Bakcyl filozofii Etyka Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #1 – Czy możliwa jest prawdziwa przyjaźń?

Prezentujemy pierwszy udostępniony na naszym portalu odcinek autorskiego cyklu prof. Adriana Kuźniara. Odcinek nosi tytuł Czy możliwa jest prawdziwa przyjaźń? – czyli o naturze wyjaśnień darwinowskich.

Zapisz się do naszego newslettera

Czy uczu­cie prawdzi­wej, bez­in­tere­sownej przy­jaźni jest możli­we, jeśli u źródeł tego uczu­cia leżą dar­winowsko rozu­mi­ane korzyś­ci? Szerzej – czy wyjaśnienia ewolucyjne w psy­chologii wskazu­ją, że na poziomie psy­cho­log­icznym wszyscy jesteśmy ego­is­ta­mi? W filmie argu­men­tu­ję, że we wskazanym zakre­sie nie musimy obaw­iać się wyjaśnień się­ga­ją­cych do teorii ewolucji.

 


dr hab. Adri­an Kuź­niar – adi­unkt w Zakładzie Filo­zofii Nau­ki Insty­tu­tu Filo­zofii Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego. Jego zain­tere­sowa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół metae­ty­ki (zwłaszcza teorii ekspresy­wisty­cznych) oraz wybranych prob­lemów filo­zofii nau­ki (głównie filo­zofii biologii), ontologii i epis­te­mologii. Autor m.in. mono­grafii Ety­ka anal­i­ty­cz­na a teo­ria ewolucji (CSZ Politech­ni­ki Warsza­wskiej, 2019), Kon­sek­wenc­je wyjaśnień dar­winows­kich w metae­tyce (WN „Sem­per”, 2017) orazJęzyk i wartoś­ci (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl objęliśmy patronatem medi­al­nym.

Za tydzień kole­jny odcinek.

Ilus­trac­ja: Pix­abay

Najnowszy numer można nabyć od 2 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2020 można zamówić > tutaj.

Aby dobrowolnie WESPRZEĆ naszą inicjatywę dowolną kwotą, kliknij „tutaj”.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

1 komentarz

Kliknij, aby skomentować

  • Na pewno nie między m i f…
    Najważniejsza rzecz na świecie — przy­jaźń pomiędzy mężczyz­na­mi! M. Hłasko.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy