Antropologia Bakcyl filozofii Etyka Historia filozofii nowożytnej Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #10 – Fryderyk Nietzsche i bunt niewolników

Fryderyk Nietzsche był jednym z mistrzów w szkole podejrzliwości. Jednym z najważniejszych świadectw tego jego mistrzostwa była krytyka tradycyjnej moralności – moralności zarówno chrześcijańskiej, jak i świeckiej, opartej na ideałach demokratycznych i egalitarystycznych – jako pochodzącej z resentymentu niewolników wobec panów. Według Nietzschego moralność miłości bliźniego sama jest wytworem nienawiści i potrzeby zemsty.


dr hab. Adrian Kuź­niar – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

5 komentarzy

Kliknij, aby skomentować

 • Bar­dzo zgrab­ny wykład, Nie­tz­sche towa­rzy­szył mojej mło­do­ści. Zro­bił mi spo­ro krzyw­dy. Np. Jego zda­nie w kwe­stii języ­ków obcych.

 • Anty­chrze­ści­jań­stwo dla ubo­gich. Rzecz o FN. Sztu­ka w czte­rech aktach /piąty nie­do­koń­czo­ny — zniewolony/. Akty rów­nież kobie­ce. Sio­strza­ne… i jak u B. Schulza. 

  Czy FN jesz­cze bawi Naj­wyż­sze­go?! Stu­dium teo­lo­gicz­ne rozpaczy.”

  FN: “Piłem z dia­błem bru­der­szaft” /Mech/

  FN jako auto­ry­tet nie­ra­cjo­nal­ny dla racjo­nal­nych. Wstęp do ana­li­zy i dializy.”

  FN afo­ry­sta, tal­mu­dy­sta, monogamista?!
  Jest jak klar­ne­ci­sta, sata­ni­sta, protagonista?!
  A może tyl­ko konformista?!

  Na pohy­bel dia­błu” FN /rzecz nie­wy­da­na choć sko­pio­wa­na i tak samo nieudana/

  Bli­sko zidio­ce­nia /lub: sza­leń­stwa, obłędu/. Powieść auto­bio­gra­ficz­na w trzech czę­ściach. W ręko­pi­sach. /Część spło­nę­ła w pie­kle, jakie­go zresz­tą nie ma, bo i gdzie; pod ziemią?!/.
  W odpo­wie­dzi dramaturgowi/pisarzowi H. Strind­ber­go­wi i podzię­ce oraz takież samej nie-dwu­znacz­nej męce.

 • FN jako karzeł pseu­do­fi­lo­zo­fii ogól­no­świa­to­wej. Stu­dium opę­ta­nia, huc­py i szal­bier­stwa para­nau­ko­we­go ku ucie­sze nie­któ­rych dam, ate­istów i wiza­ży­stów. Wstęp. Cz. 1.”
  albo
  ““Ani wiersz ani pro­za tyl­ko kawał powro­za“- rzecz o bania­lu­kach, maja­kach i prze­wi­dze­niach gra­fo­mań­skich nie­ja­kie­go Fry­de­ry­ka N. /“chorego z uro­je­nia” oraz utra­pie­nia a cza­sem i wła­sne­go niezadowolenia/.”
  Czy­li dwie dyser­ta­cje dok­tor­skie z prze­ło­mu wie­ków… /ocalałe frag­men­ty niby odmę­ty — wstręty/.

 • Powyż­sza notatka/wstęp/rozważanie FN powin­na być odczy­ta­na ‘a rebo­urs, gdyż tak napraw­dę ozna­cza wła­śnie swe prze­ci­wień­stwo; zaś ostat­nie jej zda­nie jest “anty­fi­lo­zo­ficz­nym idio­ty­zmem roku”!
  Upa­dek pono­wo­cze­snej filo­zo­fii XXI stu­le­cia zaczął się już dwa wie­ki wcześniej?!
  Źle…
  Zgroza!

  • FN jako afo­ry­sta — tur­pi­sta, de/monolog i depresjonat/aksjomat. Stu­dium obłę­du, sza­leń­stwa (a może tyl­ko poetyc­kie­go zidiocenia).” 

   Do FN:
   – „Kie­dy ma pan zamiar wresz­cie lite­rac­ko umrzeć?! Jak mężczyzna…”

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy