Bakcyl filozofii Ontologia Video Vlog

Adrian Kuźniar: Bakcyl filozofii #2 – Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?

Pytanie o to, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, należy do typowych pytań metafizyki – jest pytaniem interesującym, sprawia wrażenie zagadnienia głębokiego i tajemniczego.

Z pro­ble­mem tym mie­rzy­ło się wie­lu wybit­nych filo­zo­fów, w tym zwo­len­nik twier­dze­nia o ist­nie­niu innych niż nasz świa­tów moż­li­wych, czy­li David Lewis. Mate­riał poświę­co­ny jest pre­zen­ta­cji bły­sko­tli­we­go roz­wią­za­nia Lewi­sa – roz­wią­za­nia, któ­re może­my zacho­wać nawet wów­czas, gdy odrzu­ci­my bro­nio­ne przez jego auto­ra sta­no­wi­sko reali­zmu modalnego.


dr hab. Adrian Kuź­niar – adiunkt w Zakła­dzie Filo­zo­fii Nauki Insty­tu­tu Filo­zo­fii Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go. Jego zain­te­re­so­wa­nia badaw­cze kon­cen­tru­ją się wokół meta­ety­ki (zwłasz­cza teo­rii eks­pre­sy­wi­stycz­nych) oraz wybra­nych pro­ble­mów filo­zo­fii nauki (głów­nie filo­zo­fii bio­lo­gii), onto­lo­gii i epi­ste­mo­lo­gii. Autor m.in. mono­gra­fii Ety­ka ana­li­tycz­na a teo­ria ewo­lu­cji (CSZ Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej, 2019), Kon­se­kwen­cje wyja­śnień dar­wi­now­skich w meta­ety­ce (WN „Sem­per”, 2017) orazJęzyk i war­to­ści (WN „Sem­per”, 2009).

 


Cykl obję­li­śmy patro­na­tem medialnym.

Za tydzień kolej­ny odcinek.

Ilu­stra­cja: Pixabay

Najnowszy numer można nabyć od 1 września w salonikach prasowych wielu sieci. Szczegóły zob. tutaj.

Numery drukowane można zamówić online > tutaj. Prenumeratę na rok 2021 można zamówić > tutaj.

Dołącz do Załogi F! Pomóż nam tworzyć jedyne w Polsce czasopismo popularyzujące filozofię. Na temat obszarów współpracy można przeczytać tutaj.

3 komentarze

Kliknij, aby skomentować

  • Wnio­sek o koniecz­no­ści ist­nie­nia tego co obser­wu­je­my może wyni­kać nie tyl­ko z fak­tu że tak jest ale i z cech tego co obserwujemy.W rów­nym stop­niu ist­nie­ją­ce cechy świad­czą o koniecz­no­sci ich ist­nie­nia jak i ich wnio­sko­wa­na koniecz­ność świad­czy o tych cechach.Dziwne z jakim tru­dem przy­cho­dzi to zro­zu­mieć fizy­kom któ­rzy mówią o począt­ku Wszech­świa­ta łącz­nie z powsta­niem prze­strze­ni i czasu.Przy zało­że­niu że Wszech­świat ist­nie­je bez począt­ku i bez zakoń­cze­nia Jego cechy muszą być takie same przed jak i po tzw.Wielkim Wybu­chu a Jego zaist­nie­nie powta­rza­ją­cym się epi­zo­dem zarów­no w prze­szło­ści jak i przyszłości.

55 podróży filozoficznych okładka

Wesprzyj „Filozofuj!” finansowo

Jeśli chcesz wesprzeć tę inicjatywę dowolną kwotą (1 zł, 2 zł lub inną), przejdź do zakładki „WSPARCIE” na naszej stronie, klikając poniższy link. Klik: Chcę wesprzeć „Filozofuj!”

Polecamy