­te­zik (772 m n.p.m.), dys­ku­sje w drodze

13.00 Obiad

Wariant 1 (dobra pogoda)
14.00–18.30 Wyciecz­ka na Zam­ko­wą Górę (799 m n.p.m.), do ruin Zam­ku Pie­niń­skie­go oraz Gro­ty Świę­tej Kin­gi, dys­ku­sje filo­zo­ficz­ne w drodze.

Wariant 2 (pada)
14.00–16.00 Pro­jek­cja filmu#1
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

18.00–18.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja przy grach planszowych

Dzień 3 – 1 sierpnia, środa

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #2: moż­li­we roz­wią­za­nia (lub kon­se­kwen­cje) ateistyczne
09.45–10.30 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Zasa­dy myśle­nia pro­ba­bi­li­stycz­ne­go – aspek­ty filozoficzne.

11.00–13.00 Wyciecz­ka na zamek w Czorsz­ty­nie, dys­ku­sje w drodze

13.00 Obiad

Wariant 1 (dobra pogoda)

14.00–19.00 Tur­bacz (1310 m n.p.m.) w paśmie Gor­ców (ze schro­ni­skiem), dys­ku­sje w drodze

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Artur Kosec­ki Filo­zo­fia umysłu
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Doro­ta Mon­kie­wicz-Cybul­ska, Warsz­ta­ty filozoficzno-dramowe

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja filmu#2
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja przy muzyce

Dzień 4 – 2 sierpnia, czwartek

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #3: Retor­sio argu­men­ti – anty­na­tu­ra­li­stycz­ne kon­se­kwen­cje problemu
09.45–10.30 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Jak sto­so­wać praw­do­po­do­bień­stwo w filo­zo­fii? Przy­kła­dy z filo­zo­fii nauki.

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.30–14.00 Pla­żo­wa­nie nad Jezio­rem Czorsz­tyń­skim, dys­ku­sje na pla­ży, rower­ki wodne

16.00–18.00 Mecz pił­ki noż­nej z redak­cją „Filo­zo­fuj!”

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Robert Kryń­ski Dzien­ni­kar­stwo popularnonaukowe
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”: red. Maria Łojek-Kurzęt­kow­ska – przy­go­to­wa­nie do deba­ty oks­fordz­kiej: uczest­ni­cy 3. LSF kon­tra redak­cja „Filo­zo­fuj!”.

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #3
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Wspól­ne grillowanie

Dzień 5 – 3 sierpnia, piątek

08.00 Śnia­da­nie
09.00–18.00 Cało­dnio­wa wyciecz­ka: spływ Dunaj­cem, zwie­dza­nie  Szczaw­ni­cy (m.in. pijal­nia wód), spa­cer Wąwo­zem Homole

19.00 Kola­cja

20.00 Pro­jek­cja fil­mu #4

Dzień 6 – 4 sierpnia, sobota

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #4: Moż­li­we roz­wią­za­nia teistyczne
09.40–10.25 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Jak sto­so­wać praw­do­po­do­bień­stwo w filo­zo­fii? Przy­kła­dy z etyki.

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.00–14.00 Spa­cer wzdłuż Dunaj­ca do Czer­wo­ne­go Klasz­to­ru – XIV w. kom­plek­su klasztornego

14.00–16.00 Deba­ta oksfordzka

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”
13.00 Obiad

14.00–18.00 spa­cer Wąwo­zem Homole

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja / obiadokolacja

20.00 Inte­gra­cja

  Dzień 7 – 5 sierpnia, niedziela

08.00 Śnia­da­nie
08.45–09.30 Prof. Jacek Woj­ty­siak: Meta­fi­zycz­ny pro­blem zła – #5: Typo­lo­gia roz­wią­zań i typo­lo­gia zła
09.45–10.30 Dr Patryk Dziu­rosz-Sera­fi­no­wicz: Na czym pole­ga argu­men­ta­cja pro­ba­bi­li­stycz­na w dys­ku­sjach filozoficznych?

Wariant 1 (dobra pogoda)
11.00–14.00 Zespół Elek­trow­ni Wod­nych w Nidzicy

15.00–16.00 Rejs stat­kiem Bia­ła Dama po Jezio­rze Czorsz­tyń­skim, dys­ku­sje na wodzie 🙂

Wariant 2 (pada)
11.00–11.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”
12.00–12.45 Zaję­cia dodat­ko­we pro­wa­dzo­ne przez redak­to­rów „Filo­zo­fuj!”

13.00 Obiad

14.00–16.00 Pro­jek­cja fil­mu #5
16.00–17.00 Dys­ku­sja nad filo­zo­ficz­ny­mi aspek­ta­mi filmu

Czas wol­ny

19.00 Kola­cja obiadokolacja

20.00 Impre­za pożegnalna/biesiada

Dzień 8 – 6 sierpnia, sobota

08.00 Śnia­da­nie
09.00–12.00 Pod­su­mo­wa­nie 3. LSF i ofi­cjal­ne zamknięcie

Pako­wa­nie

13.00 Obiad

Redak­cja zastrze­ga sobie moż­li­wość wpro­wa­dze­nia zmian w programie.

Najnowszy numer można nabyć od 30 października w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy