Bakcyl filozofii Etyka Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #1 – Czy możliwa jest prawdziwa przyjaźń?

Prezentujemy pierwszy udostępniony na naszym portalu odcinek autorskiego cyklu prof. Adriana Kuźniara. Odcinek nosi tytuł Czy możliwa jest prawdziwa przyjaźń? – czyli o naturze wyjaśnień darwinowskich.
Czy uczu­cie praw­dzi­wej, bez­in­te­re­sow­nej przy­jaź­ni jest moż­li­we, jeśli u źró­deł tego uczu­cia leżą dar­wi­now­sko rozu­mia­ne korzy­ści? Sze­rzej – czy wyja­śnie­nia ewo­lu­cyj­ne w psy­cho­lo­gii wska­zu­ją, że na pozio­mie psy­cho­lo­gicz­nym wszy­scy jeste­śmy ego­ista­mi? W fil­mie argu­men­tu­ję, że we wska­za­nym zakre­sie nie musi­my oba­wiać się wyja­śnień się­ga­ją­cych do teo­rii ewolucji.

 


dr hab. Adrian Kuź­niar – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) orazJęzyk i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Na pew­no nie mię­dzy m i f…
    Naj­waż­niej­sza rzecz na świe­cie — przy­jaźń pomię­dzy męż­czy­zna­mi! M. Hłasko.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy