Bakcyl filozofii Patronaty Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #11 – Aborcja raz jeszcze, czyli o braku odpowiedzialności za pewnego skrzypka

Wracamy do problemu dopuszczalności aborcji. Prof. Kuźniar prezentuje odpowiedź Davida Boonina na popularny zarzut wobec argumentacji J.J. Thomson odwołującej się do analogii z nieprzytomnym i podłączonym do naszego organizmu skrzypkiem. Chodzi mianowicie o zarzut z odpowiedzialności za niezamierzone, lecz możliwe do przewidzenia skutki naszych działań.

 


Adrian Kuź­niar – dr. hab., adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) oraz Język i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 5 maja w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • A w Pol­sce ponow­nie mało­let­nie dziew­czy­ny /uczennice/, mło­de kobie­ty /studentki/ i te star­sze /matki, babcie/, w czer­ni /czyli ich nauczycielki/ lub bez, wycho­dzą na uli­ce i doma­ga­ją się usu­wa­nia ciąży.
    Zgro­za! Strach się bać o życie swo­ich i innych…”.
    Biblij­na Apokalipsa?!

  • W Pol­sce bra­ku­je ludzi.” JKM /filozof, cyber­ne­tyk, matematyk/
    “Chcesz zabi­jać, zabij się sam.” /NOP/
    “Ludzie mają mieć ludzi — a nie uni­ce­stwiać ich.”

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy